دانشگاه آزاد اسلامی

واحد شهرکرد

پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی عمران

گرایش زلزله

عنوان :

واکاوی تولید شتابنگاشتها ی مصنوعی زلزله با بهره گیری از تبدیل ویولت، فوریه کسری و شبکه عصبی مصنوعی

استاد راهنما :

دکتر بنیامین محبی


برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)
فهرست مطالب:
چکیده 1
فصل اول « مقدمه »
1-1- مقدمه. 3
فصل دوم « مروری بر تاریخچه تولید شتابنگاشت مصنوعی »
2-1- مقدمه. 7
2-2- روش‌های مختلف تولید شتابنگاشت مصنوعی زلزله. 8
2-2-1- روش‌های تصادفی.. 9
2-2-2- روش‌های تئوری موج و مشابه‌سازی ترکیبی.. 14
2-3- روش‌های جدید برای تولید شتابنگاشت مصنوعی.. 15
فصل سوم « تبدیل ویولت »
3-1- مقدمه. 23
3-2- تبدیل فوریه. 25
3-3- واکاوی در حوزه فرکانس…. 26
3-4- تبدیل فوریه زمان ـ کوتاه 29
3-5- واکاوی چند رزولوشنه. 33
3-6- تبدیل ویولت یک بعدی.. 34
3-6-1- تبدیل ویولت پیوسته. 34
3-7- رزولوشن در صفحه زمان فرکانس…. 37
3-8-1- عکس تبدیل ویولت… 41
3-8-2- گسسته سازی تبدیل ویولت پیوسته. 42
3-8-3- تبدیل ویولت گسسته. 44
3-8-4- تبدیل ویولت دو بعدی.. 46
3-9- تبدیل فوریه فراکشنال کسری.. 48
3-9-1- معرفی تبدیل فوریه. 48
3-9-2- تبدیل سریع فوریه. 49
3-9-3- تبدیل فوریه گسسته. 50
3-10- مقایسه تبدیل سریع فوریه و تبدیل فوریه گسسته. 50
3-10-1- تبدیل فوریه کسری.. 51
3-10-2- تبدیل کسری فوریه. 51
فصل چهارم « شبکه‌های عصبی مصنوعی »
4-1- مقدمه. 54
4-2- تاریخچه شبکه‌های عصبی مصنوعی.. 55
4-3- مدل بیولوژیکی شبکه‌های عصبی.. 56
4-4- ساختار کلی شبکه‌های عصبی.. 58
4-4-1- سلول عصبی (نرون) 60
4-4-2- سولل بایاس…. 60
4-4-3- تابع انتقال.. 60
4-5- انواع شبکه‌های عصبی.. 62
4-5-1- شبکه‌های پرسپترون.. 62
4-5-2- شبکه‌های عصبی انتشار متقابل.. 63
4-5-3- شبکه‌های پس انتشار 64
4-5-4- شبکه‌های عصبی پویا 65
4-5-5- شبکه‌های عصبی شعاع مبنا (RBF) 65
4-6- ایده پیدایش شبکه‌های عصبی مصنوعی.. 67
4-7- مطالعه سلولهای مغزی افراد. 67
4-8- تعریف شبکه عصبی.. 68
4-9- توصیف… 68
4-10- شبکه‌های عصبی زیستی.. 68
4-11- تعریف شبکه عصبی مصنوعی.. 69
4-12- تاریخچه شبکه‌های عصبی مصنوعی.. 71
4-13- معرفی شبکه عصبی مصنوعی.. 72
4-13-1- نورون مصنوعی.. 73
4-13-2- از نورون‌های بشر تا نورون مصنوعی.. 73
4-14- چرا از شبکه‌های عصبی بهره گیری می‌کنیم.. 73
4-15- تقسیم بندی شبکه‌های عصبی.. 75
4-16- کاربرد شبکه‌های عصبی.. 76
4-17- معایب شبکه‌های عصبی.. 77
فصل پنجم « روش پژوهش »
5-1- مقدمه. 80
5-2- روش فیلترینگ و آموزش داده‌ها 81
5-3- شرحی بر روش پژوهش پروژه 82
5-4- نتایج عددی و توضیحات… 96
فصل ششم « نتیجه گیری و پیشنهادات »
6-1- نتیجه گیری.. 110
6-2- مزایای الگوی ارائه شده 111
6-3- پیشنهادات برای تحقیقات آینده 112
مراجع.. 113
فهرست جداول
جدول 4-1 بعضی از توابع تحریک پرکابرد. 61
فهرست شکل‌ها
شکل 3-1- دو نمونه سیگنال شامل مخلوطی از فرکانس‌های 5، 10، 20 و 50 هرتز و تبدیل فوریه آنها. 28
شکل 3-2- نمایشگر افیکی چگونگی پنجره‌کردن سیگنال غیرایستا به مقصود محاسبه تبدیل فوریه زمان-کوتاه. 30
شکل 3-3- نمایش 3 بعدی و کانتور برای تبدیل فوریه زمان- کوتاه سیگنال ایستای نشان داده شده. 32
شکل 3-4- نمایش 3 بعدی و کانتور برای تبدیل فوریه زمان- کوتاه سیگنال ناایستای نشان داده شده  32
شکل 3-5- نمایش 3 بعدی تبدیل ویولت پیوسته سیگنال‌های نشان داده شده. 36
شکل 3-6 نمایش رزولوشن در صفحات مختلف… 38
شکل 3-7 محل ویولت‌ها به هنگام گسسته کردن بر روی درجه بندی دودویی. 43
شکل 3-8- نمایش چگونگی محاسبه تبدیل ویولت گسسته 3 مرحله‌ای با بهره گیری از ایده بانک  فیلتر برای یک سیگنال دلخواه. 46
شکل 3-9- سیگنال‌های یک بعدی بدست آمده از چند سطر و ستون دلخواه از یک نمونه سیگنال دوبعدی (تصویر). 47
شکل 3-10- (الف) یک نمونه تصویر شامل انواع جزئیات، (ب) یک مرحله تبدل ویولت تصویر و 4 زیرباند ایجاد شده. 48
شکل 4-1 اجزاء یک سلول عصبی (نرون) بیولوژیکی (37) 57
شکل 4-2 ساختار کلی شبکه‌های عصبی استاندارد (38) 59
شکل 4-3 شبکه عصبی چند لایه پرسپترون (38) 63
شکل 4-4 معماری شبکه‌های انتشار متقابل (38) 64
شکل 4-5 شبکه شعاع مبنا با R ورودی (38) 66
شکل 4-6- شبکه عصبی.. 78
شکل 5-1 دو نمونه سیگنال شامل مخلوطی از کسرهای 5، 10، 20 و 50 هرتز و تبدیل فوریه‌ آنها 85
چکیده
نیاز روزافزون به تحلیل دینامیکی تاریخ چه زمانی وعد موجود شتابنگاشتهای مناسب در نواحی گوناگون، تولید شتابنگاشتهای مصنوعی سازگار با طیف طرح را ضروری می سازد. هدف اصلی این پایان نامه ارائه روشی نوینی می باشد که با بهره گیری از تبدیل ویولت و تبدیل فوریه کسری و شبکه‌های عصبی به تولید چندین شتابنگاشت مصنوعی منطبق با طیف طرح برای شرایط ساختگاهی مشخص می‌پردازد. در روش پیشنهادی آغاز تعدادی شتابنگاشت آموزشی بر اساس سرعت موج برشی زیر ایستگاه ثبت کننده به دو گروه خاک و سنگ تقسیم می شوند؛ سپس با بهره گیری از تبدیل ویولت و تبدیل فوریه کسری به واکاوی آنها می‌پردازیم. در انتها از توانایی یادگیری شبکه‌های عصبی برای نگاشت معکوس از طیف پاسخ به طیف ویولت بهره گیری میشود. در نهایت با ارائه مثالهایی از شتابنگاشتهای ثبت شده در ایران، به آزمایش الگوریتم پیشنهادی پرداخته شده و کارایی آن نشان داده می گردد. روش پیشنهادی نسبت به روش‌های پیشین از سرعت بسیار بالایی برخوردار می‌باشد.
1-1- مقدمه
فعالیتهای مربوط به مهندسی زلزله شامل
الف) تولید شتابنگاشت مصنوعی
ب) تحلیل خطر شهرهای ایران
ج) پایش سلامت سازه‌ای
دیگر فعالیتهای مربوط به مهندسی زلزله
الف) مطالعه تأثیر سختی سازه و سختی دیوارهای برشی بر روی نتایج تحلیل پی شمع
ب) ارزیابی پتانسیل روانگرایی در خاکهای لای‌دار با بهره گیری از روشهای تنش تناوبی
ج) ارزیابی پتانسیل روانگرایی و پیش‌بینی اندازه فشار آب حفرهای دینامیکی در خاکهای لای‌دار با بهره گیری از مفاهیم انرژی
شتابنگاشت مصنوعی
تولید شتابنگاشت مصنوعی زلزله
اغلب پدیده‌های طبیعی اتفاقی که رخ می‌دهد به نظر می‌رسد که از نظم خاصی پیروی نمی‌کنند. در علوم مهندسی، شناخت و مطالعه این پدیده‌ها از جهات مختلف ضروری می‌باشد و از جایگاه خاصی برخوردار می باشد. در مهندسی برق بعضی از سیگنالها که مورد مطالعه قرار می‌گیرد، پدیده‌هائی اتفاقی هستند. در مهندسی سازه و زلزله نیز زلزله، انفجار، ضربه و باد جزء پدیده‌های اتفاقی به شمار می رود و رفتار آنها از نظم خاصی تبعیت نمی‌کند. کوشش عمومی در تمام رشته‌های مهندسی در راستای قانونمند کردن و الگوسازی این پدیده‌ها به مقصود شناخت، ارزیابی و پیش‌بینی رفتار این فرایندها شکل میگیرد.
در بسیاری از حالات، طرح نهایی تسهیلات بحرانی یا سازه‌های مهم از قبیل نیروگاه‌های برق هسته‌ای، سدها و ساختمانهای مرتفع بر اساس تحلیل کامل تاریخچه زمانی تهیه می گردد. شتابنگاشت‌های مناسب برای تحلیل تاریخ چه زمانی، رکوردهایی هستندکه دارای مشخصاتی مشابه با خصوصیات برآورد شده برای محل ساختگاه مورد‌ نظر باشند. لیکن با در نظر داشتن تعداد و تنوع کم شتابنگاشت‌های ثبت و پردازش شده، انتخاب رکوردهای متناسب با واقعیت برای طراحی، در بعضی موردها با اشکال مواجه شده و حتی ناممکن می‌باشد. رکوردهای حاصل از زلزله‌های به وقوع پیوسته در مناطق دیگر نیز با در نظر داشتن تفاوتهای موجود در خصوص مشخصات زمین ساختی در اکثر مواقع معیارهای مورد‌نظر را ارضاء نمی‌کنند. در چنین شرایطی بهره گیری از شتابنگاشت‌های مصنوعی، با در نظر داشتن ویژگیهای مورد انتظار ساخته می شوند، می‌تواند یک راه حل مناسب برای واکاوی و طراحی سازه‌های مهم باشد.
روشهای مختلفی جهت تولید این رکوردها هست،که می‌توان به مدلهای ژئوفیزیکی تصادفی و مدلهایی بر اساس هوش مصنوعی تصریح نمود.
در بخش تولید شتابنگاشت مصنوعی زمینه‌های تحقیقاتی عبارتند از
·  تولید شتابنگاشت مصنوعی زلزله برای سطح خطر مشخص
·  بهره گیری از تبدیلات جدید برای تولید شتابنگاشت مصنوعی منطبق بر طیف طرح
·  کاربرد منطق فازی در تولید شتابنگاشت منطبق بر طیف هدف
·  شبیه‌سازی رکوردهای زلزله بر اساس تبدیلهای ریاضی
تعداد صفحه : 132
قیمت : 14700 تومان

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   سمینار کارشناسی ارشد مهندسی عمران : بررسی دینامیکی اندرکنش سدو مخزن

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :        ****       [email protected]

دسته‌ها: عمران