دانشگاه آزاد اسلامی

واحد شهرکرد

پایان نامه  کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران

گرایش زلزله

عنوان :

مطالعه لرزه خیزی و تحلیل خطر لرزه‌ای (محاسبه PGA) در شهرک صنعتی شهرکرد

استاد راهنما :

دکتر علی حیدری


برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)
فهرست مطالب:
چکیده. 1
مقدمه. 2
چگونگی اجرای مطالعه. 4
فصل اول « معرفی استان و شهرک صنعتی شهرکرد »
1-1- معرفی استان.. 6
1-1-1- موقعیت جغرافیایی استان چهارمحال و بختیاری.. 6
1-1-1-1- ارتفاعات استان.. 8
1-1-1-2- منابع آب.. 8
1-1-1-3- ساختار جمعیتی.. 9
1-1-1-4- وضعیت اقتصادی.. 11
1-1-1-5- درآمد و هزینه. 11
1-1-2- وضعیت صنعتی استان.. 12
1-2- معرفی شهرک صنعتی شهرکرد. 13
1-2-1- شهرک صنعتی شهرکرد. 13
1-2-2- مطالعه واحدهای صنعتی شهرک صنعتی شهرکرد. 14
1-2-3- برآورد کمی وکیفی فاضلاب صنایع.. 16
1-2-3-1- فاضلاب بهداشتی.. 16
1-2-3-2- اندازه فاضلاب بهداشتی.. 17
1-2-3-3- مشخصات فاضلاب بهداشتی.. 18
1-2-3-2- فاضلاب صنعتی.. 18
1-2-4- جمعیت مستقر در شهرک صنعتی.. 19
1-2-5- موقعیت اقلیمی وجغرافیایی محل استقرار شهرک صنعتی شهرکرد. 19
1-3- زمین شناسی عمومی.. 21
1-3-1- زمین شناسی استان چهارمحال وبختیاری.. 21
1-3-2- زمین شناسی منطقه. 30
فصل دوم « لرزه خیزی و لرزه زمین ساخت گستره شهرک صنعتی شهرکرد »
2-1- پیشگفتار. 34
2-2- امواج زلزله. 38
2-2-1- ضریب ارتجاعی G مدول.. 39
2-3- انواع امواج زلزله. 40
2-3-1- امواج درونی یا پیکری.. 40
2-3-1-1- امواج طولی(P) 40
2-3-1-2- امواج برشی(S) 41
2-3-2- امواج سطحی.. 42
2-3-2-1- موج لاو (love) 42
2-3-2-2- موج رایلی( LR) 43
2-4- تعیین کانون زلزله. 43
2-5- شدت زلزله. 45
2-6- خطوط هم لرز. 46
2-7- بزرگی زلزله. 48
2-8- انرژی آزاد شده. 50
2-9- ارتباط شدت و بزرگی.. 50
2-10- تعریف گسل.. 51
2-11- مشخصات گسل.. 52
2-11-1- راستای گسل.. 52
2-11-2- شیب گسل.. 52
2-11-3- انواع گسل.. 53
2-11-3-1- گسلهای امتداد لغز. 54
2-11-3-2- گسلهای شیب لغز. 54
2-12- برآورد خطر زمین لرزه. 56
2-13- برآورد خطر زمین لرزه به روش تجربی – آماری.. 56
2-14- برآورد خطر زمین لرزه به روش قطعی.. 57
2-15- چشمه‌های بالقوه زمین لرزه. 58
2-16- تخمین بیشینه زمین لرزه. 59
2-17- ارتباط تضعیف جنبش زمین.. 61
2-18- برآورد خطر زمین لرزه به روش احتمالاتی.. 62
2-19- زمین ریخت و زمین ساخت استان چهارمحال و بختیاری.. 64
1-2-19- زمین ساخت… 65
2-21- واحد ساختاری زاگرس… 67
2-22- عناصر ساختاری : گسل‌های منطقه مورد مطالعه. 73
2-22-1- گسل دنا 73
1-22-2- ابرگسل زاگرس… 77
2-22-3- گسل رانده سولقان.. 78
2-22-4- گسل ناغان.. 79
2-22-5- گسل چادگان.. 80
2-22-6- گسل جونقان.. 81
2-22-7- گسل کوه سوخته. 81
2-22-8- گسل کوه حمزه علی.. 81
2-22-9- گسل کوه شاپور. 81
2-22-10- گسل گندمان.. 82
2-22-11- گسل شیر مرد. 82
2-22-12- گسل امتداد لغز ده منصوری.. 83
2-22-13- گسل بیژگرد. 83
2-22-14- گسل امتداد لغز دار مه. 84
2-22-15- گسل امتداد لغز گرد بیشه. 85
2-22-16- گسل وستگان.. 85
2-22-17- گسل سیاه سرد. 86
2-22-18- راندگی گره. 86
2-22-19- راندگی بازفت… 87
2-22-20- گسل اردل.. 89
2-22-21- سیستم گسل‌های هفت چشمه –گندم کار. 90
2-22-22- گسل زرد کوه. 91
2-22-23- راندگی کرمان.. 92
2-22-24- راندگی مسن.. 92
2-22-25- گسل محمد آباد. 93
2-22-26- گسل کوهرنگ… 94
2-22-27- گسل چرو. 95
2-22-28- گسل سکوته. 96
2-22-29- گسل کردان.. 96
2-22-30- گسل چغاخور. 97
2-22-31- گسل ونک… 98
2-22-32- راندگی قلعه قدم. 98
2-22-33- گسل رخ جنوبی.. 98
2-2-34- گسل دوپلان.. 99
2-22-35- گسل رخ شمالی.. 100
2-22-36- گسل سودجان –هفشجان.. 101
2-22-37- گسل گازولک… 102
2-23- مطالعه فعالیت تکتونیکی گسلهای منطقه. 104
2-24- نتیجه گیری.. 106
2-25- لرزه خیزی استان چهارمحال و بختیاری.. 107
2-25-1- زمین لرزه‌های تاریخی.. 110
2-25-2- مطالعه و ارزیابی زمین لرزه‌های تاریخی.. 114
2-25-1- زمین لرزه‌های سده بیستم.. 115
2-26- گسل‌های لرزه زا 120
2-26-1- بزرگای پیشینه گسلهای فعال در گستره مورد مطالعه. 121
2-26-2- پهنای گسیختگی زیر سطحی.. 123
2-27- تابع بیشینه بزرگای زمین لرزه و طول گسیختگی گسل.. 124
2-27-1- ارتباط بزرگای Ms وmb. 126
2-27-2- ارتباط بزرگای Ml , Ms. 128
2-28- برآورد بیشینه بزرگای منتسب به گسلهای موجود در گستره طرح.. 128
2-29- تخمینی از ژرفای کانونی زمین لرزه‌ها 130
2-30- برآورد پارامترهای لرزه خیزی در گستره مورد مطالعه. 133
2-31- حذف پیشلرزه‌ها و پس لرزه‌ها از فهرست زمین لرزه ها 134
2-32- حذف پیش لرزه‌ها و پس لرزه‌ها به روش دستی.. 135
2-33- حذف پیش لرزه‌ها و پس لرزه‌ها به روش پنجره‌های زمانی و مکانی.. 135
2-34- برآورد پارامترهای لرزه خیزی بر اساس ارتباط گوتنبرگ- ریشتر. 136
2-34-1- تابع توزیع گوتنبرگ – ریشتر. 136
2-35- برآورد دوره بازگشت زمینلرزه‌های منطقه. 139
2-35-1- روش گوتنبرگ- ریشتر. 141
2-35-2- برآورد دوره بازگشت زمینلرزه به روش برازش مقادیر نهایی.. 143
2-36- تخمین بیشینه بزرگای زمین لرزه. 144
2-37- برآورد دوره بازگشت زمین لرزه براساس روش تخمین بیشینه محتمل.. 147
2-38- ویژگیهای لرزه خیزی گستره طرح.. 148
2-39- تکمیل ژرفای کانونی زمین لرزه ها 149
فصل سوم « روابط کاهندگی و پارامترهای جنبش نیرومند زمین »
3-1- مقدمه. 151
3-2-2- برآورد پارامترهای جنبشی نیرومند زمین.. 151
3-2-1- روابط کاهندگی.. 152
3-2-2- پارامترهای موثردرکاهندگی.. 153
3-2-3- گسترش هندسی وجذب.. 154
3-2-4- انواع روابط کاهندگی.. 155
3-2-5- انتخاب ارتباط کاهندگی.. 156
3-2-6- روابط کاهندگی تجربی.. 157
3-3- نوع خاک ساختگاه. 165
3-3-1- تاثیر شرایط خاک محلی در تحلیل خطر زمین لرزه ای.. 165
فصل چهارم « تحلیل خطر زلزله به روش قطعی »
4-1- مقدمه. 168
4-2- تحلیل قطعی خطر زلزله (‌deterministic seismic hazard analysis) 168
4-3- روش قطعی در ارزیابی خطر زمین لرزه در شهرک صنعتی شهرکرد. 170
4-4- شناسایی و تعیین سرچشمه‌های لرزه زا 171
4-5- برآورد توان لرزه زایی گسل‌های بنیادی در گستره ساختگاه. 171
فصل پنجم « تحلیل خطر احتمالی مولفه افقی زلزله »
5-1- مقدمه. 176
5-2- ارتباط کاهندگی.. 177
الف – خصوصیات چشمه، بزرگا، نوع گسلش و فاصله از چشمه لرزه زا 177
5-2-1- انتخاب ارتباط کاهندگی.. 178
5-3- طیفهای طرح بر اساس زلزله مبنای طرح و بزرگترین زلزله احتمالی.. 180
5-4- طیف طراحی زمین لرزه ای.. 181
5-5- طیف طرح استاندارد. 183
5-7- منحنی‌های خطر زلزله ای.. 183
5-8- نقشه‌های خطر زلزله ای.. 184
5-9- طیف خطر یکسان.. 189
5-10- نتیجه گیری وارائه پیشنهادات.. 190
5-11- نتایج و پیشنهادها این مطالعه. 191
منابع.. 192
 
فهرست جداول
جدول 1-1- اطلاعات جمعیتی  و وسعت استان چهارمحال  و بختیاری طی سالهای 85-1335. 7
جدول1-2- جمعیت بر اساس سن.. 10
جدول 1-3- خانوار و جمعیت شهرستان بر اساس ساکن و غیر ساکن.. 10
جدول 1-4- متوسط هزینه خالص سالانه یک خانوار شهری و روستایی استان.. 11
جدول 1-5- اطلاعات مربوط به شهرک‌های صنعتی استان چهارمحال بختیاری.. 12
جدول 1-6- مشخصات مساحتی شهرک صنعتی شهرکرد. 14
جدول 1-7- متوسط مصرف سرانه خانگی (بدون فضای سبز) در حدود سال 1395 (لیتر به ازاء هرنفر درشبانه روز  17
جدول 1-8- مشخصات عمومی فاضلاب بهداشتی شهرک صنعتی شهرکرد. 18
جدول 1-9- اندازه جمعیت برحسب تفکیک نوع صنایع.. 19
جدول 1-10– اختصار تعیین اقلیم شهرکرد با روشهای مختلف… 20
جدول 2-1- روابط تجربی بین بزرگی وزمین لرزه وطول گسیختگی برای انواع مختلف گسلها 61
جدول 2-2- روابط تضعیف شتاب جنبش زمین.. 62
جدول 2-3- مشخصات گسل‌های استان چهارمحال و بختیایری.. 102
جدول 2-4- نام و اندازه فعالیت لرزه‌ای گسلهای استان چهارمحال و بختیاری.. 105
جدول 2-5- زمین لرزه‌های تاریخی منطقه چهارمحال و بختیاری.. 114
جدول 2-6- بزرگای بیشینه محاسبه شده براساس روابط تجربی بزرگا –طول برای گسلهای اصلی منطقه  123
جدول 2-7- محاسبه پهنای گسیختگی برای گسلهای منطقه چهارمحال و بختیاری.. 124
جدول 2-8- ارتباط بین بزرگا و طول گسیختگی گسل مسبب… 125
جدول 3-1- ضرایب ارتباط کاهندگی امبرسیز. 161
جدول 3-2- ضرایب ارتباط کاهندگی.. 162
جدول 3-3- ضرایب کاهندگی بیشینه شتاب به کار رفته در ارتباط زارع. 164
جدول 4-1- روابط بین طول گسیختگی سطحی و بزرگای زمین‌لرزه برای انواع مختلف گسل ها 174
 
فهرست شکل‌ها
شکل 1-2- محل زون سنندج_سیرجان در بین زون‌های دیگر. 25
شکل 1-3- زمین شناسی حوضه آبریز شهرکرد. 32
شکل 2-1- کانون و مرکز زلزله. 39
شکل 2-2- امواج درونی زلزله شامل امواج تراکمی(P) و امواج برشی(S) 41
شکل 2-3- موج لاو و چگونگی انتشار ذرات ماده در این موج.. 42
شکل 2-4- امواج سطحی زلزله و تقسیم بندی آن به موج لاو و رایلی.. 43
شکل 2-5 ثبت امواج طولی وعرضی در لرزه نگاشت… 44
شکل 2-6- خطوط هم ارز. 47
شکل 2-7 ارتباط بزرگی وشدت زلزله. 51
شکل 2-8- نمایش خط راستا و شیب و نیز جهت شیب… 53
شکل 2-9- نمایش خط راستا و شیب و نیز جهت شیب… 53
شکل 2-10- گسل امتداد لغز راستگرد. 54
شکل 2-11- فرا دیواره و فرو دیواره در گسل معکوس… 55
شکل 2-12 کلیه حالات متصور برای انواع گسل.. 55
شکل 2-13- جایگاه جغرافیایی استان چهارمحال و بختیاری در کشور. 64
شکل 2-14- موقعیت واحدهای زمین ساختی –رسوبی استان چهارمحال و بختیاری شامل سنندج –سیرجان، زاگرس چین خورده و زاگرس مرتفع. 65
شکل2-15-جایگاه تکتونیکی ایران دربین پلیتهای عربی(درجنوب-جنوب غرب)اوراسیا(درشمال) هند(درجنوب شرق)وترکیه(درشمال غرب) 66
شکل 2-16- جایگاه تکونیکی ایران دربین پلیتهای عربی – واسیاودربخشی ازکمربندلرزه خیزآلپ – هیمالیا 67
شکل 2-17- واحدهای زمین ساختی زاگرس وسنندج – سیرجان دردوسوی راندگی اصلی زاگرس… 68
شکل 2-18- واحدهای ساختاری زاگرس وسنندج –  سیرجان دردوسوی راندگی اصلی زاگرس… 68
شکل 2-19- سیماهای ساختاری بزرگ زاگرس وحل مکانیسم کانونی زلزله‌های زخ داده درامتدادآنها 70
شکل 2-20- تصویر ماهواره‌ای خطواره دنا در شرق دشت آلونی.. 75
شکل 2-21- تصویر ماهواره‌ای از گسل اصلی زاگرس… 78
شکل 2-22- راندگی ناغان در  دو کیلومتری شمال ناغان(دید به سمت شرق) 79
شکل 2-24- گسل گندمان مرز کوه و دشت در شمال روستای گندمان (دید به سمت جنوب غرب) 82
شکل 2-25- گسل بیژگرد در پنچ  کیلومتری شمال بیژگرد. 84
شکل 2-26- گسل امتداد لغز دار مه. 85
شکل 2-27- راندگی گره. 87
شکل 2-28- راندگی بازفت… 88
شکل 2-29- گسل اردل.. 90
شکل 2-30- گسل زرد کوه. 91
شکل 2-31- گسل محمد آباد در نزدیک روستای دیمه، 15 کیلومتری شمال کوهرنگ… 93
شکل 2-32- گسل کوهرنگ در مرز کوه و دشت… 95
شکل 2-33- گسل کردان در نزدیک تونل باجگیران 15 کیلومتری  شرق ناغان(دید به سمت جنوب شرق) 97
شکل 2-34- محل عبور گسل رخ جنوبی.. 99
شکل 2-35- گسل رخ شمالی در آهکهای کرتاسه در گردنه رخ (دید به سمت شمال غرب) 101
شکل 2-36- وضعیت پهنه بندی لرزه‌ای استان در نقشه پهنه بندی لرزه ایران.. 109
شکل 2-38- پهنه هم شدت لرزه‌ای زمین لرزه 1977میلادی ناغان.. 119
شکل 2-39-گسل‌های بزرگ فعال و لرزه‌ای ایران و جایگاه منطقه چهارمحال و بختیاری. 121
شکل 2-40- هیستوگرام فراوانی بزرگای زمین لرزه‌های رویداد گستره طرح.. 132
شکل 2-41- بزرگای زمین لرزه‌ها نسبت به سال وقوع در گستره طرح.. 132
شکل 2-42- هیستوگرام فراوانی عمق کانونی زمین لرزه‌ها در گستره طرح.. 133
شکل 2-43- پراکندگی عمق کانونی و بزرگای زمین لرزه‌ها در گستره طرح.. 133
شکل 2-44- نمودار برآورد پارامترهای لرزه خیزی با اطلاعات دستگاهی به روش گوتنبرگ – ریشتر در گستره شهرک صنعتی شهرکرد. 138
شکل 2-45- نمودار برآورد پارامترهای لرزه خیزی به روش گوتنبرگ – ریشتر برای دوره زمانی 1152. 139
شکل 2-46- نمودار برآورد دوره بازگشت زمین لرزه‌ها با اطلاعات دستگاهی  به روش گوتنبرگ- ریشتردرگستره ساختگاه. 142
شکل 2-47- نمودار دوره بازگشت بزرگای سطحی زمین لرزه‌ها در گستره شعاعی 200 کیلومتر ی شهرک صنعتی شهرکرد با بهره گیری از روش کیکو و تابع توزیع دوکرانه‌ای گوتنبرگ- ریشتر. 148
شکل 5-1- درخت منطق.. 180
شکل 5-1- نقشه شتاب روی سنگ بستر (PGA)با 50% احتمال رویداد در50 سال برای شهرک صنعتی شهرکرد  185
شکل 5-2- نقشه شتاب روی سنگ بستر (PGA)با 2% احتمال رویداد در50 سال برای شهرک صنعتی شهرکرد  186
شکل 5-3- نقشه شتاب روی سنگ بستر (PGA)با 10% احتمال رویداد در50 سال برای شهرک صنعتی شهرکرد  187
شکل 5-4- نقشه شتاب روی سنگ بستر (PGA) با 20% احتمال رویداد در50 سال برای شهرک صنعتی شهرکرد  188
 
فهرست نمودار
نمودار 1-1- اندازه مصارف مختل فازچاهها درکشور. 8
نمودار 1-2- هرم سنی جمعیت استان.. 10
نمودار1-3- متوسط هزینه سالانه خانوار شهری و روستایی در سال90. 11
چکیده
شهرک صنعتی شهرکرد واقع در فاصله 3 کیلومتری شهر شهرکرد مرکز استان چهارمحال و بختیاری می‌باشد. که با وسعت 475 هکتاری، وسیع‌ترین و در حال حاضر با استقرار 255 واحد صنعتی در حال بهره برداری و همچنین اشتغال بالغ بر 5400 نفر یکی از بزرگترین و مهم‌ترین شهرک‌های صنعتی استان می‌باشد. دراین مطالعه مجموعه‌ای از داده‌های لرزه خیزی تاریخی و دستگاهی با پوشش زمانی از قرن نهم میلادی تابه حال بکارگرفته شده و منابع لرزه زا تا شعاع 200 کیلومتری شهرک صنعتی شهرکرد مدل شده اند. برای برآورد پارامترهای لرزه خیزی باتوجه به کمبود داده‌های مناسب لرزه خیزی ودقت کم اطلاعات موجود و نیزعدم قطعیت در بزرگ در زمان‌های مختلف از روش (2000)kijko  بهره گیری شده می باشد. مطالعه زمینلرزه‌های رویداده درگستره طرح،  نشان دهنده سطح بالای لرزه‌خیزی می‌باشد و در دوره‌های تاریخی و قرن بیستم رخداد زمین لرزه‌هایی با بزرگای پیرامون 6 و حتی بیشتر امری عادی جلوه می کند. وجود گسلهای بزرگ و اصلی و در عین حال فعال در گسترۀ طرح نیز حاکی از فعالیت لرزه‌ای منطقه می‌باشد. ارزیابی احتمالی خطر زلزله نیز برای شبکه‌ی 7*8 شامل کل شهرک صنعتی شهرکرد و با انتخاب روابط کاهندگی مناسب و بهره گیری از نرم افزار seisrisk III  برای چهار سطح خطر مختلف انجام شده و نتایج این ارزیابی به وسیله نقشه ماکزیمم شتاب حرکتی زمین(PGA) تهیه گردیده می باشد.
مقدمه
هدف از انجام این پایان نامه، مطالعه وانجام مطالعات لرزه خیزی ولرزه زمینساخت گستره محدوده شهرک صنعتی شهرکرد بوده می باشد.
نتایج حاصل ازاین مطالعه شامل شناسایی و معرفی مهمترین چشمه‌های لرزه زا، مطالعه بیشینه لرزه خیزی وارائه بیشینه مقادیر پارامترهای جنبش نیرومند زمین درساختگاه شهرک صنعتی شهرکرد پیش روی خطر زمینلرزه می‌باشد.
با در نظر داشتن اینکه تولید و انتشار امواج ناشی از بروز زمین لرزه از شرایط بسیار پیچیده و غیر قابل پیش بینی برخوردار هستند، تعیین دقیق خصوصیات نیروهای دینامیکی امواج میسر نمی‌باشد. پس اجرای صحیح تحلیل خطر زلزله می‌توان سطوح مطمئن طراحی در برابر زمین لرزه را تعیین نماید.
از لحاظ تقسیمات لرزه زمین ساختی بخش عمده‌ای از گستره مورد مطالعه طرح (شعاع 200 کیلومتری پیرامون (شهرک صنعتی شهرکرد) طبق تقسیم بندی زمین ساختی ایرانت که توسط کمیته ملی سدهای بزرگ ایران(IRCOLD, 1375) صورت گرفته، محدوده زیادی از آن در واحد زمین ساختی زاگرس قرارگرفته می باشد.
برای برآورد پارامترهای لرزه خیزی از روش گوتنبرگ – ریشتر و همچنین روش برازش مقادیر نهایی بهره گیری شده می باشد. اما با در نظر داشتن کمبودهای داده‌های مناسب لرزه خیزی و دقت کم اطلاعات موجود و نیز عدم قطعیت در بزرگا در زمانه‌ای مختلف از روش KIJKO(2000) بهره گیری شده می باشد. مطالعه زمین لرزه‌های رویداده درگستره طرح نشان دهنده سطح بالای لرزه خیزی می‌باشد و در دوره‌های تاریخی و قرن بیستم رخداد زمین لرزه‌هایی با بزرگای پیرامون 6 و حتی بیشتر امری عادی جلوه می کند. وجود گسلهای بزرگ و اصلی و در عین حال فعال در گستره طرح نیز حاکی از فعالیت لرزه‌ی منطقه می‌باشد.
مهمترین پارامتر مورد نظر جنبش نیرومند زمین که در این مرحله از مطالعات مورد بهره گیری قرار می‌گیرد. بیشینه مقادیر شتاب طیف پاسخ می‌باشد. تحلیل خطر زلزله به روشهای احتمالی وتعینی و براساس چشمه‌های خطی لرزه انجام گردید.
جهت تعیین بیشینه شتاب روی سنگ بستر(PGA) از پنج ارتباط کاهندگی مختلف زیر:
1-امبرسیز Ambraseys &simpson
2-قدرتی وهمکاران(2007) Ghodrati  et  al
3-کمپل Campbell(1997)
4-سارما و همکاران Sarma(1996)
5-زارع وهمکاران Zare et  al  (1999)
بهره گیری شده می باشد.
این پنج ارتباط با بهره گیری از روش درخت منطقی (Logic Tree) و به ترتیب باوزن‌های 2/0، 3/0، 15/0 ، 15/0، 20/0با هم ترکیب شدند. و نتیجه نهایی حاصل گردید. تحلیل احتمالی خطر زلزله برای یک شبه نقاط 7*8 در روی محدوده مورد مطالعه نشان داده شده می باشد.
تعداد صفحه : 222
قیمت : 14700 تومان

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه درجه کارشناسی ارشد رشته عمران گرایش سازه :تحلیل خطر لرزه ای ایالت قم

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :        ****       [email protected]

دسته‌ها: عمران