دانشگاه آزاد اسلامی

واحد بین المللی جلفا

گروه مهندسی عمران

پایان نامه برای دریافت درجه ی کارشناسی ارشد «M.Sc»

گرایش : خاک و پی

عنوان :

مدل پیش بینی مکانی ظرفیت باربری خاک با بهره گیری از شبکه های عصبی مصنوعی، مطالعه موردی: شهرآذرشهر

استاد راهنما :

دکتر رضاقلی اجلالی

بهمن 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)
چکیده :
ظرفیت باربری مجاز یا ظرفیت باربری مطمئن عبارت از یک فشار مجازی می باشد که محدوده اطمینانی را در برابر فروریختگی ناشی از گسیختگی برشی تأمین می کند و معمولاً ظرفیت باربری مجاز کسری از ظرفیت باربری نهایی خالص می باشد که باربری نهایی خالص نیز حداکثر تنش فشاری می باشد که خاک می تواند تحمل کند. با این توصیف، مبنای اصلی احداث هر بنای، تعیین دقیق ظرفیت باربری خاک بوده و بایستی بطور دقیق مشخص گردد. با عنایت به زمان بر و پرهزینه بودن روش های مرسوم(در جا و آزمایشگاهی) برای تعیین ظرفیت باربری خاک، در این پژوهش نشان خواهیم داد که به کمک شبکه های عصبی مصنوعی می توان ظرفیت باربری خاک را در حد قابل قبول و مورد اطمینان، پیش بینی نمود. برای رسیدن به بهترین جواب سه مدل شبکه عصبی مصنوعی پس انتشار1، لایه برگشتی2 و همبستگی آبشاری3 مورد تجزیه و تحلیل قرار داده ایم. بر اساس نتایج بدست آمده بهترین شبکه، یعنی مدل شبکه عصبی مصنوعی همبستگی آبشاری برای پیش بینی مکانی ظرفیت باربری خاک در محدوده مورد مطالعه انتخاب و پیشنهاد می گردد.
کلمات کلیدی : ظرفیت باربری خاک، شبکه عصبی مصنوعی، همبستگی آبشاری
 
 
 

 • Feed-Forward backpropagation
 • Layer Recurrent
 • Cascade-Forward backpropagation

 
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                                                      صفحه
فصل اول : کلیات

 • مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………..   2
 • اظهار مسئله ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 4
 • ضرورت و اهمیت موضوع ………………………………………………………………………………………………………… 5
 • هدف پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………………. 6
 • سوال اصلی ………………………………………………………………………………………………………………………………. 6
 • فرضیات پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………. 6
 • متغیرها …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 7
 • روش پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………………….. 10

فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه پژوهش
2-1 مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….      12
2-2 تاریخچه …………………………………………………………………………………………………………………………………………….     12
فصل سوم : روش ها و مواد
3-1 مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..     18
3-2 معرفی متدولوژی و روش انجام کار …………………………………………………………………………………………………..    19
3-3 شبکه های عصبی مصنوعی ……………………………………………………………………………………………………………..     20
3-4 جنبه های ریاضیاتی ………………………………………………………………………………………………………………………..      23
3-5 یادگیری شبکه ………………………………………………………………………………………………………………………………..      24
آ
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                                                      صفحه
3-6 پس انتشار ………………………………………………………………………………………………………………………………………..      26
3-6-1 الگوریتم پس انتشار ……………………………………………………………………………………………………………….     27
3-7 الگوریتم های درهم آمیختن درجه بندی شده ………………………………………………………………………………..     33
3-8 تابع شعاع مبنا …………………………………………………………………………………………………………………………………..     34
3-9 الگوریتم همبستگی آبشاری ………………………………………………………………………………………………………………     36
3-10 شبکه های عصبی مصنوعی بازگشت کننده یا بازرخدادگر ……………………………………………………………     38
3-11 نقشه های ویژگی خودسازمان دهنده …………………………………………………………………………………………….     39
3-12 جنبه های مهم مدلسازی شبکه عصبی مصنوعی …………………………………………………………………………..    41
3-12-1 انتخاب متغیرهای ورودی و خروجی ………………………………………………………………………………..     41
3-12-2 جمع آوری و پردازش داده ……………………………………………………………………………………………….     42
3-12-3 طراحی شبکه عصبی مصنوعی ………………………………………………………………………………………….    43
3-12-4 آموزش و آموزش متقابل ………………………………………………………………………………………………….     45
3-12-5 تصدیق اعتبار مدل ………………………………. …………………………………………………………………………..    47
3-13 بعضی معضلات دیگر ……………………………………………………………………………………………………………………….    47
3-14 نقاط قوت و محدودیتها ……………………………………………………………………………………………………………………    48
3-15 بعضی از قابلیتهای شبکه های عصبی در مهندسی عمران ……………………………………………………………..    50
ب
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                                                      صفحه
3-16 کاربرد شبکه های عصبی مصنوعی در بهینه سازی سازه ها …………………………………………………………..    50
3-17 معرفی نرم افزار Matlab ………………………………………………………………………………………………………………     51
3-18 مراحل مدل سازی …………………………………………………………………………………………………………………………..    53
فصل چهارم : نتایج مدل شبکه ی عصبی مصنوعی برای پیش بینی مکانی ظرفیت باربری خاک
4-1 مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….    56
4-2 کاربرد شبکه عصبی مصنوعی در مهندسی عمران ……………………………………………………………………………..   56
4-2-1 کاربرد شبکه های عصبی مصنوعی در بهینه سازی سازه ها ………………………………………………..   57
4-3 محدوده مورد مطالعه ………………………………………………………………………………………………………………………….    57
4-4 طریقه انجام مدل سازی ………………………………………………………………………………………………………………………..    60
4-4-1 پارامترهای مورد بهره گیری ……………………………………………………………………………………………………..    61
4-4-2 مرتب سازی داده ها ……………………………………………………………………………………………………………..    62
4-4-3 مشخصات مدل شبکه عصبی مصنوعی جهت پیش بینی مکانی ظرفیت باربری خاک ………..  64
4-4-4 ارزیابی مدل ها ………………………………………………………………………………………………………………………    66
4-4-4-1 ساخت مدل ……………………………………………………………………………………………………………   66
4-4-4-2 شبکه پس انتشار FFBP …………………………………………………………………………………….    66
4-4-4-3 شبکه لایه برگشتی LRN  ………………………………………………………………………………….   70
پ
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                                                      صفحه
4-4-4-4 شبکه همبستگی آبشاری CFBP  ……………………………………………………………………..    72
فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری
5-1 ارزیابی شبکه های عصبی مصنوعی برای پیش بینی ظرفیت باربری خاک ……………………………………..    78
5-2 نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………………………………………………………….    81
5-3 پیشنهادات …………………………………………………………………………………………………………………………………………     82
5-4 منابع …………………………………………………………………………………………………………………………………………………      83
 
 
ت
فهرست اشکال
عنوان                                                                                                                                      صفحه
شکل 1-1 : محدوده شهری مورد مطالعه، شهر آذرشهر  ………………………………………………………………………………     8
شکل 1-2 : موقعیت قرار گیری شهرستان آذرشهر ………………………………………………………………………………………      9
شکل 3-1 : پیکربندی شبکه عصبی مصنوعی سه لایه ای Feed-Forward …………………………………………     22
شکل 3-2: دیاگرام شماتیک از گره j  ………………………………………………………………………………………………………….     23
شکل 3- 3:  نمایی کلی از محیط کار نرم افزار Matlab ………………………………………………………………………….      52
شکل 4-1 : موقعیت جفرافیایی شهرستان آذرشهردرایران]سایت ویکی پدیا[  ………………………………………..       58
شکل 4-2: محدوده شهری ، شهر آذرشهر]گوگل ارت[ ……………………………………………………………………………..      59
شکل 4-3: شماتیک کلی هندسه مدل شبکه عصبی مصنوعی ]نرم افزار متلب]  …………………………………….      65
شکل 4-4 : مشخصات کامل مدل شبکه عصبی Feed-forward backpropagation ……………………      68
شکل 4-5 نمودار ضریب همبستگی، مدل طراحی شده  Feed-forward backpropagation با 2 لایه مخفی و 5 نورون …………………………………………………………………………………………………………………………………………       69
شکل 4-6: شماتیک مدل طراحی شده در مدل شبکه Layer Recurrent [نرم افزار متلب] ……………..      71
شکل 4-7: شماتیک مدل طراحی شده در مدل شبکه Cascade-forward backpropagation  ….     73
شکل 4- 8: نمودار ضریب همبستگی، مدل طراحی شدهCascade-forward backpropagation  …    74
ث
فهرست اشکال
عنوان                                                                                                                                      صفحه
شکل 5-1:  نمودار صحت سنجی برای مدل  FFBP ………………………………………………………………………………….    79
شکل 5-2:  نمودار صحت سنجی برای مدل  CFBP  ………………………………………………………………………………     80
شکل 5-3:  نمودار صحت سنجی برای مدل LRN ……………………………………………………………………………………     80
شکل 5-4:  نمودار صحت سنجی برای تمامی مدل های  طراحی شده ……………………………………………………..     81
 
 
 
چ
فهرست جداول
عنوان                                                                                                                                      صفحه
جدول 4-1: اطلاعات نرمال شده مورد نیاز برای طراحی شبکه عصبی مصنوعی ……………………………………..       63
ادامه جدول 4-1: اطلاعات نرمال شده مورد نیاز برای طراحی شبکه عصبی مصنوعی ……………………………       64
جدول 4-1:  نتایج مدل سازی با مدل شبکه FFBP  ………………………………………………………………………………      70
جدول 4-2:  نتایج مدل سازی با مدل شبکه LRN  ………………………………………………………………………………..      72
جدول 4-3:  نتایج مدل سازی با مدل شبکه  CFBP ……………………………………………………………………………..      75
جدول 4-4: مقایسه نتایج انواع مدل سازی با شبکه های CFBP ، FFBP , LRN …………………………..       76
جدول 5-1: اطلاعات شبکه های مختلف با تعداد لایه مخفی  و تعداد نورون در لایه مخفی ………………….       78
جدول 5-2: خروجی حاصل از شبکه های مختلف در مدل های طراحی شده …………………………………………      79
 
 

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه ارشد : مدلسازی واکنش قلیایی در آنالیز بتن با روش اجزاء محدود
فصل اول
کلیات
 

 
 
 
1-1مقدمه
خاک از قدیمی ترین و پیچیده ترین مصالح مهندسی می باشد. نیاکان ما خاک را به عنوان مصالح ساختمانی جهت ساخت مقبره ها، محافظت از سیل و پناهگاه ها بکار می بردند. در تمدن غرب ، از رومی ها  به عنوان تشخیص دهنده اهمیت خاک ها در پایداری سازه ها نام برده اند. مهندسان رومی، به ویژه ویتروویوس (Vitruvius) که در یک قرن قبل از میلاد خدمت می نمود، به انواع خاک ها (ماسه، شن و غیره …) و طراحی و ساختمان پی های صلب توجه زیادی نمود. آن موقع هیچ مبنای تئوریک برای طراحی وجود نداشت و به تجربه حاصل از آزمون و خطا اکتفا می گردید.[1]
کولمب (1773) به عنوان اولین کسی شناخته شده می باشد که جهت حل مسائل خاک از علم مکانیک بهره گیری کرده می باشد. از اوایل قرن بیستم، با رشد سریع شهرها، صنعت و تجارت، ظهور سیستم های ساختمانی مختلف نظیر آسمان خراش ها، ساختمان های عمومی بزرگ، سدها برای تولید برق و مخازن برای تهیه آب و آبیاری، تونل ها، جاده ها و خطوط آهن، تجهیزات بندری، پل ها، فرودگاه ها و باندها، معادن، بیمارستان ها، سیستم های بهداشتی، سیستم های زهکشی و برج ها برای سیستم های ارتباطاتی ضروری می گردد.
2
این سیستم ها به پی های پایدار و اقتصادی نیاز دارند، اکنون سوالات جدیدی درمورد خاک ها مطرح گردید. به عنوان مثال وضعیت تنش در یک توده خاک چگونه می باشد؟ چگونه می توان یک پی مطمئن و اقتصادی طراحی نمود؟ یک ساختمان چقدر نشست خواهد نمود؟ و پایداری سازه های ساخته شده بر روی یک خاک یا در درون آن چگونه می باشد؟ برای پاسخ دادن به این سوالات روشهای خاصی نیاز بود و نتیجتاً مکانیک خاک متولد گردید. کارل ترزاقی(1963-1883) پدر غیر قابل انکار مکانیک خاک می باشد. انتشار کتاب ایشان بنام ” Erdbaumechanik” در سال 1925 پایه مکانیک خاک را پی ریزی نمود و اهمیت خاک را در فعالیت های مهندسی عیان نمود. مکانیک خاک که به نام ژئوتکنیک یا ژئومکانیک نیز نامیده می گردد، کاربرد مکانیک مهندسی در حل مسائلی که با خاک به عنوان بستر پی و مصالح ساختمانی سروکار دارد می باشد. مکانیک مهندسی برای فهم و تفسیر خواص، رفتار و عملکرد خاک ها به کار می رود. [1]
مکانیک خاک زیر مجموعه مهندسی ژئوتکنیک می باشد و شامل کاربرد مکانیک خاک،زمین شناسی و هیدرولیک برای تحلیل و طراحی سیستم های ژئوتکنیکی نظیر سدها، خاک ریزها، تونل ها، کانال ها، آبراه ها، پی پل ها، جاده ها، ساختمان ها و سیستم های دفن مواد زائد جامد می باشد. در هر کاربرد مکانیک خاک به علت تغییر خاک ها تغییر لایه های آنها، ترکیبات آنها و خواص مهندسی، عدم اطمینان هست. پس مکانیک مهندسی می تواند فقط بخشی از جواب ها را برای مسائل خاک بدهد. تجربه و محاسبات تقریبی برای کاربرد موفق مکانیک خاک در مسائل عملی بسیار اساسی می باشد. [1]
پایداری و اقتصاد دو باور اساسی طراحی مهندسی هستند. در مهندسی ژئوتکنیک، عدم اطمینان از رفتار خاک ها، عدم اطمینان از بارهای وارده و موردها غیر معمول در نیروهای طبیعی، ما را به طرف انتخاب از بین تحلیل های پیچیده به تحلیل های ساده یا روش های تقریبی سوق می دهد. [1]
3
بارهای ناشی از یک ساختمان از طریق پی، به خاک منتقل می گردد. خود پی سازه ای می باشد که اغلب از بتن، فولاد یا چوب ساخته می گردد. پی بایستی دو شرط زیر را برای پایداری داشته باشد:

 • پی نباید فرو بریزد یا زیر هر بارگذاری قابل تصور ناپایدار گردد.
 • نشت سازه بایستی در داخل محدوده مجاز باشد.

معمولاً از روش تعادل حدی برای یافتن جواب انواع مسائل مانند ظرفیت باربری پی ها، پایداری دیوارهای حایل و شیب ها بهره گیری می کنند. [1]
1-2بیان مسأله
یکی از مسائل مهم در مهندسی ژئوتکنیک تعیین ظرفیت باربری پی ها برای شرایط مختلف لایه های زیر پی می باشد.  ظرفیت باربری خاک مقدار تنش تماسی میانگین بین خاک و شالوده می باشد که به گسیختگی برشی خاک منجر می گردد. تنش باربری مجاز مقدار ظرفیت باربری می باشد که به وسیله ضریب اطمینان کاسته شده می باشد. بعضی مواقع در محل‌هایی با خاک نرم، خاک زیر شالوده می‌تواند نشست‌های زیاد بدون گسیختگی برشی حقیقی داشته باشد. در بعضی موردها، تنش باربری مجاز با در نظر داشتن حداکثر نشست مجاز محاسبه می گردد. [1]
تعیین ظرفیت باربری خاک زیر پی ها از دیر باز مورد توجه پژوهشگران و طراحان حوزه ژئوتکنیک قرار داشته می باشد و به همین علت طرح آن به عنوان یک مسئله جدید تلقی نمی گردد اما کاربرد روشهای جدید محاسباتی و آزمایش مدلهای پیشنهادی برای خاک و پیشرفت رایانه ها، دیدگاههای جدیدی را در حوزه این موضوع مطرح می سازد که کوشش های جدید را در این زمینه توجیه می نماید.
4
ظرفیت باربری نهایی پی تابع مقاومت برشی خاک می باشد که توسط ترزاقی، مایرهوف، وسیک و دیگران با بهره گیری از روش های مختلف تخمین زده شده می باشد. اخیراً، برای جلوگیری از صرف زمان و هزینه بسیار زیاد و انجام آزمایشات متعدد، گرایش به سمت ابزارهای کامپیوتری که مشابه با سیستم بیولوژیکی (شبه بیولوژیکی) باشند افزایش یافته می باشد.
یکی از اساسی‌ترین مسائل مکانیک خاک حساب‌کردن ضریب اطمینان پیش روی گسیختگی نهایی یک توده ی خاک می‌باشد که در مهندسی پی منجر به تعیین ظرفیت باربری نهایی پی می گردد. براساس قضایای حالات حدی جواب دقیق هنگامی به دست می‌آید که جواب حد بالا و حد پایین یکسان باشند. برای پایدارکردن حد پایین، یک میدان تنش صحیح که در هیچ نقطه از محدوده ی مسئله معیار تسلیم را نقض ننماید در نظر گرفته می گردد و براساس آن ظرفیت نهایی محاسبه می گردد. حال آنکه، برای پیداکردن حد بالا مکانیزمی قابل قبول برای گسیختگی فرض گردیده و جواب مربوطه با بهره گیری از تساوی کار نیروهای داخلی و خارجی تعیین می گردد.[4]
تعداد صفحه : 117
قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

دسته‌ها: عمران