دانشگاه آزاد اسلامی

واحد یاسوج

دانشکده فنی مهندسی، گروه مهندسی آب

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی‌ارشد«M.A»

عنوان

برآورد ضریب زبری مانینگ دررودخانه ها

(مطالعه موردی : رودخانه فهلیان )

 استاد راهنما

دکتر محمد صدقی اصل

استاد مشاور

دکتر منصور پرویزی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)
فهرست مطالب
 عنوان                   صفحه
چکیده 1
فصل اول: کلیّات… 2
1-1- مقدمه. 2
1-2- اظهار مسئله. 3
1-3- اهداف و ضرورتهای انجام پژوهش…. 4
1-4- ساختار پایان نامه. 5
فصل دوم: پیش زمینه و سابقۀ پژوهش…. 7
2-1- مقدمه. 7
2-2- انواع زبری جریان.. 8
2-3- عوامل مؤثر بر زبری هیدرولیکی.. 10
2-4-1- اثر قطر دانه های رسوب، عمق جریان و لزجت جریان.. 102-4-  مطالعه عوامل مؤثر بر زبری هیدرولیکی.. 10
2-4-2- اثر شکل بستر. 11
2-4-3- اثر ناهمواری سطح آبراهه. 13
2-4-4- اثر تغییرات اندازه و شکل مقاطع رودخانه. 13
2-4-5- اثر موانع.. 14
2-4-6- اثر پوشش گیاهی.. 14
2-4-7- اثر پیچانرودی.. 15
2-4-8- اثر غلظت جریان.. 15
2-5- انواع روابط تعیین ضریب زبری.. 16
2-5-1- رابطۀ شزی (1768) 16
2-5-2- رابطۀ دارسی ویسباخ (1845) 17
2-5-3- رابطۀ مانینگ (1891) 17
2-6- روشهای مختلف تعیین ضریب زبری مانینگ… 17
2-6-1- روابط نیمه تجربی.. 18
2-6-2- روابط تجربی.. 21
2-6-3- جداول.. 22
2-6-3-1- جدول U S G  S (سازمان زمینشناسی آمریکا) 22
2-6-3-2- جدول تورنر و چانمیسری(1957) 23
2-6-3-3- جدول چاو (1959) 23
2-6-3-4- جدول سازمان برنامه و بودجه. 26
2-7- تعیین زبری ناشی از شکل بستر. 30
2-7-1- تعیین زبری ناشی از شکل بستر با در نظر گرفتن نوع شکل بستر. 31
2-7-1-1- رابطۀ شکل بستر با توان جریان و قطر متوسط دانه های رسوب… 32
2-7-1-2- روابط تعیین زبری هیدرولیکی شکلهای مختلف بستر. 33
2-7-2- تعیین زبری ناشی از شکل بستر بدون در نظر گرفتن نوع شکل بستر. 33
2-8- تعیین زبری ناشی از پوشش گیاهی.. 34
2-8-1- روابط تجربی و نیمه تجربی.. 35
2-8-2 – رابطۀ پتریک و باسماجیان (1975) 35
2-8-3- روابط گرین و گارتن (1978) 36
2-8-4- روابط رهمیر  (1969) . 35
2-9- تعیین ضریب زبری مانینگ بر اساس داده های اندازه گیری شده آبسنجی.. 44
2-9-1- واسنجی ضریب مانینگ با بهره گیری از نیمرخ طولی تراز آب… 44
2-9-2- تعیین ضریب زبری مانینگ با بهره گیری از منحنی دبی- اشل جریان.. 45
2-10- تعیین ضریب زبری مانینگ به روش کاون (1956) 45
2-11- انتخاب روش مناسب برای برآورد ضریب زبری مانینگ… 46
2-12- خصوصیات مدل Hec-Ras.. 46
2-13- اظهار پارامترها و اصطلاحات… 48
2-14- سابقۀ پژوهش…. 49
فصل سوم: مواد و روشها 58
3-1- مقدمه. 58
3-2- مواد اجرای طرح.. 58
3-2-1- انتخاب رودخانه‌ مورد مطالعه. 58
3-2-2- رودخانۀ فهلیان.. 64
3-2-3-تحلیل رژیم جریان رودخانه فهلیان : 66
3-2-3-1-رژیم سیلابی رودخانه : 66
3-2-3-2- رژیم همیشگی رودخانه : 66
3-2-3-3- رژیم رسوبی رودخانه : 67
3-3- روشهای اجرای طرح.. 68
3-3-1- کارهای میدانی و آزمایشگاهی.. 68
3-3-1-1- آزمایش دانه بندی.. 68
3-3-2- محاسبۀ ضریب مانینگ از روشهای مختلف… 84
3-3-3- پروفیل سطح آب : 91
3-3-3-1- نتایج مطالعات هیدرولوژی وهیدرولیکی : 94
3-3-3-2- نتایج مطالعه هیدرولیکی : 95
3-3-4- اجرای نرمافزار H e c-R a s برای ترسیم پروفیل سطح آب… 97
3-3-4-1- انتقال اطلاعات به نرمافزار H e c-R a s. 99
3-3-5- انتقال منحنیهای دبی اشل به Excel. 105
3-3-6- محاسبۀ خطاها به روش آماری R M  S E. 105
فصل چهارم: نتایج و بحث…. 106
4-1- مقدمه. 106
4-2- نتایج.. 106
4-2-1- نتایج حاصل از روابط تجربی.. 107
4-2-2- نتایج حاصل از روشهای نیمه تجربی.. 118
4-2-3- نتایج حاصل از جداول.. 122
4-2-4- نتایج حاصل از روشهای متأثر از مجموعۀ عوامل.. 126
5-1- مقدمه. 134فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها 134
5-2- نتیجه گیری.. 134
5-3- پیشنهادها 137
مراجع ومنابع.. 139
منابع فارسی.. 139
منابع لاتین.. 140
چکیده
این پژوهش با شناخت شرایط حاکم بر رودخانه فهلیان به تعیین ضریب زبری مانینگ در محدوده مورد مطالعه با بهره گیری از روش های مختلف تجربی ، نیمه تجربی و جداول جهت بهره گیری در طراحی ها می پردازد . و بهترین و مطمئن ترین روش تعیین ضریب زبری را با بهره گیری از مطالعات صحرایی و تلفیق با روابط تجربی ارائه می نماید و در پایان نیز تعدادی روابط پیشنهادی ارائه می گردد . به همین مقصود محدوده مورد مطالعه به طول 23 کیلومتر به 5 بازه تقسیم گردید ودر هر بازه آزمایش دانه بندی مصالح بستر صورت گرفته و با بهره گیری از روش های ذکر گردیده n مربوط به هر بازه بدست آمد. سپس جهت  مطالعه نتایج مقدار n بدست آمده به نرم افزار HEC- RAS  وارد گردید ومنحنی های دبی اشل حاصل از نرم افزار با منحنی های دبی اشل واقعی ایستگاهای رودخانه  مورد مقایسه قرار گرفت . نتایج حاصل از این مطالعه نشان میدهد روشهای تجربی ونیمه تجربی بری به دلیل شنی بودن بستر رودخانه از دقت بالاتری نسبت به سایر روشها برخوردار می باشد . همچنین جهت صحت سنجی، پروفیل طولی رودخانه با بهره گیری از نرم افزار HEC-RAS وضریب n  روش منتخب ترسیم گردید و ارتفاع سطح آب حاصل از این پروفیل با ارتفاع اندازه گیری شده توسط دوایستگاه بالادست و پایین دست مقایسه ومقدار خطای 4 سانتی متر نظاره گردید . ودر پایان مقدار ضریب زبری مانینگ 037/0 برای این رودخانه بدست آمد .
واژه های کلیدی : ضریب زبری مانینگ ، منحنی دبی اشل ، نرم افزار HEC-RAS ، آزمایش دانه بندی ، فهلیان
 1-1- مقدمه
اهمیّت موضوع برآورد صحیح ضریب زبری مانینگ ، اظهار مسئله ، اهداف و ضرورت­های انجام پژوهش حاضر و تشریح ساختار پایان نامه مورد هایی می باشد که دراین فصل اظهار خواهدشد.
به­­مقصود تحلیل شرایط حاکم بر جریان­های یکنواخت و نیز طراحی سازه­های هیدرولیکی و مهندسی رودخانه روابط متعددی هست که از این میان رابطۀ مانینگ از اهمیّت بیشتری برخوردار بوده و عمومیت بسیاری دارد. در این ارتباط تخمین مقدار مناسب ضریب زبری مانینگ در برآورد اندازه تراز آب تأثیر بسزایی داشته و از اهمیّت ویژه­ای برخوردار می باشد. با توجه تحقیقاتی که تا کنون در این زمینه صورت گرفته می­توان نتیجه گرفت که تفاوت­های بسیار کوچک چند صدمی در تعیین مقادیر ضریب زبری مانینگ می­تواند برآورد مساحت اراضی سیل­گیر را ده­ها هزار مترمربع تغییر داده و در نتیجه در برآورد اندازه خسارات وارده تأثیر بسزایی داشته باشد. این امر نیز بر برنامه­ریزی­های مدیریتی و ساماندهی رودخانه تأثیرگذار می­باشد. پس چنین طرح­ها و اقداماتی که مستقیماً در ارتباط با مدیریت و سامان­دهی رودخانه­ها هستند، نیازمند دقّت زیاد در انتخاب روش تعیین ضریب زبری مانینگ می­باشند. ضریب زبری مانینگ کلیّه عوامل مؤثر در مقاومت بستر کانال پیش روی جریان را در خود مستتر دارد و همچنین این ضریب گردیدّت افت انرژی را در یک جریان نشان می دهد. راه مناسب در تخمین صحیح­تر ضریب مانینگ، شناخت عوامل مؤثر در این ضریب می­باشد. این عوامل عبارتند از زبری بستر کانال، جنس کانال، نامنظمی سطح مقطع، پوشش گیاهی(نوع و اندازه تراکم آن)، شکل مسیر(مستقیم یا مارپیچی بودن مسیر)، وجود موانع در مسیر جریان و حتّی عمق و دبی جریان که علاوه بر تأثیر در افت طولی در مسیر جریان تا حدودی دربرگیرندۀ افت­های ناشی از تغییر شکل جریان(افت­های موضعی) نیز می­باشند.
1-2- اظهار مسئله
در کلیّه مطالعات مهندسی رودخانه و طراحی سازه­های متقاطع رودخانه نظیر پل­ها، سدهای انحرافی و یا دهانه­های آبگیر، تعیین عوامل هیدرولیکی نظیر عمق و سرعت جریان، ضروری می باشد. متداول­ترین ارتباط در تعیین اندازه سرعت، رابطۀ مانینگ بوده و برای بهره گیری از این ارتباط، تعیین ضریب زبری مانینگ اجتناب­ناپذیر می باشد. برای محاسبۀ ضریب زبری مانینگ، روش مطمئنی برای همۀ رودخانه­ها وجودندارد و برای هر رودخانه بایستی با در نظر داشتن شرایط همان رودخانه، بهترین روش تعیین گردد.
مقدار زبری یکی از پارامترهای عمدۀ افت انرژی در کانال­ها و رودخانه­هاست که تغییرات آن حتی به اندازه چند صدم باعث ایجاد ده­ها هزار مترمربع تفاوت در سطح سیل­گیری اراضی می­گردد. پس با برآورد دقیق مقدار آن که متأثر از عوامل مختلفی نظیر جنس بستر، پوشش گیاهی، دانه­بندی و اندازه ذرات بستر، نحوۀ تغییر مقطع رودخانه و… می باشد، می­توان علاوه بر پیشگیری غیرسازه ای از سیل، به­کمک پهنه­بندی خطر سیل، که از توجیه اقتصادی بیشتری برخوردار می باشد، به نتایج محاسبات هیدرولیکی نیز اطمینان بیشتری داشت. از سوی دیگر از آنجا که دقّت تعیین عمق جریان در تعیین دقیق مشخصه­های فنّی و حقوقی نظیر حدود بستر و حریم رودخانه­ها، مؤثر می­باشد ، برآورد دقیق ضریب زبری هیدرولیکی علاوه برارزش فنّی ، اهمیّت حقوقی نیز پیدا می­کند. همچنین با علم به تأثیر ضریب زبری مانینگ بر فرسایش و انتقال رسوب، با انتخاب مناسب این ضریب می­توان شاهد تأثیرات مهم و مثبت آن بر حفاظت خاک و مدیریت آب­خیزداری بود.
رودخانۀ فهلیان یکی از رودخانه های بزرگ جنوب غرب کشور می باشدکه در شمال غرب استان فارس درشهرستان های ممسنی ورستم واقع شده می باشد که از به هم پیوستن رودخانه های شور وشیرین تشکیل می گردد و یکی از سرشاخه­های اصلی رودخانۀ زهره می باشد که ازبه هم پیوستن رودخانه های شیو، کتی وخیرآباد تشکیل شده و به خلیج فارس می ریزد.بر روی این رودخانه­ ابنیه و سازه­های هیدرولیکی متعددی احداث شده­اندوهم اکنون نیز سد پارسیان(گورک) نیز دربالادست رودخانه برروی یکی از سرشاخه های آن واقع دربخش دشمن زیاری ممسنی دردست اجرا می باشد. مدیریت سیلاب و همچنین پهنه­بندی جریان سیلاب می­تواند در طراحی و حفاظت و سامان­دهی طرح­های مهندسی رودخانه و تعیین حریم ایمن این رودخانه مهم و مؤثر باشد. یکی از کلیدی­ترین پارامترهای مهم در مهندسی رودخانه، ضریب زبری مانینگ می باشد که نتایج مدل­های هیدرولیکی رودخانه وابستگی زیادی به این پارامتر دارد.
پس این پژوهش با هدف تعیین مناسب­ترین ارتباط جهت محاسبۀ ضریب زبری مانینگ در رودخانه فهلیان، به­دلیل عبور از میان مناطق مسکونی ،زمین های کشاورزی وجود تأسیسات فراوان در اطرافش از اهمیّت ویژه­ای برخورداراست، به مطالعه روابط موجود در این زمینه، در رودخانه­ مورد نظر خواهد پرداخت و باعث بهبود برنامه­ریزی­های مدیریتی و ساماندهی محدوده­های مذکور خواهد گردید.
1-3- اهداف و ضرورت­های انجام پژوهش

 1. با در نظر داشتن اهمیّت و حساسیّت موجود در امر تخمین ضریب زبری مانینگ در رودخانه­ها و با در نظر داشتن این­که پیش از این مطالعاتی دراین خصوص بر روی رودخانه فهلیان صورت نگرفته می باشد، محاسبۀ ضریب زبری مانینگ در این رودخانه با بهره گیری از روش­های مختلف، مقایسۀ این روش­ها و تخمین مقدار خطا در هر ارتباط ضروری احساس گردید.
 2. مقایسۀ نتایج حاصل از روش­های مختلف و تحلیل آن­ها به انجام مطالعات بعدی در همین زمینه در رودخانه­های دیگر و نیز مطالعات در زمینه­های مختلف هیدرولیکی کمک خواهد نمود.
 3. در شرکت­های مشاوره تنها روش معمول در تخمین ضریب مانینگ در رودخانه­ها، روش کاون می­باشد. انجام این روش مستلزم تحقیقات وقت­گیر و هزینه­بر بوده و در عین حال در بسیاری از رودخانه­ها اعم از رودخانه­های دارای بستر ماسه­ای، با تخمین اعداد بزرگ­تر از حد واقعی موجود در این رودخانه­ها سبب تحمیل هزینه­های اضافی خواهد گردید. پس با تعیین بهترین روش محاسبۀ ضریب زبری مانینگ برای رودخانه­ مورد مطالعه با بهره گیری از روش حل معکوس و نرم­افزار Hec-Rasدر این پژوهش به ساخت دقیق­تر سازه­های هیدرولیکی بر روی این رودخانه­ها و همین­گونه صرفه­جویی در وقت و هزینه­های ساخت این سازه­ها کمک خواهد گردید. در این پژوهش خطای موجود در هر روش  به­کمک رابطۀ جذر میانگین مجموع مربعات خطاها محاسبه شده می باشد.

1-4- ساختار پایان­نامه
کلیۀ مطالب این پایان­نامه در پنج فصل بصورت کلی ارائه خواهند گردید که موضوعات کلیدی هر یک از این پنج فصل به اختصار در زیر ارائه شده می باشد:

 • فصل اول: کلیّات

در این فصل اهمیّت و حساسیّت موجود در تخمین ضریب زبری مانینگ ونیز ضرورت پرداختن به این موضوع اظهار گردید. اظهار مسئله و اهداف و ضرورت­های انجام پژوهش از دیگر بخش­های این فصل می باشد.

 • فصل دوم: پیش­زمینه و سابقۀ پژوهش

با در نظر داشتن گستردگی بسیار زیاد و تنوع روش­های برآورد ضریب زبری مانینگ در رودخانه­ها، در ابتدای این فصل کوشش می گردد که دسته بندی­های موجود در این زمینه ارائه گردد. در ادامه پس از اظهار تعدادی از پارامترها و اصطلاحات به­کار برده شده در این پژوهش، به مطالعه و مرور نتایج حاصل از پژوهش‌های سایر محقّقین در این زمینه، پرداخته خواهد گردید.

 • فصل سوم: مواد و روش­ها

در این فصل رودخانه­ مورد مطالعه معرفی شده و با بهره گیری از اطلاعات گردآوری شده، بازه­های مورد مطالعه از این رودخانه­ به زیربازه­های مختلف تقسیم شده و به تشریح روش­های مهم و مورد بهره گیری در این پژوهش پرداخته خواهد گردید. در ادامه تبیین داده می­گردد که چگونه به کمک نرم­افزار Hec-Ras، و بهره گیری از روش آماری جذر میانگین مجموع مربع خطاها (RMSE)، مناسب­ترین ضریب زبری مانینگ محاسبه خواهد گردید. همچنین روشهای تجربی پیشنهادی جهت محاسبه این ضریب در رودخانه فهلیان ارائه خواهد گردید .

 • فصل چهارم: نتایج و بحث

در این فصل پس از ارائۀ نتایج، شکل‌ها و نمودارهای حاصل از محاسبۀ ضریب زبری مانینگ به روشهای مختلف برای رودخانه‌ مورد مطالعه و مقایسۀ نتایج حاصل از آن­ها با آمار واقعی موجود، نکات قوّت و اشکال هر کدام از روش­ها اظهار و بهترین روش انتخاب و سرانجام روش یا روشهایی به­عنوان روش­های بهینه در محاسبۀ ضریب زبری مانینگ در این رودخانه پیشنهاد می گردد.

 • فصل پنجم: نتیجه­گیری و پیشنهادها

در این فصل نتایج کلی حاصل شده از پژوهش به­همراه پیشنهاداتی برای سایر پژوهشگران ارائه خواهند گردید.
2- پیش ­زمینه و سابقۀ پژوهش
2-1- مقدمه
ضریب زبری هیدرولیکی رودخانه که در فصل حاضر به اختصار تحت عنوان ضریب زبری به­کار رفته می باشد به درجۀ مقاومت پیش روی جریان گفته می­گردد. بعد و واحد ضریب زبری به نوع رابطۀ جریان بستگی دارد.
در این فصل به معرفی انواع ضرایب زبری متداول، مانند ضریب زبری مانینگ در رودخانه­ها، که پرکاربردتر از دیگر روش­ها در تخمین ضریب زبری می باشد پرداخته می­گردد و دسته­بندی­های موجود در این زمینه ارائه خواهد گردید. انتخاب روش مناسب برآورد ضریب زبری مانینگ از بین روش­های مختلف، بخش بعدی این فصل می­باشد. در ادامه به معرفی خصوصیات نرم­افزار Hec-Ras که مهم­ترین نرم­افزار مورد بهره گیری در این پژوهش می باشد، در حد مورد نیاز، پرداخته خواهد گردید.  پس از آن پارامترها و اصطلاحات بکار رفته در روش­های مختلف در حد کفایت تبیین داده می شوند. سپس در ادامۀ فصل به مرور بعضی از مهم­ترین منابع موجود در زمینۀ روش­های تخمین ضریب زبری مانینگ پرداخته می­گردد. در این مرحله کوشش می گردد نتایج به­دست آمده از هر پژوهش در حد لزوم مورد مطالعه قرار گیرد.
2-2- انواع زبری جریان
زبری جریان در رودخانه­ها را می­توان در هشت نوع زیر تقسیم بندی نمود[راهنمای تعیین ضریب زبری رودخانه­ها، وزارت نیرو]:

 • زبری جدارۀ رودخانه ناشی از زبری دانه­های رسوب موجود در جدارۀ آبراهه و سیلاب­دشت
 • زبری ناشی از موانع
 • زبری ناشی از بی نظمی جداره آبراهۀ اصلی و سیلاب­دشت
 • زبری ناشی از تغییرات ابعاد و شکل مقاطع
 • زبری ناشی از پیچان­رودی رودخانه
 • زبری ناشی از شکل بستر ناشی از امواج ماسه­ای[1]
 • زبری پوشش گیاهی موجود در بستر آبراهه و سیلاب­دشت
 • زبری ناشی از غلظت رسوبات جریان

تماس جریان آب با دانه­های رسوب موجود در محیط تر شدۀ آبراهه موجب می­گردد که اصطکاک جداره­ای ایجاد شده و مقاومت پیش روی جریان ایجاد گردد که تحت عنوان اصطکاک جداره [2]یکی از انواع زبری جریان در آبراهه­های طبیعی می باشد. زبری حاصل از رسوبات جداره، تابعی از اندازه رسوبات و شرایط جریان بوده و بسته به شرایط جریان یک رودخانه، نوع دیگری از زبری جریان در اثرامواج ماسه ای بستر ایجاد می گردد. در رودخانه­های با بستر آبرفتی، تنش برشی جریان در بستر موجب جابجایی مواد بستر شده و امواج ماسه­ای ایجاد می­گردد که بسته به مقدار تنش برشی و اندازۀ مواد بستر به­صورت تلماسه[3]و دندانه[4] نمایان می­گردد. این امواج ماسه­ای نیروی مقاوم[5] ایجاد می­کنند که به جریان و در جهت مخالف جریان اعمال شده و موجب زبری جریان می­گردد. شکل بستر تابع اندازۀ دانه­ها و شرایط جریان بوده پس این نوع زبری جریان تابعی از شرایط جریان برای یک رودخانۀ معین می باشد.
موانع مقابل جریان نظیر موانع طبیعی و مصنوعی، بی نظمی جدارۀ آبراهۀ اصلی و سیلاب­دشت، تغییرات ابعاد و شکل مقاطع عرضی، شکل پیچان­رودی رودخانه در پلان مقاومت­هایی را پیش روی جریان شکل می­دهند که به زبری جریان می­افزاید. [راهنمای تعیین ضریب زبری رودخانه­ها، وزارت نیرو]
درصورت وجود پوشش گیاهی در بستر آبراهۀ اصلی و سیلاب­دشت، نوع دیگر زبری جریان نمایان می­گردد. پوشش گیاهی به­عنوان مانع پیش روی جریان، موجب می­گردد نیروی مقاوم شکل گرفته و این نیرو به جریان اعمال گردد. مقدار این نیرو به شرایط جریان، ابعاد پوشش گیاهی و انعطاف­پذیری آن­ها بستگی داشته و پس زبری جریان حاصل از پوشش گیاهی تابعی از شرایط جریان به شمار می رود. [راهنمای تعیین ضریب زبری رودخانه­ها، وزارت نیرو]
نوع دیگری از زبری جریان ناشی از غلظت رسوبات حمل شده در جریان می­باشد. این نوع زبری در غلظت­های کم نسبت به سایر انواع زبری ناچیز بوده اما در جریان­های گلی و واریزه­ای مقدار آن قابل صرف­نظر کردن نیست. [راهنمای تعیین ضریب زبری رودخانه­ها، وزارت نیرو]
وجود هر یک از زبری جریان­های گفته شده به شرایط رودخانه و جریان بستگی دارد. برای مثال زبری جریان در یک رودخانۀ مستقیم و یکنواخت و فاقد پوشش گیاهی با بستر شنی و قلوه­سنگی در شرایط غیرسیلابی ممکن می باشد محدود به زبری جدارۀ جریان گردد. درحالی­که زبری جریان این رودخانه در شرایط سیلابی ممکن می باشد شامل زبری ناشی از شکل بستر و یا غلظت جریان گردد. [راهنمای تعیین ضریب زبری رودخانه­ها، وزارت نیرو]
به­همین دلیل تعیین ضریب زبری نیازمند شناخت کافی از شرایط رودخانه و جریان بوده و ضریب زبری جریان تعیین شده محدود به شرایط تعیین آنها خواهد بود.

تعداد صفحه :162
قیمت : 14700 تومان

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   مقاله ISI با ترجمه فارسی:مدل خزشی برای خاک های غیراشباع در منطقه رانش در رانش زمین چیان جیانگ پینگ

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :        ****       [email protected]

دسته‌ها: عمران