• دانلود پایان نامه ارشد رشته عمران :انواع تأمین مالی پروژهش های حمل و نقل و ارزیابی
 • دانلود پایان نامه ارشد رشته عمران : مطالعه رسوب در مخازن سدهای انحرافی
 • دانلود پایان نامه ارشد رشته عمران : شرایط طراحی و ایمن سازی پایه علایم راه
 • دانلود پایان نامه ارشد رشته عمران : مطالعه علل تصادفات و روشهای کاهش اثرات آن
 • پایان نامه ارشد رشته عمران : شیوههای کنترل غیرفعال به مقصود بهسازی لرزهای پلها
 • دانلود پایان نامه ارشد رشته عمران : مطالعه عملکرد گاردریلها در ایمنی راهها
 • دانلود پایان نامه ارشد رشته عمران :کاربرد سازهھای توریسنگ در سازهھای ھیدرولیکی
 • دانلود پایان نامه ارشد رشته عمران : مدیریت روسازی زیرساختهای فرودگاهی
 • دانلود پایان نامه ارشد رشته عمران : مطالعه رفتار دیوار برشی فولادی
 • پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران با موضوع رفتار پیچشی سازه
 • پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مکانیک : مطالعه پروفیل دما و سرعت میکرو کانال های مستطیلی
 • پایان نامه کارشناسی ارشد رشته عمران : معرفی شبکه های عصبی و کاربرد آن در حمل و نقل ریلی
 • پایان نامه کارشناسی ارشد رشته عمران : مطالعه اندرکنش میانقاب و قاب در قاب های فولادی
 • پایان نامه کارشناسی ارشد رشته عمران : تعیین حجم رسوب در مخازن سدها با روش های عددی
 • پایان نامه کارشناسی ارشد رشته عمران : بهینه سازی همزمان ابعاد ، اشکال و تعداد بادبند ها در سازه های فلزی
 • پایان نامه کارشناسی ارشد رشته عمران : کاربرد های تحلیل غیر خطی در مطالعه رفتار لرزه ای ساختمان
 • پایان نامه کارشناسی ارشد رشته عمران : کاربرد Fluetو Flow-3Dدر شبیه سازی انواع جت ها
 • پایان نامه کارشناسی ارشد رشته عمران : سایت علمی دانشجویی حمل و نقل و ترافیک کشور
 • پایان نامه کارشناسی ارشد رشته عمران : مطالعه عومل موثر بر پایداری شیب های سد خاکی
 • پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران : تکنیک ساخت سد های بتن غلتکی (RCC)
 • پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران : دیوار های برشی کامپوزیت
 • پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران : مقاوم سازی سد های بتنی
 • پایان نامه کارشناسی ارشد رشته عمران : مطالعه خواص مکانیکی بتن خود تراکم و خود تراکم مقاومت بالا
 • پایان نامه کارشناسی ارشد رشته عمران : مطالعه نرم افزار Auto Desk Civil 3D و مقایسه آن با نرم افزار های موجود
 • پایان نامه کارشناسی ارشد رشته عمران : بهینه سازی مقطع سدهای وزنی بتنی با یک روش ابتکاری پارامتری
 • پایان نامه کارشناسی ارشد رشته عمران : مطالعه پدیده آب شستگی در پایه پل ها
 • پایان نامه کارشناسی ارشد رشته عمران : مطالعه کاربرد انواع کامپوزیت های FRP در تقویت سازه های بتنی
 • پایان نامه کارشناسی ارشد رشته عمران : ساخت چند مرحله ای با نظر به حرارت زایی بتن حجیم
 • پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران با موضوع آبشکستی پایه پل ها
 • پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران : مطالعه ترمیم روسازی های آسفالتی و بتنی
 • پایان نامه کارشناسی ارشد رشته عمران : مطالعه اندر کنش سد و مخزن
 • پایان نامه کارشناسی ارشد رشته عمران : مطالعه انواع ترک خوردگی در سد های بتنی و علل آنها
 • پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران : RCC Dam Material
 • پایان نامه کارشناسی ارشد رشته عمران : بهره گیری ازمهاربندهای فولادی در بهسازی لرزه ای قاب های خمشی بتن مسلح
 • سمینار کارشناسی ارشد رشته عمران : کاویتاسیون و راه های مقابله با آن در سازه های هیدرولیکی
 • سمینار کارشناسی ارشد رشته عمران : مطالعه کاویتاسیون در دریچه ها
 • سمینار کارشناسی ارشد مهندسی عمران : برنامه ریزی ارزیابی نگهداری و ارتقا سیستم سازه ای پلک های دسترسی در بنادر
 • سمینار کارشناسی ارشد مهندسی عمران : مطالعه عومل موثر بر دید رانندگان و تاثیر این عوامل در ایمنی ترافیک
 • سمینار کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران : دیوار برشی فولادی
 • سمینار کارشناسی ارشد رشته عمران : کاویتاسیون و راه های مقابله با آن در سازه های هیدرولیکی
 • دانلود متن کامل سمینار کارشناسی ارشد رشته عمران : مطالعه آبشکن ها
 • سمینار کارشناسی ارشد رشته عمران : ارتباط بین تغییر شکل های الاستیک و غیر الاستیک
 • سمینار کارشناسی ارشد رشته عمران : مطالعه اندرکنش سد بتنی وزنی و فونداسیون
 • دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته عمران : مطالعه نرم افزار های کاربردی در حمل و نقل و سیستم های کنترل ترافیک
 • دانلود سمینار کارشناسی ارشد رشته عمران : مطالعه تکنولوژی گاردریل در ایران و جهان
 • سمینار کارشناسی ارشد رشته عمران : مطالعه فناوری سیگنالینگ در توسعه حمل و نقل ریلی
 • سمینار کارشناسی ارشد رشته عمران : آزمون های غیر مخرب جوش و کابرد آنها در سازه های فولادی
 • سمینار کارشناسی ارشد رشته عمران : مطالعه اندرکنش میانقاب و قاب در قابهای فولادی
 • سمینار کارشناسی ارشد رشته عمران : مطالعه سیستمهای مختلف قطار مغناطیسی مگلو در جهان
 • دانلود متن کامل سمینار کارشناسی ارشد رشته عمران : خوردگی بتن
 • سمینار کارشناسی ارشد رشته عمران : مطالعه سرمایه گذاری در بنادر به مقصود طراحی جامع ظرفیت
 • سمینار کارشناسی ارشد رشته عمران : مطالعه انتقال رسوب در آبگیر ها
 • سمینار کارشناسی ارشد رشته عمران: مقایسه نرم افزار های HEC-RASو MIKE11 در موضوعات انتقال رسوب ، فرسایش و آبشستگی در رودخانه
 • سمینار کارشناسی ارشدرشته مهندسی عمران : ارزیابی و مطالعه تأثیر مواد مضاف در اصلاح معایب و بهبود مشخصات مخلوط های آسفالتی گرم
 • سمینار کارشناسی ارشد رشته عمران : مطالعه عوامل موثر بر پایداری شیب های سد خاکی
 • متن کامل سمینار کارشناسی ارشد رشته عمران : رفتار لرزه ای سکو های دریایی
 • سمینار کارشناسی ارشد رشته عمران : مطالعه فصل هفتم آیین نامه بین المللی راه آهن
 • سمینار کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران : رفتار ستون های فولادی با بست موازی تحت اثر توام نیروی محوری
 • سمینار کارشناسی ارشد مهندسی عمران : مطالعه دینامیکی اندرکنش سدو مخزن
 • دانلود متن کامل سمینار کارشناسی ارشد رشته عمران : تحلیل غیر خطی سازه ها
 • سمینار کارشناسی ارشد رشته عمران : مطالعه رفتار لرزه ای ستون های مشبک با بست فقی در کنار مهابند همگرا
 • سمینار کارشناسی ارشد رشته عمران : مطالعه ماشین الات جدید در روسازی
 • سمینار کارشناسی ارشد رشته عمران : تعیین حجم رسوب در مخازن سدها با روش های عددی
 • سمینار کارشناسی ارشد رشته عمران : تحلیل قابلیت اعتماد در سازه های فراساحل تحت اثر بارهای دینامیکی
 • سمینارکارشناسی ارشد رشته عمران : مطالعه خرابی های روسازی های بتنی
 • سمینار کارشناسی ارشد رشته عمران : تأثیر سیستم های اطلاعات مکانی در مدیریت تعمیر و نگهداری خطوط راه آهن
 • سمینار کارشناسی ارشد مهندسی عمران – سازه های هیدرولیکی: کاربرد سازه های توریسنگ در سازه های هیدرولیکی
 • سمینار کارشناسی ارشد مهندسی عمران – سازه های هیدرولیکی: RCC Dam Materia
 • سمینار کارشناسی ارشد مهندسی عمران – سازه های هیدرولیکی: کاویتاسیون و راه های مقابله با آن در سازه های هیدرولیکی
 • سمینار کارشناسی ارشد مهندسی عمران – راه و ترابری: ارزیابی و مطالعه تأثیر مواد مضاف در اصلاح معایب و بهبود مشخصات مخلوط های آسفالتی گرم
 • سمینار کارشناسی ارشد مهندسی عمران – سازه: بهره گیری از مهار بندهای فولادی در بهسازی لرزه ای قابهای خمشی بتن مسلح
 • سمینار کارشناسی ارشد مهندسی عمران – برنامه ریزی حمل و نقل: انواع تأمین مالی پروژههای حمل و نقل و ارزیابی اقتصادی (تامین مالی پروژههای برقی کردن خطوط راهآهن از طریق ساختارهای غیردولتی)
 • سمینار کارشناسی ارشد مهندسی عمران – سازه های هیدرولیکی: آبشستگی پایه پل ها
 • سمینار کارشناسی ارشد مهندسی عمران – گرایش سازه: آزمون های غیر مخرب جوش و کاربرد آنها در سازه های فولادی
 • سمینار کارشناسی ارشد مهندسی عمران – گرایش سازه: مطالعه اندر کنش میانقاب و قاب در قاب های فولادی
 • سمینار کارشناسی ارشد مهندسی عمران – گرایش سازه ها ی هیدرولیکی: مطالعه پدیده آب شستگی در پایه پل ها
 • سمینار کارشناسی ارشد عمران – گرایش راه و ترابری: مطالعه ترمیم روسازی های آسفالتی و بتنی
 • سمینار کارشناسی ارشد مهندسی عمران – گرایش راه و ترابری: مطالعه خرابی های روسازهای بتنی
 • پایان نامه کارشناسی ارشد رشته عمران سازه های هیدرولیکی: آبشستگی پایه پل ها
 • سمینار ارشد عمران سازه های هیدرولیکی: ارزیابی پهنه بندی سیل در رودخانه های فصلی
 • سمینار ارشد رشته عمران: مطالعه رژیم جریان در رودخانه ها و اثر آن در چگونگی رسوبگذاری
 • سمینار ارشد رشته عمران: ترکیب شبکه بندی های ورونوی و دلاینی در روش حجم محدود
 • سمینار ارشد رشته عمران: تهیه مدل طراحی حفاظ های ایمنی معابر بزرگراهی تهران
 • سمینار ارشد رشته عمران: تحلیل عددی جریان بر روی سرریز اوجی به روش حجم محدود
 • سمینار ارشد مهندسی عمران سازه: مطالعه رفتار ساختمان های بتنی با ارتفاع متوسط
 • پایان نامه ارشد رشته عمران سازه: ارزیابی عملکرد لرزه ای قاب بتن مسلح تقویت شده
 • سمینار ارشد عمران سازه های هیدرولیکی: تخمین آبشستگی در پائین دست جت ریزشی
 • سمینار ارشد عمران راه و ترابری: تحلیل و ارزیابی و کنترل کیفی مراحل تولید و اجرای آسفالت گرم
 • سمینار ارشد رشته عمران: گسترش مدلی جهت ارزیابی فنی و اقتصادی سیستم های حمل و نقل
 • پایان نامه ارشد عمران: مطالعه عددی پارامترهای تأثیر گذار در ترمیم اتصالات تیر و ستون
 • پایان نامه کارشناسی ارشد رشته عمران : بهره گیری بهینه از فضای هوایی کشور با هدف افزایش پروازهای ترانزیت
 • پایان نامه کارشناسی ارشد رشته عمران : پایداری حرکت کامیون روی انواع مختلف قوس افقی در ترکیب با قوس قائم
 • پایان نامه کارشناسی ارشد رشته عمران : تعیین درز لرزه‌ای در ساختمان‌های فلزی با سیستم جداگر لرزه‌ای
 • پایان نامه کارشناسی ارشد رشته عمران : رفتار لرزه‌ای ستون‌های فلزی باکسی پرشده با بتن تحت نیروهای زلزله
 • سمینار ارشد رشته عمران سازه های هیدرولیکی: ارزیابی تأثیر پارامترهای هندسی هیدرولیکی
 • سمینار ارشد رشته عمران: تحلیل جریان بر روی آبگیرهای جانبی موجود در آبراه های قوسی
 • پایان نامه رشته عمران سازه: مطالعه عوامل تاثیر گذار بر عملکرد لرزه ای شالوده های بتنی
 • دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته عمران : مطالعه جنبه­ های عملی بهره گیری از روش­ طرح و ساخت در پروژه­های عمرانی
 • سمینار ارشد رشته عمران سازه های هیدرولیکی: ارائه یک مدل عددی و ریاضی برای مطالعه پدیده شکست سد
 • پایان نامه ارشد رشته عمران: ارائه مدل عرضه و تقاضای هوشمند برای ناوگان حمل ونقل عمومی ترکیبی
 • سمینار ارشد رشته عمران سازه های هیدرولیکی: ارائه یک مدل عددی و ریاضی برای بهره گیری از شبکه بندی ورونوی
 • دانلود سمینار کارشناسی ارشد مهندسی عمران سازه های هیدرولیکی: الگوریتم ژنتیک
 • پایان نامه ارشد عمران برنامه ریزی حمل و نقل: مقایسه دو روش طراحی شبکه اتوبوسرانی درون شهری
 • دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته عمران : مطالعه بردارهای ریتز وابسته به بار و روش MPA
 • سمینار ارشد رشته عمران سازه های هیدرولیکی: مطالعه آزمایشگاهی بعضی از پارامترهای هندسی هیدرولیکی
 • پایان نامه ارشد مهندسی عمران راه و ترابری: ارزیابی فنی و اقتصادی روکش راه های آسفالتی
 • دانلود سمینار ارشد مهندسی عمران سازه: مطالعه معیارهای شالوده های پیش ساخته بتنی
 • سمینار ارشد رشته عمران: مطالعه مقاومت فشاری دو نوع بتن پوزولانی در شرایط لوله های بتنی فاضلابی
 • پایان نامه ارشد رشته عمران سازه های هیدرولیکی: بهبود عملکرد و راندمان بهره برداری از مخزن سد سفیدرود
 • سمینار ارشد عمران راه و ترابری: تاثیر افزودنی های ضد عریان شدگی بر حساسیت رطوبتی مخلوط های آسفالتی
 • پایان نامه ارشد مهندسی عمران: تحلیل تغییرات بستر در محدوده آبگیر های جانبی موجود در کانالهای قوسی
 • پایان نامه رشته عمران راه و ترابری: تهیه مدلی برای کنترل کیفیت و تضمین اجرای روسازی های آسفالتی QC/QA
 • سمینار ارشد رشته عمران برنامه ریزی حمل و نقل: مدل ارزیابی فنی و اقتصادی عملکرد سیستم های BRT و LRT
 • سمینار ارشد رشته عمران سازه های هیدرولیکی: کاربرد نرم افزار MIKE11 در مدل سازی کانال های انتقال آب
 • سمینار ارشد رشته عمران: شبیه سازی عددی پارامترهای هندسی و هیدرولیکی آبشکستگی پایین دست جت های ریزشی آزاد
 • سمینار ارشد مهندسی عمران سازه های هیدرولیکی: کاربرد Fluent و Flow-3D در شبیه سازی انواع جت ها
 • پایان نامه ارشد رشته عمران برنامه ریزی حمل و نقل: متدولوژی مسیریابی سیستم اتوبوسرانی سریع السیر (BRT)
 • پایان نامه راه و ترابری:امکان سنجی فنی – اقتصادی کاربرد روسازی های ماندگار در ایران
 • پایان نامه :مطالعه عملکرد پل‌های بتنی با مقطع باکس پس‌کشیده تحت اثر بارهای ناشی از انفجار
 • پایان نامه عمران زلزله:تعیین سطح عملکرد قاب های خمشی طرح شده به روش طراحی پلاستیک بر اساس عملکرد -PBPD- تحت اثر زلزله با سطوح خطر مختلف
 • پایان نامه رشته عمران گرایش زلزله:تقویت و مقاوم سازی سازه های موجود در برابر خرابی پیشرونده
 • پایان نامه ارشد عمران زلزله:توزیع خسارت لرزه ای در اجزاء ساختمان های فولادی با میراگر ویسکوالاستیک
 • پایان نامه عمران زلزله:مطالعه عملکرد لرزه ای قاب های خمشی بتن مسلح دارای طبقه نرم و تاثیر آن در شکست های میان طبقه ای سازه های میان مرتبه
 • دانلود پایان نامه ارشد عمران سازه :مطالعه تاثیر الیاف و مواد پوزولانی بر روی خواص مکانیکی بتن مسلح شده با الیاف شیشه
 • دانلود پایان نامه ارشد عمران سازه :مطالعه فروپاشی پیش رونده ی پل های خرپائی
 • پایان نامه ارشد عمران سازه :مطالعه نسبت های شکل پذیری در روش طراحی بر اساس عملکرد در قیاس با روش های تجویزی در قاب های ساده فلزی بهمراه مهاربند هم محور
 • پایان نامه ارشد عمران سازه :مطالعه اتصالات خمشی بر پایه سختی متغیر در سازه های فولادی
 • پایان نامه کارشناسی ارشد رشته عمران گرایش سازه :مطالعه مقاومت برشی سطوح بتنی با پیوستگی چسبی
 • پایان نامه درجه کارشناسی ارشد رشته عمران گرایش سازه :تحلیل خطر لرزه ای ایالت قم
 • پایان نامه ارشد رشته عمران گرایش سازه:تعیین فواصل بهینه کابل‌ها در سدهای بتنی وزنی پس‌تنیده
 • پایان نامه عمران سازه:تعیین پارامترهای آزمایش تحکیم در لایه‌های آبرفتی با بهره گیری از مدلسازی با Anfis و شبکه‌های عصبی
 • پایان نامه ارشد رشته عمران سازه :سلامت سنجی سازه‌ای پلهای راه آهن، مطالعه موردی پل باقرآباد ورامین
 • دانلود پایان نامه رشته عمران سازه :ماتریس سختی برای یک پی صلب مستطیلی مستقر بر محیط ‌لایه‌ای‌ نیم بینهایت با رفتار ایزوتروپ جانبی
 • پایان نامه کارشناسی ارشد رشته عمران گرایش سازه :مانیتورینگ سلامت سازه
 • پایان نامه عمران سازه :مطالعه‌ی پارامتری رفتار سازه‌ای گنبدهای دیامتیک‌ فرازیده به مقصود تعیین هندسه‌ی بهینه
 • پایان نامه دکتری سازه های آبی:تعیین تنش برشی کف و دیواره در کانالهای مرکب با بهره گیری از روشهای اندازه حرکت و انرژی
 • پایان‌نامه سازه‌های دریایی:کارایی ادوات کاهنده ارتعاشات ناشی از گردابه در لوله‌ها و رایزرهای مایل در معرض جریان ثابت
 • دانلود پایان نامه عمران-سازه های هیدرولیکی:برآورد کل بار رسوبی کف در آبراهه ها براساس مدل رگرسیون بردار پشتیبان (SVR)
 • دانلود پایان نامه عمران-سازه های هیدرولیکی:مطالعه عددی تاثیر ژئوبگ‏ها بر کنترل آب‏شستگی کوله پل‏ها
 • پایان نامه عمران-سازه های هیدرولیکی:بکارگیری روش های عددی بدون شبکه در مدلسازی امواج غیرخطی سطح آب ناشی از باد
 • پایان نامه عمران-سازه های هیدرولیکی:تدوین مدل تخصیص کمی وکیفی آب در حوضه‌های آبریز کاربرد تئوری بازی‌ها
 • پایان نامه عمران-سازه های هیدرولیکی::مدل سازی آزمایشگاهی استهلاک انرژی شفت دندانه ای (سرریز) وبررسی کارایی آن
 • پایان نامه عمران-سازه های هیدرولیکی:مقایسه شاخص آسیب قاب های بتن-آرمه و اعضای آن با بهره گیری از شبیه سازی عددی
 • پایان نامه کارشناسی ارشد عمران (گرایش سازه‌های هیدرولیکی):تأثیر سدهای زیر زمینی در کنترل مخازن و تامین آب زیر زمینی
 • پایان نامه عمران گرایش مهندسی محیط زیست:امکان سنجی تصفیه فاضلاب در شبکه‌های جمع‌آوری
 • پایان نامه محیط زیست:حذف نیکل از پساب مصنوعی با جاذب شلتوک برنج اصلاح شده در رآکتور پیوسته به روش سطح پاسخ (RSM)
 • دانلود پایان نامه عمران-محیط زیست: روابط علت و معلولی توسعه‌ی شهرنشینی و ترافیک حاصل از خودروها و عابرین پیاده و معماری شهری در تولید CO2
 • دانلود پایان نامه عمران-محیط زیست:بهینه سازی عملکرد بیوفیلتر جذب کننده سولفید هیدروژن از گاز دفنگاه
 • پایان‌نامه دکتری در رشته مهندسی عمران- آب و محیط زیست –مطالعه مدلهای شبکه ای به عنوان روشی عددی برای حل معادلات آبهای زیرزمینی
 • دانلود پایان نامه عمران-محیط زیست:در مهندسی ژئوتکنیک-کاربرد مدل هذلولوی اصلاح شده برای پیش بینی رفتار مکانیکی خاک های غیر اشباع
 • دانلود پایان نامه عمران-محیط زیست:روش MBR در تصفیه اختلاط فاضلاب‌های شهری و صنعتی با هدف بازیافت پساب در چرخه تولید و مدل سازی آن
 • دانلود پایان نامه عمران-محیط زیست:روش‏های بازیافت پسماند جامد حاصل از پالایش مجدد روغن‏موتور کارکرده
 • دانلود پایان نامه ارشد رشته عمران-محیط زیست:شبیه سازی کمی و کیفی جریان آب های زیرزمینی دشت نیریز با بهره گیری از نرم افزار GMSارشناسی ارشد در رشته مهندسی عمران گرایش مهندسی محیط زیست:
 • پایان نامه ارشد رشته عمران-محیط زیست:شبیه‌سازی کمی و کیفی جریان آب‌های زیرزمینی دشت ایج با بهره گیری از نرم‌افزار GMS
 • پایان نامه ارشد رشته عمران-محیط زیست:شناسایی منابع آلاینده برای تدوین یک سیستم پایش آبهای سطحی و زیرزمینی توسط مدل BASINS
 • پایان نامه ارشد رشته عمران-محیط زیست:طراحی اکوپارک نمونه موردی دریاچه سد سفید رود منجیل
 • پایان نامه ارشد عمران مهندسی محیط زیست:مقایسه روش های انعقاد، فیلتراسیون غشایی و جاذب ها در تصفیه فاضلاب های آغشته به آنتی بیوتیک
 • دانلود پایان نامه ارشد عمران خاک و پی :ارائه‏ ی یک روش تحلیلی جدید برای تعیین رفتار پی‏های سطحی مستقر بر خاک مسلح
 • پایان نامه ارشد عمران خاک و پی :ارزیابی چرخش محور های اصلی تنش و کرنش و عدم هم محوری آن ها در الگوی پیش بینی روانگرایی خاک-های غیر چسبنده
 • دانلود پایان نامه دکتری خاک و پی :واکاوی انتشار موج در خاک های دانه ای با بهره گیری از روش المان های مجزا
 • دانلود پایان نامه ارشد عمران :تاثیر پارامتر های ژئوتکنیکی خاک بر طراحی پی های حلقوی ، مطالعه موردی برج های خنک‏کن نیروگاه کازرون
 • دانلود پایان نامه ارشد خاک و پی :تحول خاک های حاصل از رسوبات آبرفتی رودخانه کارون در یک امتداد عمود بر مسیر رودخانه کارون
 • پایان نامه کارشناسی ارشد عمران مهندسی خاک و پی :تسلیح خاک با ظرفیت باربری کم با بهره گیری از المان های قائم فولادی
 • دانلود پایان نامه :تعیین مشخصات دینامیکی پی جهت تحلیل دینامیکی اندرکنش خاک-سازه با بهره گیری از روشهای اجزای محدود و نامحدود
 • پایان‌نامه مهندسی عمران- آب و فاضلاب:مطالعه عملکرد و امکان سنجی بهره گیری از پمپ-های ضربه قوچی در سیستم های آبرسانی روستایی
 • پایان‌نامه ارشد (مهندسی عمران- مهندسی آب و فاضلاب):شبیه سازی رواناب روزانه با بهره گیری از الگوریتم PSO در بهینه سازی مدل های حوضه آبریز
 • دانلود پایان‌نامه ارشد (مهندسی عمران- مهندسی آب و فاضلاب):مدلسازی حل مناقشات در بهره برداری تلفیقی آب-های سطحی و زیرزمینی
 • پایان‌نامه ارشد (مهندسی عمران- مهندسی آب و فاضلاب):مکان یابی محلهای احداث موج شکن در استان گیلان به کمک مدل تاپسیس
 • دانلود پایان نامه ارشد عمران گرایش مهندسی رودخانه:ارزیابی اثرات زیست محیطی EIAانتقال آب بین حوزه‌ای
 • پایان نامه ارشد رشته عمران مهندسی و مدیریت ساخت:نفوذپذیری بتن ها تحت اعمال توامکربناسیون و نفوذ یون کلراید
 • پایان‌نامه ارشد عمران – نقشه‌برداری گرایش سنجش از دور:مطالعه روش جنگل تصادفی جهت بهبود طبقه‌بندی پوشش اراضی شهری با بهره گیری از تصاویر ماهواره‌ای
 • دانلود پایان نامه عمران -سازه:مطالعه پارامترهای مؤثر بر مقاومت های مکانیکی و شیمیایی در نمونه های بتن پلیمر
 • دانلود پایان نامه عمران -سازه: رفتار پایداری استاتیکی سازه های فضاکار کِش بستی بر اثر تغییر در توزیع خودتنیدگی آنها
 • دانلود پایان نامه عمران گرایش سازه:پیش بینی فصلی شاخص استاندارد شده بارش SPIبا بهره گیری از سیستم استنتاج فازی
 • دانلود رساله دکتری مهندسی عمران توسعه منحنی های شکنندگی در سازه های بلند بتن آرمه با هسته مرکزی
 • دانلود پایان نامه ارشد عمران سازه:طراحی بهینه قاب‌های فولادی به کمک الگوریتم رقابت استعماری
 • پایان نامه عمران-ساخت-ایجاد تاخیر در انجام پروژه های مهندسی به روش تدارکات – ساخت (ای پی سی)
 • دانلود پایان نامه ارشد : ارزیابی روش های هیدرولوژیکی برآورد بارمعلق در رودخانه
 • دانلود پایان نامه ارشد : مطالعه طریقه تغییرات حداکثر بارش در ایران
 • دانلود پایان نامه ارشد : مطالعه آزمایشگاهی تاثیر عرض و ارتفاع زبری­های ممتد مثلثی شکل بر مشخصات پرش هیدرولیکی در حوضچه­های آرامش افقی
 • دانلود پایان نامه ارشد :تدوین مدلی برای کاربرد در برآورد خسارت کاویتاسیون در سرریزهای روگذر سدها
 • دانلود پایان نامه ارشد : برآورد ضریب زبری مانینگ دررودخانه ها
 • دانلود پایان نامه ارشد : مدل سازی بارش- رواناب در حوضه آبریز بشار بالادست
 • دانلود پایان نامه ارشد : برسی رفتار دیوار برشی بتن مسلح مقاوم‌سازی‌شده با FRP به روش اجزاء محدود
 • دانلود پایان نامه ارشد : بهینه سازی فرآیند لجن فعال
 • دانلود پایان نامه ارشد : مطالعه عددی تاثیر عوامل مختلف بر ناپایداری شیب سدهای خاکی
 • دانلود پایان نامه ارشد : مطالعه عددی و آزمایشگاهی وقوع پدیده کاویتاسیون
 • دانلود پایان نامه ارشد : کاربرد صفحات مستغرق در کنترل طریقه رسوبگذاری در بنادر صیادی
 • دانلود پایان نامه ارشد : بهسازی لرزه‌ای مخازن بتنی مرتفع ذخیره آب با بهره گیری از ورقه های FRP
 • دانلود پایان نامه ارشد : مطالعه واکاوی های پوش اور مودال و جابه جایی محور جهت تخمین ظرفیت قاب‌های دوبعدی
 • دانلود پایان نامه ارشد : مطالعه و مقایسه عددی ظرفیت باربری گروه شمع­های مخروطی
 • دانلود پایان نامه ارشد : پیش بینی شعاع تاثیر شمع های ماسه ای متراکم درخاک های روانگرا
 • دانلود پایان نامه ارشد : بهینه یابی چند متغیره یک شبکه توزیع آب
 • دانلود پایان نامه ارشد: مطالعه ضریب رفتار قاب خمشی بتنی بهسازی شده با مهاربند همگرا براساس سطح عملکرد
 • پایان نامه ارشد: اصلاح پاسخ پل‌های جداسازی شده تحت زلزله‌های نزدیک گسل با بهره گیری از میراگرهای الحاقی
 • پایان نامه ارشد:ارزیابی ضریب رفتار قاب های بتن آرمه متداول ایران با بهره گیری از طریقه آیین نامه FEMA P695
 • پایان نامه ارشد : محدوده تخریب قاب های فولادی تحت بارهای لرزه ای بوسیله مقایسه با تحلیل استاتیکی غیر خطی
 • پایان نامه کارشناسی ارشد:پیشنهاد و ارزیابی یک سیستم جداساز لرزه ­ای جدید و کاربردی
 • پایان نامه ارشد: ارزیابی ضرایب رفتار قابهای بتن آرمه با دیوار برشی متداول در ایران با بهره گیری از طریقه آئین نامه FEMA P695
 • پایان نامه ارشد: مطالعه تاثیر مشخصات جداگرهای لرزه ای بر روی پاسخ های لرزه­ای سازه در ساختمان های جداسازی شده از پایه
 • پایان نامه ارشد: بهبود خواص لرزه ای سازه های بتنی با بهره گیری از بتن مغناطیسی
 • پایان نامه ارشد: فلسفه و روشهای مقاوم سازی ساختمانهای بنایی موجود در برابر زلزله
 • پایان نامه کارشناسی ارشد:برآورد نیروهای طراحی سگمنت‌های بتنی تونل‌ها تحت بارهای لرزه‌ای و ثقلی باتوجه به رفتار غیرخطی و اندرکنش آنها با محیط اطراف
 • پایان نامه ارشد: ارزیابی عملکرد لرزه ای قاب های خمشی فولادی از نظر شکل پذیری
 • پایان نامه کارشناسی ارشد: مطالعه تاثیر کاهندگی بر ظرفیت فروریزش سازه ­های چند درجه آزادی
 • پایان نامه: مطالعه عملکرد لرزه ای قاب های خمشی فولادی طراحی شده بر مبنای مبحث دهم مقررات ملی ساختمان ایران با بهره گیری از منحنی‌های شکنندگی
 • دانلود پایان نامه ارشد: اثر زلزله بر سازه های مصالح بنایی و مقاوم سازی آنها در برابر زلزله (مطالعه موردی شهرستان لردگان)
 • دانلود پایان نامه ارشد:مقایسه سیستم‌های مختلف انتقال بار در پل‌ها پیش روی بارهای زلزله وارد بر یک پل دو دهانه بتنی
 • پایان نامه ارشد:توسعه منحنی های شکنندگی لرزه ای برای ساختمان های فولادی مسکونی در شهر نمود
 • پایان نامه کارشناسی ارشد:بهره گیری از میراگر های جرمی در کنترل ارتعاش ساختمان های مرتفع و سازه هایی با دهانه بلند
 • دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد:رفتار لرزه ای ساختمان بنایی بهسازی شده با دیوار برشی بتن مسلح
 • دانلود پایان نامه ارشد:مطالعه عملکرد دیوار حائل طره ای با ارتفاع زیاد در هنگام زلزله
 • پایان نامه ارشد:مطالعه و مقایسه رفتار لرزه­ای سیستم دوگانه قاب خمشی و دیوار برشی فولادی تقویت نشده با سیستم دوگانه قاب خمشی و مهاربند واگـرای برشی هشتی در سازه­های کوتاه و متوسط فولادی
 • پایان نامه کارشناسی ارشد:تحلیل آسیب پذیری ساختمان چهار طبقه بتن بر اساس آیین نامه 2800 ویرایش دوم در شهر اصفهان بر روی خاک نوع دو
 • دانلود پایان نامه ارشد: اصلاح پاسخ پل‌های جداسازی شده تحت زلزله‌های نزدیک گسل با بهره گیری از میراگرهای الحاقی
 • دانلود پایان نامه ارشد: اثر زلزله بر سازه های مصالح بنایی و مقاوم سازی آنها در برابر زلزله (مطالعه موردی شهرستان لردگان)
 • دانلود پایان نامه ارشد: ارزیابی ضریب رفتار قاب های بتن آرمه متداول ایران با بهره گیری از طریقه آیین نامه FEMA P695
 • دانلود پایان نامه ارشد: محدوده تخریب قاب های فولادی تحت بارهای لرزه ای بوسیله مقایسه با تحلیل استاتیکی غیر خطی
 • دانلود پایان نامه ارشد: پیشنهاد و ارزیابی یک سیستم جداساز لرزه ای جدید و کاربردی
 • دانلود پایان نامه ارشد: مطالعه تاثیر مشخصات جداگرهای لرزه ای بر روی پاسخ های لرزه ای سازه در ساختمان های جداسازی شده از پایه
 • دانلود پایان نامه ارشد: بهبود خواص لرزه ای سازه های بتنی با بهره گیری از بتن مغناطیسی
 • دانلود پایان نامه ارشد: برآورد نیروهای طراحی سگمنت‌های بتنی تونل‌ها تحت بارهای لرزه‌ای و ثقلی باتوجه به رفتار غیرخطی و اندرکنش آنها با محیط اطراف
 • دانلود پایان نامه ارشد: ارزیابی عملکرد لرزه ای قاب های خمشی فولادی از نظر شکل پذیری
 • دانلود پایان نامه ارشد: مطالعه تاثیر کاهندگی بر ظرفیت فروریزش سازه های چند درجه آزادی
 • دانلود پایان نامه ارشد: مطالعه عملکرد لرزه ای قاب های خمشی فولادی طراحی شده بر مبنای مبحث دهم مقررات ملی ساختمان ایران با بهره گیری از منحنی‌های شکنندگی
 • دانلود پایان نامه ارشد: اثر نامنظمی در ارتفاع بر روی رفتار لرزه‌ای قاب‌های خمشی فولادی
 • دانلود پایان نامه ارشد: واکاوی تولید شتابنگاشتها ی مصنوعی زلزله با بهره گیری از تبدیل ویولت، فوریه کسری و شبکه عصبی مصنوعی
 • دانلود پایان نامه ارشد: مطالعه تحلیلی راهکارهای بهبود رفتار لرزه‌ای دیوارهای برشی بتنی کوتاه
 • دانلود پایان نامه ارشد: مطالعه عملکرد لرزه ای سازه های فولادی بر روی خاک های انعطاف پذیر
 • دانلود پایان نامه ارشد: تحلیل خطر زلزله و تهیه طیف خطر یکسان برای نواحی گوناگون شهر گلپایگان
 • دانلود پایان نامه ارشد: ارزیابی لرزه‌ای انواع قاب‌های فولادی با مهاربند کمانش ناپذیر در مقایسه با قاب‌های مهاربند معمولی با در نظر داشتن تحلیل‌های دینامیکی فزاینده غیرخطی و استاتیکی فزاینده غیرخطی
 • دانلود پایان نامه ارشد: مطالعه دقت روش‌های جدید پوش اور در تخمین پاسخ لرزه‌ای سازه‌های فولادی مهاربندی شده با مهاربند BRB
 • دانلود پایان نامه ارشد: مطالعه لرزه خیزی و تحلیل خطر لرزه‌ای (محاسبه PGA) در شهرک صنعتی شهرکرد
 • دانلود پایان نامه ارشد: ارزیابی خطرپذیری لرزه ای شهرضا
 • دانلود پایان نامه ارشد: ارزیابی رفتار لوله های مدفون در خاک (شبکه فاضلاب شهری) بر اثر زلزله
 • دانلود پایان نامه ارشد: مطالعه ساختمان دانشگاه علمی کاربردی شهرکرد با دیدگاه پدافند غیرعامل جهت عملکرد مناسب در زلزله
 • دانلود پایان نامه ارشد: افزایش ظرفیت باربری خاک های دانه ای حفره دار زیر پی گسترده به وسیله ژئوسینتتیکها
 • دانلود پایان نامه ارشد: مطالعه تهیه کود کمپوست ترکیبی لجن و زباله
 • دانلود پایان نامه ارشد: مطالعه عوامل تخریب دیواره های انتهایی حوضچه آرامش سدهای بتنی و راهکارهای علاج بخشی آن
 • دانلود پایان نامه ارشد: مطالعه و ارزیابی راهکارهای جلوگیری از نفوذ امواج ناشی از باد جنوب شرق به شمال غرب به درون حوضچه بندر لنگه
 • دانلود پایان نامه ارشد: تخمین ضرایب آزمایش تحکیم در لایه‌های آبرفتی با بهره گیری از مدلسازی با Anfis و شبکه‌های عصبی
 • دانلود پایان نامه ارشد: مدل‌سازی عددی نفوذ امواج به داخل بنادر و مطالعه آرامش حوضچه
 • پایان نامه ارشد: مطالعه عددی رفتار نوع خاصی از اتصال بتنی نیمه پیش ساخته تیر و ستون
 • دانلود پایان نامه ارشد: ارائۀ الگوی بهینۀ مدیریت منابع آب براساس دیدگاه تجارت آب مجازی
 • دانلود پایان نامه ارشد: ارزیابی ریسک در پایداری پروژه های گودبرداری با لحاظ کردن عدم قطعیت ها
 • دانلود پایان نامه ارشد: مطالعه تاثیر نانوسیلیس بر خواص مکانیکیو دوام بتن­های حاوی الیاف پلی­پروپیلن
 • دانلود پایان نامه ارشد: مطالعه روش های تحلیل غیرخطی در ارزیابی لرزه ای قاب فولادی با سیستم ترکیبی خمشی و مهاربند ضربدری
 • دانلود پایان نامه ارشد: مطالعه معضلات اجرائی پروژه های مقاومسازی ساختمانهای آموزشی وارائه راهکار
 • دانلود پایان نامه ارشد: تعیین فشار هیدرودینامیک در مخزن سدهای بتنی وزنی تحت اثر بار دینامیکی با احتساب ویسکوزیته سیال
 • دانلود پایان نامه ارشد: جداسازی فلزات سنگین مانند سرب و کادمیوم از محیط آبی با بهره گیری از پلی‌پیرول و کامپوزیتهای آن و مقایسه با جاذبهای متداول
 • دانلود پایان نامه ارشد: مدیریت مخازن سدهای حوضه گاماسیاب استان کرمانشاه با بهره گیری از مدل WEAP
 • دانلود پایان نامه ارشد: قدرت بازگردانندگی اعضای خرپایی آلیاژهای حافظه‌ شکل فوق ارتجاعی
 • دانلود پایان نامه ارشد:افزایش ظرفیت باربری خاک های دانه ای حفره دار زیر پی گسترده به وسیله ژئوسینتتیکها
 • دانلود رایگان متن کامل پایان نامه ارشد: مطالعه نفوذ آب شور از کویر چاه جم به آبخوان دشت دامغان در استان سمنان
 • دانلود پایان نامه ارشد : منابع آب مورد بهره گیری و آبیاری میکرو
 • دانلود پایان نامه : مطالعه خطرات مربوط به تعادل کشتیها در حین عملیات تخلیه و بارگیری کانتینر در بنادرو ارایه راهکارها
 • دانلود پایان نامه ارشد : مطالعه رفتار خمشی تیرهای بتنی سبک و مسلح شده با میلگردهای FRP
 • پایان نامه : مطالعه و ارزیابی راهکارهای جلوگیری از نفوذ امواج ناشی از باد جنوب شرق به شمال غرب (باد سهیلی) به درون حوضچه بندر لنگه با بهره گیری از شبیه سازی عددی
 • دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل خطر برای شهر ایلام
 • دانلود پایان نامه : مطالعه موردی به‌کارگیری شاخص فقر آبی درمقیاس محلی در خصوص حوضه آبریز زهره وجراحی
 • دانلود پایان نامه ارشد : مطالعه آزمایشگاهی رفتار خزشی خاک‌ها تحت تنش برشی ثابت
 • دانلود پیشنهادنامه پایان نامه دکتری : مطالعه تأثیر پارامترهای هندسی آبشکن و عمق کارگذاری ریپ رپ جهت محافظت از آبشکن در قوس 90 درجه
 • دانلود پایان نامه ارشد : مطالعه تبعات شکست سد با نرم افزار MIKE11 (مطالعه موردی سد دز)
 • دانلود پایان نامه ارشد : مطالعه رفتار خزشی خاک ماسه‌ای مسلح شده با الیاف ژئوسنتتیک در شرایط آزمایشگاهی
 • دانلود پایان نامه ارشد : مدلسازی واکنش قلیایی در واکاوی بتن با روش اجزاء محدود
 • پایان نامه ارشد : مطالعه ظرفیت میدان­های شهری و عوامل موثر بر آن
 • دانلود پایان نامه ارشد : مدل­سازی تیرهای بتنی پیش تنیده تقویت شده با مواد مرکب پلیمری
 • دانلود پایان نامه ارشد : مطالعه آزمایشگاهی و عددی پدیده قوسی خاک
 • دانلود پایان نامه : تعیین تابع امپدانس ترکیبی افقی و گهواره­ای برای یک پی مستطیلی صلب مستقر بر یک نیم­فضای ایزوتروپ جانبی
 • دانلود پایان نامه ارشد: مطالعه اثر آبشویی و حرکت نیترات در خاک با بهره گیری از مدل NLEAP در گیاه نیشکر
 • دانلود پایان نامه : مطالعه گسیختگی پیش‌رونده ناشی از خرابی مهاربند در قاب‌های فولادی مهاربندی شده EBF
 • پایان نامه ارشد : ارزیابی مقایسه ای مکانیسم شکست شیروانی های خاکی تحت تراوش بر اساس روشهای تعادل حدی و عددی
 • دانلود پایان نامه ارشد : ارزیابی و مقایسه دو مدل آبپاش سیستم آبیاری
 • پایان نامه ارشد:انتخاب رکورد مناسب زلزله جهت انجام تحلیل دینامیکی سازه با بهره گیری از الگوریتم ژنتیک
 • پایان نامه ارشد: مطالعه تاثیر نانوسیلیس بر خواص مکانیکی و دوام بتن­های حاوی الیاف پلی­ پروپیلن
 • دانلود پایان نامه ارشد: مطالعه تأثیر طول دهانه بر رفتار پل تحت اثر همزمان مؤلفه‌های افقی و قائم
 • دانلود پایان نامه ارشد: مطالعه آزمایشگاهی و عددی پدیده قوسی خاک
 • پایان نامه ارشد: مطالعه روش های تحلیل غیرخطی در ارزیابی لرزه ای قاب فولادی با سیستم ترکیبی خمشی و مهاربند ضربدری
 • دانلود پایان نامه ارشد : مطالعه آزمایشگاهی اثر طوقه های لبه دار بر فرآیند آب شستگی موضعی
 • دانلود پایان نامه ارشد :مطالعه تعیین مقاومت نهایی وضریب رفتار دیوار برشی بتنی سبک
 • دانلود پایان نامه ارشد : مطالعه تغییرات مدول الاستیسته، ضریب عکس‌العمل بستر و اندازه ظرفیت باربری در ‏خاک‌ بهسازی شده
 • دانلود رایگان متن کامل پایان نامه ارشد : مطالعه نفوذ آب شور از کویر چاه جم به آبخوان دشت دامغان در استان سمنان
 • دانلود پایان نامه ارشد : تأثیر تثبیت با آهک و سرباره فولادسازی ذوب آهن اصفهان بر دوام خاک رسی
 • دانلود پایان نامه ارشد: ارائه الگوی بهینه مدیریت منابع آب براساس دیدگاه تجارت آب مجازی
 • پایان نامه ارشد: ارزیابی ریسک در پایداری پروژه های گودبرداری با لحاظ کردن عدم قطعیت ها
 • پایان نامه ارشد: ارزیابی عملکرد مدل‌های هوشمند نروفازی و شبکه‌های عصبی مصنوعی در پیش‌بینی و شبیه‌سازی پارامتر کیفی TDS رودخانه‌ها
 • پایان نامه ارشد: ارزیابی مقایسه ای مکانیسم شکست شیروانی های خاکی تحت تراوش براساس روش های تعادل حدی و عددی
 • پایان نامه ارشد: انتخاب رکورد مناسب زلزله جهت انجام تحلیل دینامیکی سازه با بهره گیری از الگوریتم ژنتیک
 • دانلود پایان نامه ارشد: مطالعه تبعات شکست سد با نرم افزار MIKE11
 • دانلود پایان نامه ارشد : مطالعه عددی کاهش پاسخ لرزه­ای مخازن ذخیره مایع
 • دانلود پایان نامه ارشد : مطالعه عوامل تخریب دیواره های انتهایی حوضچه آرامش سدهای بتنی
 • دانلود پایان نامه ارشد : مطالعه فرآیند خم کاری فشاری لوله و بهینه ­سازی پارامترهای آن
 • دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل ترک به شیوه‌ی جزء‌های محدود
 • دانلود پایان نامه ارشد : ضریب رفتار در اتصالات نیمه‌صلب به روش تئوری و عملی
 • دانلود پایان نامه ارشد : مدل‌سازی عددی نفوذ امواج به داخل بنادر و مطالعه آرامش حوضچه
 • دانلود پایان نامه ارشد :مطالعه عددی رفتار نوع خاصی از اتصال بتنی نیمه پیش ساخته تیر- ستون
 • دانلود پایان نامه ارشد: اثرات اندرکنش خاک و سازه
 • پایان نامه ارشد: ارائه مدل جدیدی از مهاربندهای مقاوم در برابر کمانش و مطالعه رفتار لرزه ای آن
 • پایان نامه ارشد: ارزیابی پاسخ لرزه ای سازه ها تحت زلزله نزدیک گسل
 • پایان نامه ارشد: بدست آوردن دیتاهای ژئوتکنیکی لازم جهت طراحی کی وال، احیای اراضی و بهبود زمین
 • پایان نامه ارشد: مطالعه اثر اندرکنش خاک و سازه بر روی باز توزیع نیروها در المان های سازه های فولادی
 • دانلود پایان نامه: مطالعه اثر کمانش در سیستم های لوله در لوله تحت اثر فشار هیدروستاتیک در آب های عمیق
 • دانلود پایان نامه: مطالعه اثرنانوذرات بر فرآیند خودترمیمی خاک های رسی
 • پایان نامه: مطالعه آزمایشگاهی خواص مکانیکی بتن خود تراکم حاوی ضایعات لاستیک تحت درجه حرارت های بالا
 • پایان نامه ارشد: مطالعه آزمایشگاهی خواص مکانیکی و جمع شدگی بتن سبک حاوی ذرات نانوسیلیس
 • پایان نامه ارشد: مطالعه آزمایشگاهی فرسایش در پایین دست حوضچه های آرامش برای خروجی لوله ها
 • پایان نامه ارشد: مطالعه انتقال آب به روش پمپاژ از سرشاخه های رودخانه باستفاده از نرم افزارمتلب
 • پایان نامه ارشد: مطالعه تاثیر جنس مصالح هسته ناتراوای سدهای خاکی در پایداری دینامیکی
 • دانلود پایان نامه ارشد: مطالعه تاثیر نانوسیلیس بر خواص مکانیکی
 • پایان نامه ارشد: مطالعه دوام تیرهای بتن مسلح تقویت شده با GFRP تحت واکنش قلیایی سنگدانه ها
 • دانلود پایان نامه ارشد: مطالعه رفتار تصادفی ظرفیت عملی بزرگراه وتاثیر آن در کنترل رمپ
 • دانلود پایان نامه ارشد: مطالعه رفتار مهاربندهای کمانش تاب ضربدری شکل
 • پایان نامه: مطالعه هیدروژئولوژی منطقه و تهیه نقشه های موضوعی نظیر نقشه های هم تراز و هم عمق آب زیرزمینی
 • پایان نامه ارشد: مطالعه وضعیت پایداری تونل ها و سایر سازه های زیرزمینی در اثر بارهای لرزه ای
 • پایان نامه ارشد: بهره وری منابع انسانی در فاز اجرایی چرخه حیات پروژه های ساخت و ساز شهری
 • پایان نامه ارشد: پیش بینی تراوش از بدنه سدهای خاکی با بهره گیری از روش های داده کاوی
 • دانلود پایان نامه: تحلیل پایداری شیروانی های خاکی و بهینه یابی سطح لغزش شیروانی ها با بهره گیری از الگوریتم بهینه یابی
 • پایان نامه: تحلیل دو بعدی تنش – کرنش در محیط های سنگی اطراف تونل با رفتار الاستو- پلاستیک غیر خطی تحت بارهای برشی با روش اجزای محدود
 • پایان نامه ارشد: تحلیل عددی جریان در نزدیکی رمپ هواده سرریز تونلی
 • پایان نامه ارشد: تحلیل مدل دو بعدی برای سازه های سنگی ژئوتکنیکی درزه دار با روش بدون شبکه
 • پایان نامه ارشد: تحلیل وارزیابی قابهای مهاربندی همگرا با جداساز لرزه ای و بدون جداساز لرزه ای
 • دانلود پایان نامه ارشد: مطالعه بهسازی لرزه ای پل های بزرگراهی
 • دانلود پایان نامه ارشد : رفتار سازه های فولادی در برابر بارهای لرزه ای
 • دانلود پایان نامه ارشد: آرایش بهینه‌ی نصب مصالح FRP در مقاوم‌سازی برشی تیرهای بتن مسلح
 • دانلود پایان نامه ارشد: ارزیابی عملکرد سدهای کوتاه آبخیزداری برروی اندازه رسوب حوضه سد نهند
 • پایان نامه ارشد: ارزیابی عملکرد مهاربند کمانش ناپذیر و تعیین پارامترهای عملکرد لرزه ای مورد بهره گیری استاندارد 2800 ایران
 • پایان نامه ارشد :واکاوی اندرکنش دینامیکی خاک و سازه تحت اثر بار زلزله با بهره گیری از روش المان محدود
 • دانلود پایان نامه ارشد : مطالعه اثرات تغییر اقلیم بر منحنی فرمان بهره­برداری سدها
 • پایان نامه ارشد: تعیین نوع بهینه تقاطع غیرهمسطح با بهره گیری از الگوریتم انبوه ذرات (PSO)
 • دانلود پایان نامه : توسعه منحنی های شکنندگی برای ارزیابی لرزه ای سازه های فولادی
 • دانلود پایان نامه ارشد: رفتار لرزه ای تیر های پیوند لانه زنبوری
 • دانلود پایان نامه ارشد: شبیه سازی عددی رفتار خاک تحت تراکم دینامیکی
 • پایان نامه ارشد: مطالعه رفتار پی های مستقر بر بستر ماسه ای تقویت شده با ژئوسل
 • پایان نامه ارشد: کنترل نظارتی قوانین فازی با یک الگوریتم بهینه سازی جهت کنترل فازی فعال سازه
 • دانلود پایان نامه ارشد: متدلوژی انتخاب مدل موثر ترافیکی جهت کارکردهای آنالیزی
 • پایان نامه: محاسبه کاهش سختی خمشی تکیه گاهها در تیرها به روش معکوس با داده های ارتعاش آزاد در حضور یک سیستم یک درجه آزادی آزمون
 • پایان نامه: مدل پیش بینی مکانی ظرفیت باربری خاک با بهره گیری از شبکه های عصبی مصنوعی
 • پایان نامه ارشد: مقایسه رفتار سیستم های مختلف سازه ای تحت اثر خرابی پیشرونده
 • پایان نامه ارشد: مقایسه روش های جدید واکاوی پایداری در شبکه های میکروژئودزی
 • پایان نامه ارشد: مقایسه سطح اطمینان قاب های فولادی مهاربندی همگرا طراحی شده با ضوابط مبحث دهم
 • پایان نامه ارشد: مقایسه نشست میکروپایل ها به روش های عددی،تئوری وآزمایش های میدانی در خاکهای ماسه ای
 • دانلود پایان نامه ارشد: مطالعه آبشستگی و روش های حفاظت پایین دست سازه های هیدرولیکی رودخانه ای
 • دانلود پایان نامه ارشد : مطالعه رفتار پل های مورب دارای سیستم جداسازی لرزه ای در برابر زلزله های افقی و قائم
 • دانلود پایان نامه ارشد :مطالعه رفتار لرزه ای اتصالات نیمه صلب تیر به ستون در سازه های فولادی
 • دانلود پایان نامه ارشد : مطالعه روش حفاری وتزریق در کنترل نشت وجلوگیری از آبدهی وآببندنمودن پی سد خاکی
 • دانلود پایان نامه ارشد : مطالعه ضریب رفتار سازه‌های فولادی با سیستم دوگانه قاب خمشی و مهاربند زانویی
 • دانلود پایان نامه ارشد : مطالعه ضریب رفتار قاب­های خمشی فولادی مجهز به میراگرهای اصطکاکی دورانی
 • دانلود پایان نامه ارشد :بهسازی لرزه ای قاب های بتن آرمه میانپر مصالح بنایی با بهره گیری از پلیمرهای مسلح فیبری
 • دانلود پایان نامه ارشد: پاسخ دینامیکی یک دال بتن مسلح تقویت شده با مصالح FRP
 • دانلود پایان نامه ارشد: چگونگی شکل­ گیری الگوی جریان و فرسایش در قوس رودخانه ­ها
 • دانلود پایان نامه ارشد : تاثیر غیر یکنواخت بودن فونداسیون در پاسخ دینامیکی سدهای بتنی وزنی
 • دانلود پایان نامه ارشد : تثبیت و اصلاح خصوصیات ژئوتکنیکی ماسه بادی با بهره گیری از دوغاب پلیمری
 • دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل غیر ارتجاعی ساختمانهای فولادی با سیستم بادبند دروازه ای
 • دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل عددی سه­ بعدی پایداری استاتیکی و دینامیکی
 • دانلود پایان نامه ارشد: تشخیص آسیب ناشی از زلزله در تیرهای بتنی با بهره گیری از تبدیل هیلبرت
 • پایان نامه ارشد : تشخیص رفتار لرزه ای مخازن روزمینی فولادی استوانه ای تحت پارامتر های سازه ای مخازن
 • دانلود پایان نامه ارشد: تعیین پارامترهای موثر بر پایداری سدهای بتنی وزنی
 • دانلود پایان نامه ارشد : تعیین شرابط آبشستگی موضعی اطراف سری آبشکن های L شکل
 • دانلود پایان نامه ارشد : طراحی بهینه لرزه­ای قاب­های فولادی
 • دانلود پایان نامه ارشد : مطالعه بهسازی لرزه ای پل های بزرگراهی، مطالعه موردی پل شهید حقانی تهران
 • دانلود پایان نامه ارشد: مقاوم سازی اعضای آسیب ­پذیر گنبدهای فضاکار در برابر خرابی پیشرونده
 • دانلود پایان نامه ارشد:افزایش شکل پذیری قابهای مهار بندی شده هم محور با بکارگیری فولاد تنش تسلیم پائین در مهار بند ها
 • پایان نامه ارشد:ارزیابی شبکه های توزیع آب با بهره گیری از روش آنتروپی اطلاعات بر پایه عدم قطعیت های مکانیکی و هیدرولیکی
 • پایان نامه ارشد:بهینه سازی دیوار برشی در ساختمان های بتنی 7 تا 15 طبقه نامنظم در پلان واقع در منطقه با خطر خیلی زیاد و مستقر بر خاک نوع III93
 • پایان نامه: مطالعه آلودگی نیترات در آبهای زیرزمینی بخشی از استان اصفهان و شبیه‌سازی آن با بهره گیری از شبکه عصبی مصنوعی و الگوریتم ژنتیک
 • دانلود پایان نامه:شناسایی ماتریس های مشخصه سیستم با بهره گیری از حل معکوس معادلات حرکت در حوزه فرکانس در سازه ها با نامنظمی در توزیع جرم، سختی و میرایی در ارتفاع
 • پایان نامه ارشد:توسعه مدلی مبتنی بر فناوری سنجش از دور (اپتیکی) به مقصود برآورد خسارت ساختمانها در برابر زلزله
 • پایان نامه ارشد: مطالعه تأثیر پارامترهای هندسی آبشکن و عمق کارگذاری ریپ رپ جهت محافظت از آبشکن
 • پایان نامه ارشد: مطالعه تعیین مقاومت نهایی و ضریب رفتار دیوار برشی بتنی سبک با قاب های فولادی سرد نورد شدهLSF
 • پایان نامه ارشد: مطالعه تغییرات مدول الاستیسته و ضریب عکس‌العمل بستر و اندازه ظرفیت باربری در ‏خاک‌ بهسازی شده
 • پایان نامه ارشد: مطالعه رفتار خزشی خاک ماسه ای مسلح شده با الیاف ژئوسنتتیک در شرایط آزمایشگاهی
 • پایان نامه ارشد: مطالعه رفتار خمشی تیرهای بتنی سبک و مسلح شده با میلگردهای FRP
 • دانلود پایان نامه ارشد: مطالعه ظرفیت میدان های شهری و عوامل موثر بر آن
 • پایان نامه ارشد: مطالعه عددی کاهش پاسخ لرزه ای مخازن ذخیره مایع در اثر به کارگیری جداسازهای لرزه ای
 • پایان نامه ارشد: مطالعه عملکرد و رفتار قاب های بتن آرمه با جداسازه ای لرزه‌ای
 • پایان نامه ارشد: مطالعه گسیختگی پیش‌رونده ناشی از خرابی مهاربند در قاب‌های فولادی مهاربندی شده EBF
 • پایان نامه ارشد: مطالعه معضلات اجرائی پروژه های مقاوم سازی ساختمانهای آموزشی وارائه راهکار
 • دانلود پایان نامه ارشد: بهسازی لرزه ای پایه پل های بتن آرمه با FRP
 • پایان نامه ارشد: تأثیر تثبیت با آهک و سرباره فولادسازی ذوب آهن اصفهان بر دوام خاک رسی و خاک رس آلوده به مواد شیمیایی
 • دانلود پایان نامه ارشد: تحلیل ترک به شیوه‌ جزء‌های محدود
 • پایان نامه ارشد: تحلیل تنش های پسماند ناشی از جوشکاری در صفحات دارای بازشو و سخت کننده
 • دانلود پایان نامه ارشد: تحلیل خطر برای شهر ایلام
 • پایان نامه ارشد: تحلیل هیدرودینامیکی سکوی نیمه شناور خرپایی تحت امواج تصادفی
 • پایان نامه دکتری: تشخیص آسیب در پل های فولادی با بهره گیری از الگوریتم های تکاملی
 • پایان نامه ارشد: تعیین تابع امپدانس ترکیبی افقی و گهواره ­ای برای یک پی مستطیلی صلب مستقر بر یک نیم­ فضای ایزوتروپ جانبی
 • پایان نامه ارشد: تعیین فشار هیدرودینامیک در مخزن سدهای بتنی وزنی تحت اثر بار دینامیکی با احتساب ویسکوزیته سیال
 • دانلود پایان نامه ارشد: تغییرات خط ساحل دریای خزر با بهره گیری از مدل ریاضی
 • پایان نامه ارشد: جداسازی فلزات سنگین مانند سرب و کادمیوم از محیط آبی با بهره گیری از پلی‌پیرول و کامپوزیت های آن و مقایسه با جاذبهای متداول
 • دانلود پایان نامه ارشد: ضریب رفتار در اتصالات نیمه‌ صلب به روش تئوری و عملی
 • پایان نامه ارشد: قدرت بازگردانندگی اعضای خرپایی آلیاژهای حافظه‌ شکل فوق ارتجاعی
 • پایان نامه ارشد: مدل سازی تیرهای بتنی پیش تنیده تقویت شده با مواد مرکب پلیمری
 • دانلود پایان نامه ارشد: مدلسازی واکنش قلیایی در واکاوی بتن با روش اجزاء محدود
 • پایان نامه ارشد: مدیریت مخازن سدهای حوضه گاماسیاب استان کرمانشاه با بهره گیری از مدل WEAP
 • پایان نامه ارشد: مطالعه موردی به‌کارگیری شاخص فقر آبی درمقیاس محلی در خصوص حوضه آبریز زهره و جراحی
 • پایان نامه تعمیم روش ون‌راین برای برآورد مشخصات شکل‌های بستر رودخانه‌های درشت‌دانه
 • پایان نامه ارشد: مطالعه آزمایشگاهی اثر طوقه های لبه دار بر فرآیند آب شستگی موضعی در اطراف پایه های مدور در شرایط آب صاف
 • دانلود پایان نامه ارشد:الگوی جریان و آبشستگی اطراف پایه‌ی پل
 • دانلود پایان نامه اردش:مطالعه و ارزیابی الگوریتم‌های مونت‌کارلو و شبکه‌های عصبی برای پیش‌بینی آلودگی هوا در محیط یک سیستم اطلاعات مکانی زمانمند
 • دانلود پایان نامه ارشد:شناسایی مشخصات فیزیکی (بافت، وزن مخصوص، رطوبت) و شیمیائی خاک در منطقه دارابکلا-مازندران
 • دانلود پایان نامه :مقایسه پارامترهای عملکردی ( مقاومت کششی، سطح مقطع خاک به هم خورده)
 • دانلود سمینار کارشناسی ارشد:ارزیابی احتمالاتی روش‌های موجود برای طراحی تیرهای FRP-RC
 • دانلود پایان نامه ارشد:مطالعه قابلیت اعتماد طراحی تیرهای FRP-RC
 • دانلود مقاله ISI با ترجمه فارسی:ارتباط سرعت برشی,درجه حرارت ،روابط کاهندگی و ویسکوزیته در قسمت کم عمق از گوشته
 • دانلود مقاله ISI با ترجمه فارسی: تنش الاستو پلاستیک در جداره ضخیم سیلندر
 • مقاله ISI با ترجمه فارسی:مدل خزشی برای خاک های غیراشباع در منطقه رانش در رانش زمین چیان جیانگ پینگ
 • دانلود پایان نامه:کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی در تهیه طرح اصلی شبکه فاظلاب
 • دانلود پایان نامه تحلیل تنش های پسماند ناشی از جوشکاری در صفحات دارای بازشو و سخت کننده
 • پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران – سازه‌های هیدرولیکی-ارزیابی عملکرد مدل‌های هوشمند نروفازی و شبکه‌های عصبی مصنوعی در پیش‌بینی و شبیه‌سازی پارامتر کیفیTDS رودخانه‌ها
 • این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود رساله دکتری مهندسی عمران توسعه منحنی های شکنندگی در سازه های بلند بتن آرمه با هسته مرکزی
  دسته‌ها: عمران