دانشگاه آزاد اسلامی

واحد شهرکرد

پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی عمران

گرایش زلزله

عنوان :

مطالعه ساختمان دانشگاه علمی کاربردی شهرکرد با دیدگاه پدافند غیرعامل جهت عملکرد مناسب در زلزله

استاد راهنما :

دکتر علی حیدری


برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)
فهرست مطالب:
چکیده 1
فصل اول : کلیات
1-1. مقدمه. 3
1-2. اظهار مسئله. 3
1-3-آشنایی با سازه 4
1-4-ضرورت پژوهش: 5
1-5-هدف از اجرای طرح‌های پدافند غیرعامل.. 6
1-6- هدف اصلی پژوهش.. 7
1-7-معضلات و محدودیت‌های پژوهش.. 8
1-8-تعاریف… 8
1-8-1-تعریف واژه پدافند. 8
1-8-2-دفاع غیرنظامی یا پدافند غیرعامل.. 9
1-8-3-آسیب‌پذیری.. 11
1-8-4- بحران.. 11
1-8-5-مکان‌یابی.. 12
1-8-6-پراکندگی.. 12
1-9- اصول پدافند غیرعامل.. 13
فصل دوم : مطالعه پیشینه پدافند غیر عامل در زلزله
2-1 – مروری بر ادبیات موضوع. 20
2-2-تقسیم‌بندی انواع تهدیدات… 20
2-2-1 تقسیم‌بندی انواع بلایای طبیعی ازنظر شدت و گستردگی.. 20
1- بلاهای طبیعی با شدت کم (حوادث طبیعی محلی) 20
2-2-2تهدید ناشی از بحران‌های طبیعی.. 21
2-2-3-پدافند غیرعامل در برابر زلزله. 21
2-3-مطالعه پژوهش‌های انجام‌شده 24
2-4- چارچوب نظری پژوهش.. 26
2-5- مدل تحلیلی پژوهش.. 26
فصل سوم : مطالعه اجزای سازه ای و غیر سازه ای از دیدگاه پدافند غیرعامل
3-1- روش و طرح پژوهش.. 28
3-2- فرآیند پژوهش.. 29
3-2-1-گروه‌بندی ازنظر درجه اهمیت و سطح عملکرد. 29
3-2-1-1-سطح عملکرد ساختمان.. 29
3-2-2-پهنه‌بندی خطر زلزله. 29
3-2-2-1-پهنه بندی خطرتهاجم.. 30
3-2-3-ارتباط معماری و پدافند غیرعامل.. 31
3-2-4-تأثیر طراحی معماری بر بهبود عملکرد لرزه‌ای اجزای غیر سازه‌ای.. 31
3-2-5-اجزاء غیر سازه‌ای.. 33
3-2-6-مخاطرات اجزای غیر سازه‌ای.. 33
3-2-7-آسیب‌پذیری اجزای غیر سازه‌ای در اثر وقوع زمین‌لرزه 37
3-2-8-کاهش خطرات اجزای غیر سازه‌ای.. 41
3-2-9- مطالعه اجزای غیر سازه‌ای در ساختمان دانشگاه علمی کاربردی شهرکرد. 42
3-2-9-1-پنجره‌ها 42
3-2-9-2- تأسیسات مکانیکی و الکتریکی.. 45
3-2-9-3-آویزها و قطعات درون سازه 53
3-2-9-4-جان‌پناه، نماها و دیوارهای غیر سازه‌ای.. 55
3-2-10-مطالعه ساختمان ازنظر آیین‌نامه 2800. 57
3-2-10-1-گروه‌بندی ساختمان برحسب اهمیت… 57
3-2-10-2-ﻣﻼﺣﻈﺎت ﻣﻌﻤﺎری ازنظر آیین‌نامه 2800. 58
3-2-10-3-ملاحظات پیکربندی سازه‌ای ازنظر آیین‌نامه 2800. 61
3-2-10-4-ملاحظات پیچش: 64
3-2-11-مطالعه قسمت‌های مختلف سازه با رویکرد پدافند غیرعامل.. 65
3-2-11-1-فونداسیون.. 65
3-2-11-2-تیرها و ستون‌ها 68
3-2-11-3-دیوارها 72
3-2-11-4-کف‌ها و بام. 75
3-2-12-اﺗﺼﺎل ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻏﻴﺮ سازه‌ای ﺑﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮ سازه‌ای.. 76
3-2-13-جانمایی ساختمان.. 77
3-2-14-مکان‌یابی.. 78
3-2-14-1-معیارهای بهینه در مکان‌یابی کارکردهای شهری.. 78
3-2-14-2-ارتباط نظریه‌های مکان‌یابی با مکان‌یابی فضاهای آموزشی.. 79
3-2-14-3-معیارهای مکان‌یابی کاربرهای آموزشی.. 80
3-2-14-4-کاربری فضاهای آموزشی و عوامل مؤثر در مکان‌یابی آن‌ها 81
3-2-15-فاصله ساختمان موردنظر از گسل‌های منطقه. 82
3-2-16-فرم ساختمان.. 87
3-2-17-مسیرهای دسترسی.. 89
3-2-18-ورودی‌های مجموعه. 90
3-2-19-ورودی و خروجی اضطراری.. 91
3-2-20- فضای باز 92
3-2-21- فاصله از عوامل خطرآفرین و ملاحظات ایمنی.. 93
3-2-22- ابعاد پله در محوطه و شیب‌راهه. 93
3-2-23-فرم و حجم ساختمان.. 94
3-2-24-استتار ساختمان.. 95
فصل چهارم : تجزیه‌وتحلیل داده‌ها
4-1-ارزیابی اولیه وتوصیف متغیرها 104
4-2-ارزیابی نتایج حاصل از تحلیل.. 109
4-3-مطالعه فرضیه‌های پژوهش.. 116
فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری
5-1-نتیجه‌گیری.. 127
5-1-1- اجزای غیر سازه‌ای.. 127
5-1-2- ﻣﻼﺣﻈﺎت آیین‌نامه‌ای.. 129
5-1-3- ملاحظات پدافند غیرعامل.. 129
5-2-پیشنهاد‌ها 131
منابع.. 132
فهرست جدول‌ها
جدول (1-1) مساحت قسمت‌های مختلف ساختمان دانشگاه علامه. 4
جدول (3-1) پهنه بندی خطر تهاجم 31
جدول (3-2) نتایج آزمایشات مصالح.. 60
جدول (3-3) جابجایی مرکز جرم در جهت مثبت محور x,y. 65
جدول (3-4) نسبت  در دیوارهای برشی ساختمان.. 74
جدول (3-5) تناسب سطوح متفاوت آموزشی با سطوح گوناگون تقسیمات کالبدی شهر. 81
جدول (4-1) ارزش‌گذاری و رتبه‌بندی آسیب‌پذیری موضوعات موردمطالعه. 106
جدول (4-2) ضرایب تشدید ساختمان.. 108
جدول (4-3) ضرایب تشدید اهمیت ساختمان.. 108
جدول (4-4) ضرایب تشدید آسیب‌پذیری ناشی از نوع خاک… 108
جدول (4-5) ضرایب تشدید توپوگرافی.. 109
جدول (4-6) شاخص آسیب‌پذیری.. 109
فهرست شکل ها
شکل(1-1) ساختمان دانشگاه علمی-کاربردی شهرکرد. 5
شکل (1-2) اختلال در امدادرسانی.. 6
شکل (1-3) آسیب‌پذیری سرمایه‌های فیزیکی.. 11
شکل (1-4) تصویر ماهواره‌ای از شهرکرد. 12
شکل (3-1) نقشه پهنه‌بندی خطر زلزله در ایران.. 30
شکل (3-2) اندازه خسارت اجزای سازه‌ای و غیر سازه‌ای در زلزله‌های گذشته. 32
شکل (3-3) اجزای غیر سازه‌ای ساختمان.. 33
شکل (3-4) تخریب تیغه جداساز در اثر زلزله. 35
شکل (3-5) تخریب و سقوط دست‌انداز پشت‌بام در زلزله 1382 بم.. 36
شکل (3-6) تخریب کامل سقف کاذب و چراغ‌های سقفی در اثر زلزله. 36
شکل (3-7) تأثیر نیروهای اینرسی بر اجزای غیر سازه‌ای.. 38
شکل (3-8) تحمیل تغییر شکل‌های سازه به اجزای غیر سازه‌ای.. 39
شکل (3-9) شکستگی اتصال لوله در اثر تغییر شکل‌های اعمال‌شده از طرف سازه در زلزله. 39
شکل (3-10) آسیب‌دیدگی ستون‌های ساختمان (اجزای سازه‌ای) در زلزله به علت… 40
نوع، هندسه و موقعیت قرارگیری دیوارهای میان قاب (اجزای غیر سازه‌ای) 40
شکل (3-11) ضربه و تغییر فاصله ساختمان‌های مجاور یا دو بخش مجزا شده ازیک‌طرف ساختمان در محل درز جدایی.. 41
شکل (3-12) طراحی بالکن یا بهارخواب به‌مقصود ممانعت از پرتاب خرده‌شیشه. 42
هاله فضاهای بیرونی.. 42
شکل (3-13) چگونگی توزیع بازشو در سطح دیوار 42
شکل (3-14) نمای جلویی ساختمان.. 43
شکل (3-15) نمای غربی ساختمان.. 44
شکل (3-16) نمای پشت ساختمان.. 45
شکل (3-17) محل قرارگیری موتورخانه دانشگاه علامه. 46
شکل (3-18) مهار لوله‌ها 46
شکل (3-19) جنس نامناسب لوله در محل اتصال به سازه اصلی.. 47
شکل (3-20) بسترسازی نامناسب تأسیسات پشت‌بام. 48
شکل (3-21) جزئیات مربوط به ابگرمکن ها 49
شکل (3-22) جزئیات مقاوم‌سازی مربوط به آ بگرمکن ها 50
شکل (3-23) جزئیات مربوط به اجزای غیر سازه‌ای.. 51
شکل (3-24) مهار کپسول اطفاء حریق.. 51
شکل (3-25) چگونگی مهار آب‌سردکن.. 52
شکل (3-26) چگونگی مهار کانال کولر. 53
شکل (3-27) عدم مهاربندی در کمدها، کشوها و اکواریوم موجود در دانشگاه علامه. 53
شکل (3-28) جزئیات مقاوم‌سازی مربوط به اثاثیه متفرقه. 54
شکل (3-29) آویزها 55
شکل (3-30) جان‌پناه 56
شکل (3-31) درز انقطاع در ساختمان دانشگاه علمی کاربردی شهرکرد. 58
شکل (3-32) بازشوی دودکش‌ها 59
شکل (3-33) انتقال بار توسط عناصر عمودی بدون واسطه عناصر افقی.. 61
شکل (3-34) عناصر انتقال‌دهنده بار افقی در دو حالت متفاوت… 62
شکل (3-35) انتقال مستقیم بارهای افقی به شالوده در ساختمان دانشگاه علامه. 63
شکل (3-36) میان قاب با مصالح اجر سفالی و ملات ماسه سیمان.. 64
شکل (3-37) سره‌های اجراشده در دانشگاه علامه. 66
شکل (3-38) جنس خاک منطقه. 67
شکل (3-39) عمق یخبندان.. 67
شکل (3-40) ظاهر بتن و کیفیت اجرای آن.. 68
شکل (3-41) نمونه‌ای از دیوارهای اجراشده با اجر سفال و ملات ماسه سیمان.. 73
شکل (3-42) ترک در محل درز انقطاع (در سقف و دیوار) که توسط… 74
یونلیت و بلکا، پر و مدفون شده می باشد… 74
شکل (3-43) سقف تیرچه‌بلوک و کلاف عرضی.. 75
ﺷﻜﻞ (3-44) ﻋﺪم اﻳﺠﺎد اﺗﺼﺎل ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻧﻤﺎ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن.. 76
ﺷﻜﻞ (3-45) جزئیات اتصال دیوار به ستون.. 77
شکل (3-46) عدم تراکم و فشردگی ساختمان‌ها در محوطه. 78
شکل (3-47) نقشه گسل‌های فعال استان چهارمحال و بختیاری.. 83
شکل (3-48) قسمتی از نقشه گسل‌های استان چهارمحال و بختیاری.. 84
شکل (3-49) فرم مورب یا پلکانی.. 88
شکل (3-50) فرم پلکانی در ضلع غربی ساختمان.. 88
شکل (3-51) موانع مسیر فرار 89
شکل (3-52) مسیرهای دسترسی به دانشگاه جهت امدادرسانی.. 90
شکل (3-53) ورودی‌های دانشگاه علامه. 91
شکل (3-54) کمبود فضای باز در محوطه دانشگاه علامه. 92
شکل (3-55) جداسازی تجهیزات اطفای حریق از سقف کاذب… 93
شکل (3-56) پله‌های محوطه. 94
شکل (3-57) حجم ونماهای مناسب و نامناسب ساختمان.. 95
شکل (3-58) مقایسه رنگ های بهره گیری شده در ساختمان دانشگاه با رنگ های محیط اطراف.. 96
چکیده
پدافند غیرعامل مجموعه‌ای از اقدامات غیرمسلحانه می باشد که به‌کارگیری آن‌ها موجب افزایش بازدارندگی، کاهش آسیب‌پذیری، ارتقاء پایداری ملی، تداوم فعالیت‌های ضروری و تسهیل مدیریت بحران در برابر تهدیدات و اقدامات نظامی دشمن می گردد. نتیجه حوادث چه طبیعی از قبیل سیل و زلزله و طوفان و غیره و چه مصنوعی از قبیل جنگ و عملیات خرابکارانه و غیره، آسیب و خسارت می باشد. ازیک‌طرف قرار گرفتن ایران دریکی از 3 ناحیه زلزله‌خیز جهان (کمربند هیمالیا-آلپ) و از طرف دیگر بهره‌برداری از ساختمان‌های ناایمن که طی 30 سال اخیر در کشور ساخته‌شده‌اند، به‌عنوان جدی‌ترین معضلات در مطالعات خطر و آسیب‌پذیری شهرهای کشورمان محسوب می شوند و با در نظر داشتن مطالعه زلزله‌های گذشته و شرایط ساختمان‌های کشور، تعداد زیادی از ساختمان‌های موجود احتمال خرابی خواهند داشت و مطالعات آسیب‌پذیری نیز این ادعا را تایید می کند و زیرا پیشگیری از وقوع زلزله ناممکن می باشد، پس موضوعات مقاوم‌سازی سازه‌های آسیب‌پذیر در زلزله و همچنین بهسازی سازه‌های آسیب‌دیده از زلزله، بسیار مهم می‌باشند.
در این پژوهش از روش تحلیلی – توصیفی بهره گیری می گردد و به‌مقصود گردآوری اطلاعات از روش‌های مطالعه کتابخانه‌ای و میدانی (شامل: نظاره و …) و منابع معتبر اینترنتی، بهره برده شده می باشد. پس از معرفی ساختمان و تعریف واژه‌های مرتبط با موضوع پژوهش به مطالعه ضرورت و هدف پژوهش حاضر پرداخته می گردد و در پایان فصل اول اصول پدافند غیرعامل اظهار می گردد در ابتدای فصل دوم این پژوهش به تقسیم‌بندی انواع تهدیدات به‌خصوص تهدیدات ناشی از حوادث طبیعی و پدافند غیرعامل در برابر زلزله و درنهایت چارچوب نظری پژوهش پرداخته می گردد در فصل سوم روش و طرح پژوهش اظهار می گردد سپس فرایند پژوهش که مطالعه ساختمان دانشگاه علمی-کاربردی شهرکرد با دیدگاه پدافند غیرعامل جهت عملکرد مناسب درزمان زلزله هست انجام می گردد در این مرحله بخش‌های مختلفی از اجزای سازه‌ای مانند فونداسیون، تیر و ستون، دیوارها، کف‌ها و…، اجزای غیر سازه‌ای مانند پنجره‌ها، نما، جان‌پناه و دیوارهای غیر سازه‌ای و…، معماری مانند هندسه پلان، درز انقطاع و… و تأسیسات ساختمان مانند لوله‌ها، مهار تجهیزات گرمایشی و سرمایشی، موتورخانه و…مورد ارزیابی و با دیدگاه پدافند غیرعامل مطالعه می شوند بعضی از ملاحظات آیین‌نامه 2800 و پدافند غیرعامل که در مبحث 21 مقررات ملی ساختمان عنوان‌شده می باشد برای ساختمان مورد ارزیابی مطالعه می گردد پس از مشخص شدن نواقص در بخش‌های مختلف راهکارهایی جهت مقاوم‌سازی ساختمان مربوطه ارائه می گردد در فصل چهارم با تجزیه‌وتحلیل داده‌ها و مطالعه فرضیه‌های پژوهش کار ادامه پیدا می کند و درنهایت در فصل پنجم با نتیجه‌گیری از پژوهش و ارائه پیشنهاد‌های لازم برای پژوهش‌های مشابه در آینده توسط پژوهشگران مشتاق کار را به اتمام می‌رسانیم.
1-1. مقدمه
سرزمین ما ایران به دلیل موقعیت خاص جغرافیایی و سیاسی همواره در معرض انواع خطرات طبیعی (زلزله و سیل) و تهدیدات بشر‌ساز (جنگ) قرار داشته می باشد و تلفات انسانی و خسارات مالی سنگینی متحمل شده می باشد. متأسفانه در کشور ما علیرغم پشت سر گذاشتن هشت سال دفاع مقدس و داشتن تجارب ارزشمند در برابر بلایای طبیعی، اهمیت بحث ایمنی و امنیت در شهرسازی و معماری چنان‌که بایستی موردتوجه قرار نگرفته می باشد و همچنان شاهد ساخت و سازه‌هایی هستیم که به‌گونه روزافزون آسیب‌پذیری محیط کالبدی را در برابر انواع بحران‌ها افزایش می‌دهند.
امروزه با بهره گیری از برنامه‌های جامع مدیریت بحران می‌توان با به‌کارگیری اقدامات مؤثر همراه با طرح‌های کاربردی و حتی‌الامکان کم‌هزینه و چندمنظوره در مرحله آمادگی قبل از بحران، به اندازه زیادی از شدت و گستردگی خسارات و تلفات ناشی از خطرات کاست. از مهم‌ترین این تمهیدات، به‌کارگیری اصول پدافند غیرعامل به‌عنوان راهکاری جهت کاهش خطرپذیری در برابر خطرات مختلف و افزایش کارایی پس از وقوع خطر می باشد که بایستی در سطوح مختلف برنامه‌ریزی منطقه‌ای، شهرسازی و معماری موردتوجه قرار گیرد (1).
تعداد صفحه : 242
قیمت : 14700 تومان

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه ارشد: بررسی رفتار خزشی خاک ماسه ای مسلح شده با الیاف ژئوسنتتیک در شرایط آزمایشگاهی

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :        ****       [email protected]

دسته‌ها: عمران