گرایش:سازه

دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر

گروه مهندسی عمران

 

عنوان

ارزیابی رفتار متقابل لرزه ای ساختمان های مجاورهم و متصل شده توسط میراگر

 

پایان نامه ارائه شده به مدیریت تحصیلات تکمیلی به عنوان بخشی از فعالیت های تحصیلی لازم برای اخذ درجه کارشناسی ارشد

در رشته مهندسی عمران- سازه

استاد راهنما

استاد مشاور

نگارش

 

خرداد95 

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                                         شماره صفحه
 
فصل اول، کلیات پژوهش
1-1-  مقدمه : 2
1-2- ضرورت انجام پژوهش: 2
1-3- هدف از انجام پژوهش: 2
1-4- ساختار پایان نامه: 3
فصل دوم، مروری بر ادبیات پژوهش
2-1-  مقدمه : 5
2-2 – انواع سیتم های اتلاف انرژی.. 6
2-2-1- سیستم غیر فعال (Dissipation energy Passive) : 6
2-2-2- سیستم نیمه فعال( (Semi active Energy Dissipation : 6
2-2-3-  سیستم فعال  : (active Energy dissipation). 7
2-2-4- سیستم دوگانه (Hybrid system ) : 8
2-3- انواع میرایی.. 8
2-3-3- میرایی هیسترزیس : 9
2-3-4- میرایی اصطکاکی: 9
2-3-5- میرایی تشعشعی : 10
2-4- اثر میرایی بر سازه : 10
2-5- انواع میراگر ها 10
2-5-1- میراگرهای فلزی تسلیمی (جاری شونده)  Metallic yield dampers)): 10
2-5-2- میراگرهای ویسکوالاستیک (Viscoelastic Dampers ): 12
شکل 2-3- ساختمان کلی میراگر ویسکوالاستیک…. 12
2-5-3- میراگرهای اصطکاکی (Friction Dampers): 13
2-5-3-1- سیستم میراگر اتصالات اصطکاکی: 13
2-5-3-2- میرا گر اصطکاکی پال: 13
2-5-3-3- سیستم میراگر اصطکاکی سومیتومو: 14
2-5-3-4- میراگر اصطکاکی دورانی : 15
2-5-4- میراگرهای مایع لزج(ویسکوز) (Viscous fluid Dampers) : 15
2-5-4-1- مزایای میراگرهای ویسکوز: 18
2-5-4-2- معایب میراگرهای ویسکوز: 18
2-5-5- میراگرهای جرم متناسب شده( Tuned mass dampers). 18
2-5-5-1- میراگر جرمی تنظیم شده انتقالی (Translation TMD) :. 19
2-5-5-2- میراگر جرمی تنظیم شده پاندولی: 19
2-5-5-3- میراگر مایع تنظیم شده: 21
2-6- پیشینه پژوهش : 22
فصل سوم، روش پژوهش
3-1-  مقدمه : 37
3-2- روش تحلیل دینامیکی تاریخچه زمانی خطی.. 37
3-3- تحلیل دینامیکی افزایشی (IDA  ): 38
3-4- معادلات حاکم بر میراگر ویسکوز. 38
3-4- معرفی نرم افزار اپنسیس: 40
3-4-1-  اپنسیس  چیست؟. 41
3-4-2 – ویژگی های نرم افزار اپنسیس: 42
فصل چهارم، تحلیل نتایج وبحث
4-1-  مقدمه : 44
4-2- مدلسازی : 44
4-2-1- مشخصات مقاطع : 46
4-2-2- مشخصات شتابنگاشت ها : 46
4-3- نتایج : 49
4-3-1- روش تاریخچه زمان : 49
4-3-2- روش تحلیل دینامیکی افزایشی  (IDA) : 68
فصل پنجم، نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1-  نتیجه گیری : 105
5-2- پیشنهادات: 106
منابع.. 107
 
 
فهرست اشکال
عنوان                                                                                                                                شماره صفحه
شکل 2-1- چرخه هیسترزیس نیرو – تغییرمکان.. 9
شکل 2-2 – نمودار اثر میرایی بر طیف پاسخ سازه. 10
شکل 2-3- ساختمان کلی میراگر ویسکوالاستیک…. 12
شکل 2-4- میراگر اتصال اصطکاکی.. 13
شکل 2-5- میراگر اصطکاکی پال.. 14
شکل 2-6- میراگر اصطکاکی سومیتومو. 14
شکل 2-7- ساختمان کلی میراگر اصطکاک دورانی.. 15
شکل 2- 8- ساختمان کلی میراگر ویسکوز. 17
شکل 2- 9- اجرای میراگر ویسکوز. 17
شکل 2- 10- مکانیزم رفتار میراگرهای جرمی تنظیم شده. 19
شکل 2- 11- میراگر جرمی تنظیم شده پاندولی.. 20
شکل2-12 – نمودار بیشترین تغییر مکان طبقات، بین قاب های 7و 10طبقه. 27
شکل 2 – 13 – نمودار برش پایه درقاب 7و10طبقه. 27
شکل 2 – 14 – ماکزیمم برش پایه در مدلسازی(B8-8) با انواع میراگرها و حالت اتصال با المان Gap.. 31
شکل 2 – 15 – ماکزیمم برش پایه در مدلسازی(8-4) با انواع میراگرها و حالت اتصال با المان Gap.. 31
شکل 2 – 16- ماکزیمم برش پایه در مدلسازی(B4-4) با انواع میراگرها و حالت اتصال با المان Gap.. 32
شکل 2 – 17 – ماکزیمم برش پایه در مدلسازی(20-12) با انواع میراگرها و حالت اتصال با المان Gap.. 32
شکل 2 – 18- ماکزیمم برش پایه در مدلسازی(12-4) با انواع میراگرها و حالت اتصال با المان Gap.. 33
شکل 2 – 19- ماکزیمم برش پایه در مدلسازی(15-8) با انواع میراگرها و حالت اتصال با المان Gap.. 33
شکل 2 – 20- ماکزیمم برش پایه در مدلسازی(20-8) با انواع میراگرها و حالت اتصال با المان Gap.. 34
شکل 2 – 21- ماکزیمم برش پایه در مدلسازی(B12-12) با انواع میراگرها و حالت اتصال با المان Gap.. 34
شکل 2 -22- ماکزیمم برش پایه در مدلسازی(B20-20) با انواع میراگرها و حالت اتصال با المان Gap.. 35
شکل 3-1 –  پاسخ ویسکوز در تحریک تناوبی.. 40
شکل 4-1-سازه سه طبقه مدلسازی شده. 44
شکل4-2- سازه شش طبقه مدلسازی شده. 45
شکل4-3- سازه نه طبقه مدلسازی شده. 45
شکل4-4- چگونگی قرارگرفتن دو سازه مجاور و محل قرارگرفتن میراگرها ( 3 طبقه ). 48
شکل4-5- چگونگی قرارگرفتن دو سازه مجاور و محل قرارگرفتن میراگرها ( 6 طبقه ). 48
شکل4-7-2- دریفت طبقه آخر سازه سه طبقه تحت زلزله لوما پریتا دور از گسل در راستای z. 50
شکل4-8- 2- دریفت طبقه آخر سازه شش طبقه تحت زلزله لوماپریتا دوراز گسل در راستای z. 51
شکل4- 9- 2- دریفت طبقه آخر سازه نه طبقه تحت زلزله لوماپریتا دوراز گسل در راستای z. 52
شکل4- 10-2- دریفت طبقه آخر سازه سه طبقه تحت زلزله نورثریج دوراز گسل در راستای z. 53
شکل4- 11-2- دریفت طبقه آخر سازه شش طبقه تحت زلزله نورثریج دوراز گسل در راستای z. 54
شکل4- 12-1- دریفت طبقه آخر سازه نه طبقه تحت زلزله نورثریج دوراز گسل در راستای z. 55
شکل4- 12-2- دریفت طبقه آخر سازه نه طبقه تحت زلزله نورثریج دوراز گسل در راستای z. 55
شکل4- 13-1- دریفت طبقه آخر سازه سه طبقه تحت زلزله طبس دوراز گسل در راستای z. 56
شکل4- 13- 2- دریفت طبقه آخر سازه سه طبقه تحت زلزله طبس دوراز گسل در راستای z. 56
شکل4- 14- 2- دریفت طبقه آخر سازه شش طبقه تحت زلزله طبس دوراز گسل در راستای z. 57
شکل4- 15-1- دریفت طبقه آخر سازه نه طبقه تحت زلزله طبس دوراز گسل در راستای z. 58
شکل4- 15- 2- دریفت طبقه آخر سازه نه طبقه تحت زلزله طبس دوراز گسل در راستای z. 58
شکل4- 16-1- دریفت طبقه آخر سازه سه طبقه تحت زلزله لوماپریتا نزدیک گسل در راستای X… 59
شکل4- 16-2- دریفت طبقه آخر سازه سه طبقه تحت زلزله لوماپریتا نزدیک گسل در راستای X… 59
شکل4- 17-2- دریفت طبقه آخر سازه شش طبقه تحت زلزله لوماپریتا نزدیک گسل درراستای X… 60
شکل4- 18-2 – دریفت طبقه آخر سازه نه طبقه تحت زلزله لوماپریتا نزدیک گسل در راستای X… 61
شکل4- 19-1- دریفت طبقه آخر سازه سه طبقه تحت زلزله نورثریج نزدیک گسل در راستای X… 62
شکل4- 19-2- دریفت طبقه آخر سازه سه طبقه تحت زلزله نورثریج نزدیک گسل در راستای X… 62
شکل4- 20- 2- دریفت طبقه آخر سازه شش طبقه تحت زلزله نورثریج نزدیک گسل در راستای X… 63
شکل4- 21- 2- دریفت طبقه آخر سازه نه طبقه تحت زلزله نورثریج نزدیک گسل در راستای X… 64
شکل4- 22-2- دریفت طبقه آخر سازه سه طبقه تحت زلزله طبس نزدیک گسل در راستای X… 65
شکل4- 23- 2- دریفت طبقه آخر سازه شش طبقه تحت زلزله طبس نزدیک گسل در راستای X… 66
شکل4- 24-2- دریفت طبقه آخر سازه نه طبقه تحت زلزله طبس نزدیک گسل در راستای X… 67
شکل 4-25- حداکثردریفت طبقه آخر سازه سه طبقه شماره 1 تحت زلزله دور از گسل لوما پریتا  درجهت z.. 68
شکل 4-26- حداکثردریفت طبقه آخر سازه سه طبقه شماره 2 تحت زلزله دور از گسل لوما پریتا  درجهت z.. 68
شکل 4-27- حداکثردریفت طبقه آخر سازه سه طبقه شماره 1 تحت زلزله دور از گسل لوما پریتا درجهت x.. 69
شکل 4-28- حداکثردریفت طبقه آخر سازه سه طبقه شماره 2 تحت زلزله دور از گسل لوما پریتا درجهت x.. 69
شکل 4-29- حداکثردریفت طبقه آخر سازه شش طبقه شماره 1 تحت زلزله دور از گسل لوما پریتا  درجهتz.. 70
شکل 4-30- حداکثردریفت طبقه آخر سازه شش طبقه شماره 2 تحت زلزله دور از گسل لوما پریتا  درجهت z.. 70
شکل 4-31- حداکثردریفت طبقه آخر سازه شش طبقه شماره 1 تحت زلزله دور از گسل لوما پریتا  درجهتx.. 71
شکل 4-32- حداکثردریفت طبقه آخر سازه شش طبقه شماره 2 تحت زلزله دور از گسل لوما پریتا  درجهت x.. 71
شکل 4-33- حداکثردریفت طبقه آخر سازه نه طبقه شماره 1 تحت زلزله دور از گسل لوما پریتا  درجهت z.. 72
شکل 4-34- حداکثردریفت طبقه آخر سازه نه طبقه شماره 2 تحت زلزله دور از گسل لوما پریتا  درجهت z.. 72
شکل 4-35- حداکثردریفت طبقه آخر سازه نه طبقه شماره 1 تحت زلزله دور از گسل لوما پریتا  درجهت x.. 73
شکل 4-36- حداکثردریفت طبقه آخر سازه نه طبقه شماره 2 تحت زلزله دور از گسل لوما پریتا  درجهت x.. 73
شکل 4-37- حداکثردریفت طبقه آخر سازه سه طبقه شماره 1 تحت زلزله دور از گسل نورثریج  درجهتz.. 74
شکل 4-38- حداکثردریفت طبقه آخر سازه سه طبقه شماره2 تحت زلزله دور از گسل نورثریج  درجهت z.. 74
شکل 4-39- حداکثردریفت طبقه آخر سازه سه طبقه شماره1 تحت زلزله دور از گسل نورثریج  درجهتx.. 75
شکل 4- 40- حداکثردریفت طبقه آخر سازه سه طبقه شماره2 تحت زلزله دور از گسل نورثریج  درجهتx.. 75
شکل 4-41- حداکثردریفت طبقه آخر سازه شش طبقه شماره1 تحت زلزله دور از گسل نورثریج  درجهتz.. 76
شکل 4-42- حداکثردریفت طبقه آخر سازه شش طبقه شماره2 تحت زلزله دور از گسل نورثریج  درجهتz.. 76
شکل 4-43- حداکثردریفت طبقه آخر سازه شش طبقه شماره1 تحت زلزله دور از گسل نورثریج  درجهتx.. 77
شکل 4-44- حداکثردریفت طبقه آخر سازه شش طبقه شماره2 تحت زلزله دور از گسل نورثریج  درجهتx.. 77
شکل 4-45- حداکثردریفت طبقه آخر سازه نه طبقه شماره1 تحت زلزله دور از گسل نورثریج  درجهتz.. 78
شکل 4-46- حداکثردریفت طبقه آخر سازه نه طبقه شماره2 تحت زلزله دور از گسل نورثریج  درجهتz.. 78
شکل 4-47- حداکثردریفت طبقه آخر سازه نه طبقه شماره1 تحت زلزله دور از گسل نورثریج  درجهت x.. 79
شکل 4-48- حداکثردریفت طبقه آخر سازه نه طبقه شماره2 تحت زلزله دور از گسل نورثریج  درجهتx.. 79
شکل 4-49- حداکثردریفت طبقه آخر سازه سه طبقه شماره1 تحت زلزله دور از گسل طبس  درجهت z.. 80
شکل 4- 50- حداکثردریفت طبقه آخر سازه سه طبقه شماره2 تحت زلزله دور از گسل طبس  درجهت z.. 80
شکل 4- 51- حداکثردریفت طبقه آخر سازه سه طبقه شماره1 تحت زلزله دور از گسل طبس  درجهت x.. 81
شکل 4- 52- حداکثردریفت طبقه آخر سازه سه طبقه شماره2 تحت زلزله دور از گسل طبس  درجهت x.. 81
شکل 4-53- حداکثردریفت طبقه آخر سازه شش طبقه شماره1 تحت زلزله دور از گسل طبس  درجهت z.. 82
شکل 4- 54- حداکثردریفت طبقه آخر سازه شش طبقه شماره2 تحت زلزله دور از گسل طبس  درجهت z.. 82
شکل 4-55- حداکثردریفت طبقه آخر سازه شش طبقه شماره1 تحت زلزله دور از گسل طبس  درجهت x.. 83
شکل 4- 56- حداکثردریفت طبقه آخر سازه شش طبقه شماره2 تحت زلزله دور از گسل طبس  درجهت x.. 83
شکل 4-57- حداکثردریفت طبقه آخر سازه نه طبقه شماره1 تحت زلزله دور از گسل طبس  درجهت z.. 84
شکل 4-58- حداکثردریفت طبقه آخر سازه نه طبقه شماره2 تحت زلزله دور از گسل طبس  درجهت z.. 84
شکل 4- 59- حداکثردریفت طبقه آخر سازه نه طبقه شماره1 تحت زلزله دور از گسل طبس  درجهت x.. 85
شکل 4- 60- حداکثردریفت طبقه آخر سازه نه طبقه شماره2 تحت زلزله دور از گسل طبس  درجهت x.. 85
شکل 4- 61- حداکثردریفت طبقه آخر سازه سه طبقه شماره 1 تحت زلزله نزدیک گسل لوما پریتا  درجهت z.. 86
شکل 4-62- حداکثردریفت طبقه آخر سازه سه طبقه شماره 2 تحت زلزله نزدیک گسل لوما پریتا  درجهت z.. 86
شکل 4-63- حداکثردریفت طبقه آخر سازه سه طبقه شماره 1 تحت زلزله نزدیک گسل لوما پریتا  درجهت x.. 87
شکل 4- 64- حداکثردریفت طبقه آخر سازه سه طبقه شماره2 تحت زلزله نزدیک گسل لوما پریتا  درجهت x.. 87
شکل 4-65- حداکثردریفت طبقه آخر سازه شش طبقه شماره1 تحت زلزله نزدیک گسل لوما پریتا  درجهت z.. 88
شکل 4-66- حداکثردریفت طبقه آخر سازه شش طبقه شماره2 تحت زلزله نزدیک گسل لوما پریتا  درجهت z.. 88
شکل 4-67- حداکثردریفت طبقه آخر سازه شش طبقه شماره 1 تحت زلزله نزدیک گسل لوما پریتا  درجهت x.. 89
شکل 4-68- حداکثردریفت طبقه آخر سازه شش طبقه شماره 2  تحت زلزله نزدیک گسل لوما پریتا  درجهت x.. 89
شکل 4-69- حداکثردریفت طبقه آخر سازه نه طبقه شماره 1 تحت زلزله نزدیک گسل لوما پریتا  درجهت z.. 90
شکل 4- 70- حداکثردریفت طبقه آخر سازه نه طبقه شماره 2 تحت زلزله نزدیک گسل لوما پریتا  درجهت z.. 90
شکل 4- 71- حداکثردریفت طبقه آخر سازه نه طبقه شماره 1 تحت زلزله نزدیک گسل لوما پریتا  درجهت x.. 91
شکل 4-72- حداکثردریفت طبقه آخر سازه نه طبقه شماره2 تحت زلزله نزدیک گسل لوما پریتا  درجهت x.. 91
شکل 4-73- حداکثردریفت طبقه آخر سازه سه طبقه شماره1 تحت زلزله نزدیک گسل نورثریج  درجهت z.. 92
شکل 4-74- حداکثردریفت طبقه آخر سازه سه طبقه شماره2 تحت زلزله نزدیک گسل نورثریج  درجهت z.. 92
شکل 4-75- حداکثردریفت طبقه آخر سازه سه طبقه شماره1 تحت زلزله نزدیک گسل نورثریج  درجهت x.. 93
شکل 4-76- حداکثردریفت طبقه آخر سازه سه طبقه شماره2 تحت زلزله نزدیک گسل نورثریج  درجهت x.. 93
شکل 4-77- حداکثردریفت طبقه آخر سازه شش طبقه شماره1 تحت زلزله نزدیک گسل نورثریج  درجهت z.. 94
شکل 4-78- حداکثردریفت طبقه آخر سازه شش طبقه شماره 2 تحت زلزله نزدیک گسل نورثریج  درجهت z.. 94
شکل 4-79- حداکثردریفت طبقه آخر سازه شش طبقه شماره 1 تحت زلزله نزدیک گسل نورثریج  درجهت x.. 95
شکل 4- 80- حداکثردریفت طبقه آخر سازه شش طبقه شماره 2 تحت زلزله نزدیک گسل نورثریج  درجهت x.. 95
شکل 4-81- حداکثردریفت طبقه آخر سازه نه طبقه شماره 1 تحت زلزله نزدیک گسل نورثریج  درجهت z.. 96
شکل 4-82- حداکثردریفت طبقه آخر سازه نه طبقه شماره 2 تحت زلزله نزدیک گسل نورثریج  درجهت z.. 96
شکل 4-83- حداکثردریفت طبقه آخر سازه نه طبقه شماره 1 تحت زلزله نزدیک گسل نورثریج  درجهت x.. 97
شکل 4-84- حداکثردریفت طبقه آخر سازه نه طبقه شماره 2 تحت زلزله نزدیک گسل نورثریج  درجهت x.. 97
شکل 4-85- حداکثردریفت طبقه آخر سازه سه طبقه شماره 1 تحت زلزله نزدیک گسل طبس  درجهت z.. 98
شکل 4-86- حداکثردریفت طبقه آخر سازه سه طبقه شماره 2 تحت زلزله نزدیک گسل طبس  درجهت z.. 98
شکل 4-87- حداکثردریفت طبقه آخر سازه سه طبقه شماره 1 تحت زلزله نزدیک گسل طبس  درجهت x.. 99
شکل 4-88- حداکثردریفت طبقه آخر سازه سه طبقه شماره 2 تحت زلزله نزدیک گسل طبس  درجهت x.. 99
شکل 4-89- حداکثردریفت طبقه آخر سازه شش طبقه شماره 1 تحت زلزله نزدیک گسل طبس  درجهت z.. 100
شکل 4- 90- حداکثردریفت طبقه آخر سازه شش طبقه شماره 2 تحت زلزله نزدیک گسل طبس  درجهت z.. 100
شکل 4- 91- حداکثردریفت طبقه آخر سازه شش طبقه شماره 1 تحت زلزله نزدیک گسل طبس  درجهت x.. 101
شکل 4-92- حداکثردریفت طبقه آخر سازه شش طبقه شماره 2 تحت زلزله نزدیک گسل طبس  درجهت x.. 101
شکل 4-93- حداکثردریفت طبقه آخر سازه نه طبقه شماره 1 تحت زلزله نزدیک گسل طبس  درجهت z.. 102
شکل 4-94- حداکثردریفت طبقه آخر سازه نه طبقه شماره 2 تحت زلزله نزدیک گسل طبس  درجهت z.. 102
شکل 4-95- حداکثردریفت طبقه آخر سازه نه طبقه شماره 1 تحت زلزله نزدیک گسل طبس  درجهت x.. 103
شکل 4-96- حداکثردریفت طبقه آخر سازه نه طبقه شماره 2 تحت زلزله نزدیک گسل طبس  درجهت x.. 103
 
 
 
فهرست جداول
عنوان                                                                                                                               شماره صفحه
جدول 2 – 1 – معرفی بعضی حالتهای مدلسازی قابهای مجاورهم.. 29
جدول 2 – 2 – معرفی رکوردهای بهره گیری شده در تحلیل های تاریخچه زمانی.. 30
جدول 4-1- مشخصات ستون ها و تیرها 46
جدول 4-2- مشخصات مکانیکی ستون ها و تیرها 46
 
 
 
 
چکیده
پژوهش پیش رو بمنظور ارزیابی رفتار متقابل لرزه ای ساختمان های مجاورهم و متصل شده توسط میراگر ویسکوز انجام پذیرفت. پس برای مطالعه این پژوهش سه سازه سه ، شش و نه طبقه مدلسازی شده و تحت زلزله های لوماپریتا، نورثریج و طبس دور از گسل و نزدیک گسل قرار گرفتند. هر سازه مدلسازی شده از دو ساختمان جدا ازهم تشکیل شده می باشد که این ساختمان ها به فاصله یک متری از یکدیگر قرار دارند. همچنین برای تحلیل سازه های مدلسازی شده از نرم افزار اپنسیس بهره گیری شده می باشد. نتایج حاصل حاکی از موثر بودن میراگرهای ویسکوز در کاهش پاسخ سازه ها (دریفت سازه)  می باشد.
کلمات کلیدی:
 میراگر ویسکوز، ساختمان های مجاورهم، رفتار لرزهای، پاسخ سازه
 
 

فصل اول
کلیات پژوهش


 
1-1-  مقدمه :
ازجمله مسائلی که در اکثر زلزله های بزرگ دنیا اتفاق افتاده می باشد، مسئله ضربه زدن ساختمان های مجاور به یکدیگر، در هنگام زلزله می باشد. این پدیده که در اثر ارتعاش غیرهم فاز در ساختمان هایی که فاصله کافی ازهم ندارند روی می دهد. به دلیل افزایش جمعیت شهری، توسعه عمودی شهرها اجتناب ناپذیر می باشد از آنجا که اغلب شهرهای بزرگ ومهم کشور در مناطق لرزه خیز قرار دارند، ضروری می باشد به مسئله ضربه ساختمان ها به یکدیگر، هنگام زلزله وکاهش اثر آن اهمیت بیشتری داده گردد تا خطرات جانی ومالی مرتبط با آن کمتر گردد.[1] با در نظر داشتن اینکه یکی از خطراتی که سازه ها را در برابر زلزله تهدید می کند برخورد ساختمانهای مجاور به یکدیگر در حین زلزله می باشد که در سالهای گذشته باعث خسارتهای بسیاری گردیده می باشد. پس در این پژوهش کوشش شده می باشد که با بهره گیری از میراگر ویسکوز بین دو سازه تاثیر آن بر روی پاسخ سازه ها مطالعه گردد.[2]
1-2- ضرورت انجام پژوهش:
خسارات ناشی از ضربه زدن ساختمانهای مجاور به یکدیگر در هنگام زلزله که فاصله کافی از یکدیگر ندارند، مسئله ای می باشد که در اکثر زلزله های بزرگ اتفاق افتاده می باشد واین پدیده در مناطق پرجمعیت شهری که به مقصود بهره گیری بیشتر از زمین فاصله ی کافی اظهار ساختمانها رعایت می گردد، نمود بیشتری پیدا می کند. پس پرداختن به این پدیده و راههای کاهش خسارات ناشی از آن مهم خواهد بود.[1]  
تعداد صفحات:125

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه راه و ترابری:امکان سنجی فنی – اقتصادی کاربرد روسازی های ماندگار در ایران

 

صدو هفتاد و سه هزار ریال

***

دسته‌ها: عمران