دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد

دانشکده فنی و مهندسی

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

در رشته مهندسی عمران- زلزله

عنوان :

مقایسه سیستم‌های مختلف انتقال بار در پل‌ها پیش روی بارهای زلزله وارد بر یک پل دو دهانه بتنی

 

استاد راهنما :

دکتر محسن ابوطالبی اصفهانی

 

 

استاد مشاور :

دکتر مرتضی رئیسی دهکردی

 

شهریور    1390

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                صفحه
 
چکیده-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——- 1
فصل اول «مطالعه انواع پلها و سیستمهای انتقال‌بار در آنها »
1-1 مقدمه-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد— 5
1-2 تاریخچه پل—————- 5
1-2-1 تعریف پل————— 6
1-2-2 پل و نخستین نمونه‌های آن —————-  7
1-2-3 قدیمی ترین پل جهان در دزفول————- 9
1-2-4- طبقه بندی پلها——— 11
1-2-5- انواع پلها————— 12
1-3-  عبورگاه-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد 41
1-3-1-مقدمه-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد- 41
1-4-  فرم های سازه ای——— 43
1-4-1- عبورگاه‌های تیری—————- 43
1-4-2- عبورگاه‌های شبکه‌ای————– 43
1-4-3- عبورگاه‌های صفحه‌ای یا دال————— 45
1-4-4- عبورگاه‌های دال و تیر—- 47
1-4-5- عبورگاه‌های مجوف (توخالی)————— 50
1-5 تحلیل تیرهای ممتد——— 55
1-5-1- مقدمه-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد 55
1-5-2- انواع سازه ها———— 55
1-6- عبور‌گاه‌های صفحه‌ای – تحلیل شبکه———- 57
1-6-1- مقدمه-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد 57
1-6-2- انواع سازه ها———— 58
1-7- عبورگاه‌های دال و تیر – تحلیل شبکه ——— 59
1-7-1- مقدمه-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد 59
1-7-2- انواع سازه ها———— 59
1-7-3- عملکرد سازه ای——— 60
1-8- عبور‌گاه‌های مجوف، تحلیل شبکه «انعطاف پذیر برشی»بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———- 61
1-8-1- مقدمه-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد 61
1-8-2- انواع سازه‌ای———— 62
1-8-3- حصیری شبکه———- 62
1-8-4- فرمهای عملکرد سازه ای– 63
1-8-4-1- خمش طولی——— 63
1-9- عبور‌گاه‌های پل کلید پرشی– 64
1-9-1- مقدمه-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد 64
1-9-2- عملکرد سازه‌ای———- 64
فصل دوم «گردآوری تحقیقات در مورد اثر زلزله در پلها »
2-1- مقدمه-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد– 67
2-2- مطالعه اثر مؤلفه قائم زلزله و انعطاف‌پذیری پی در آسیب‌پذیری پل‌های بتنی——— 68
2-3- مطالعه اثر طول نشیمنگاهها در طراحی لرزه‌ای پلها:بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————– 70
2-4- طراحی و مقاوم سازی پلها:— 71
2-5- معرفی مدل پل———— 74
2-6- تبیین تجهیزات مستهلک کننده انرژی———- 75
2-7- مشخصات زلزله‌های ورودی— 77
2-8- ارزیابی آسیب پذیری——- 77
2-9- نتایج حاصل از افزودن میراگر فلزی جاری شونده:بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————— 78
2-10- نتایج حاصل از افزودن میراگر ویسکوز:——– 80
2-11- نتایج حاصل از افزودن جداساز سربی- لاستیکیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————— 82
2-12- جمع بندی و نتیجه گیری کلی————– 83
2-13- مقایسه عملکرد نئوپرن با جداگر لرزه ای LRB بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————— 84
2-14-انواع خرابیها ————- 91
فصل سوم «مطالعه بارگذاری ترافیکی و لرزه‌ای پلها»
3-1 آیین نامه ایران————- 123
3-1-1 بارگذاری پلها———— 123
3-1-1-1 مقدمه—————- 123
3-1-1-2 بارگذاری پلها بر اساس ضوابط آیین نامه‌ی ایرانبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————- 124
3-1-2- اثرات ضربه (ضریب بار) — 127
3-1-3- اثر ترمز—————- 128
3-1-4- نیروی گریز از مرکز—— 128
3-1-5- بارهای پیاده رو———- 129
3-1-6- بار باد -بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد 129
3-1-7- نیروهای ناشی از حرارت– 130
3-1-8- نیروی ناشی از جریان آب بر پایه ها——— 131
3-2- بارگذاری زلزله‌ی پلها براساس آیین نامه‌ی ایران (آیین نامه‌ی پلهای شوسه و راه آهن در برابر زلزله      131
3-3 – روش تحلیل استاتیکی معادل براساس آیین نامه‌ی زلزله‌ی پلهای ایران————– 132
3-4 آیین نامه بارگذاری ایران و فرانسه————– 134
3-4-1- آیین نامه بارگذاری ایران – 135
3-4-2- بارگذاری ————– 137
3-5 مسائل متفرقه طراحی——– 146
3-5-1- عرض خط عبور——— 146
3-5-2- نیروی ترمز————- 146
3-5-3- بارگذاری پیاده رو——– 146
3-5-4- بارهای وارد بر جان پناه یا نرده پل———- 147
3-5-4- نیروی باد————– 148
3-5-5- نیروهای حاصل از زمین لرزه————— 148
3-5-6- نیروهای گریز از مرکز—– 149
3-5-7- نیروهای برخورد——— 149
3-5-8- رانش خاک ها———– 149
3-5-9- نیروهای حاصل از انبساط و انقباض حرارت— 150
3-6- ترکیب‌های بارگذاری و تنش‌ها و خستگیهای مجاز محاسباتی در پلهای جاده———- 150
3-6-1- ترکیب‌های بارگذاری—— 150
3-6-2- تنشهای مجاز———– 151
3-7- مقایسه بارگذاری آیین نامه ایران و آشو——— 157
3-8 پایه‌های کناری وزنه‌ای و دیوار برگشت از بتون مسلحبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————– 164
3-8-1- محاسبه پایه وزنه‌ای کناری و دیوار برگشت از بتن مسلحبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——- 165
3-9- پایه‌های کناری از بتن مسلح و دیوار برگشت از بتن مسلحبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——— 170
3-10- پایه کناری نامرئی——— 171
3-11- پایه‌های کناری به وسیله شمع کوبی———- 173
فصل چهارم « مدل سازی یک پل دو دهانه با سیستمهای مختلف انتقال بار در نرم افزار مناسب( 2000 SAP ) »
4-1 معرفی مدل پل————- 187
4-2فرضیات-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد– 189
4-2-1مدل طراحی گردید———- 190
4-2-2بارگذاری صورت پذیرفته—- 191
4-2-3موارد در نظر گرفته شده و صرفنظر شده برای بارگذاری و دیگر موردها در این مدل—- 191
4-3مدل سازی-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد 192
4-3-1نوع برنامه—————- 192
4-3-2موارد اعمال شده در مدل— 193
4-4مدل های طراحی شده——– 194
فصل پنجم «مقایسه سیستم‌های مختلف انتقال بار پیش روی بارهای زلزله بر یک پل دو دهانه بتنی »
5-1مقدمه-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—- 196
5-2 مقایسات-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد- 196
5-3 فرضیات-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد– 197
5-4ارائه و مطالعه مدل های طراحی شده در محیط SAPبا تکیه گاه گیردار و نتیجه گیری– 198
فصل ششم « مقایسه نتایج مدل سازی »
6-1مقدمه-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—- 203
6-2ارائه کل مدل های طراحی شده (شش حالت)—– 204
6-3 مقایسه بین دوحالت ——– 211
6-3-1- بدون تغییر در ابعاد شاهتیر—————- 211
6-3-2-تغییر در ابعاد شاهتیر،ارتفاع تیر به 1.5 m  افزایش یافتهبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——- 212
6-3-3- بدون تغییر در فواصل تیرکها————— 213
6-3-4- تغییر در فواصل تیرکها—- 214
فصل هفتم « تجزیه و تحلیل اطلاعات حاصل از مدل سازی »
7-1 ایستایی خود سازه پل در برابر نیروهای وارده—– 218
7-2 ارائه بهترین سیستم انتقال بار در زمان بهر ه برداری بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————- 218
7-3 ارائه بهترین نوع تکیه گاه در اتصال بین عرشه  و پایه های پلبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—— 219
7-4 ارائه بهترین نوع سیستم پل های ارئه شده در این پژوهش از لحاظ علمی و اجرائی—— 219
7-5ارائه بهترین نوع سیستم در مقایسات بین دو مدل تغییر در ابعاد شاهتیر،تغییر در فواصل تیرکها 220
منابع-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——– 221
 
فهرست شکل‌ها
عنوان                                                                                                 صفحه
 
شکل (1-1) پل بریتانیا———– 42
شکل (1-2) جزئیات پل بریتانیا—- 42
شکل (1-3) : عبورگاه از نوع تیری تحت اثر خمش و پیچش بدون تغییر شکل سطح مقطع– 43
شکل (1-4) : پل عابر پیاده نروی از نوع عبورگاه تیری، مهندس طراح آن دکتر آس جکوبسن و آرشیتکت آن جوناس‌ها آن شوس بودند.-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد— 44
شکل (1-5) پخش بار در عبورگاه شبکه‌ای توسط خمش و پیچش اعضایبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد- 44
شکل (1-6) پخش بار در عبورگاه توسط خمش و پیچش در دو جهتبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—- 46
شکل (1-7) :‌عبورگاه دال: پل وسترن بانک، شفلید1969، طرح توسط شرکت او آروپ و شرکاء، لندن 46
شکل (1-8) : عبورگاه دال (الف) توپر، (ب) مرکب متشکل از تیرهای پیش ساخته و بتن درجا (ج) حفره‌ای (د) حفره‌ای متشکل از نیروهای قوطی پیش ساخته پس تنیده به صورت عرضی.بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—– 46
شکل (1-9) : تغییر شکل نسبی تیرهای طولی، در عبورگاه با زائده برشی که با پیچش تیرها مقاوم می گردد.   47
شکل (1-10) پل تامسن، استرالیا (1964) عبورگاه دال و تیربلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———– 48
شکل (1-11)-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد- 49
شکل (1-12) : عبورگاه‌ با تیرهای طولی فاصله دار : الف)دال بتنی ب) دال فولادی تقویت شده 49
شکل (1-13) :‌تغییر شکل غیریکنواخت چند موجی متشکل از تیرهای طولی فاصله دار—— 50
شکل (1-14) : پل نوردرلبی، هامبورگ 1962، عبورگاه از نوع ترکه‌ای متشکل از تیرهای فولادی حمال I و قوطی     51
شکل (1-15) : پل ارسکین، گلاسکو (1961). عبورگاه ترکه‌ای متشکل از تیرهای حمال فولادی قوطی         52
شکل (1-16) : پل وستوی 6، لندن1970، عبورگاه چند خانه متشکل از تیرهای طولی متصل به هم  53
شکل (1-17) : تغییر شکل حفره‌ها در عبورگاه‌های چند خانه‌ای (چند حفره‌ای)———— 53
شکل (18-1) : پل اوسترشلد هلند 1965———— 54
شکل (1-19) :‌پلهای معین استاتیکی (الف) معین در ارتباط با خمش و پیچش (ب) معین برای خمش فقط (ج) چند دهانه ساده معین خمشی (د) چند دهانه یکسره نامعین—— 56
شکل (1-20) ‌مثالهای  بیشتری از درجه معین خمشی پلها (الف) معین (ب) نامعین——– 57
شکل (1-21) عبور‌گاه‌های صفحه‌ای (الف) توپر (ب) حفره‌ای (ج) توپر مرکب (د) حفره‌ای مرکب (مجوف)      59
شکل (1-22) انواع عبور‌گاه‌های دال و تیر (الف) تیرهای طولی چسبیده به هم (ب) تیرهای طولی I شکل با فاصله (ج) تیرهای طولی قوطی با فاصله (د) شطرنجی- 60
شکل (1-23) ‌عملکرد عبور‌گاه دال و تیر در (الف)خمشی طولی به عنوان بال تیرهای T شکل و (ب) خمشی عرضی همانند یک تیر یکسره-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد- 61
شکل (1-24) عبور‌گاه‌های حفره‌ای- 62
شکل (1-25) عبور‌گاه با کلید برشی—————- 64
شکل (1-26) پخش عرضی بار توسط برش قائم و مقاومت آن به وسیله پیچش تیر———- 65
شکل (1-27) جزئی از تیر یک عبور‌گاه با کلید برشی– 65
شکل 2-1 کلید برشی بتنی در محدوده رفتار غیر خطی پیشنهاد شده توسط S. Megally (الف)، منحنی 73
شکل 2-2 نمای شماتیک از پلهای رایج و چگونگی مقاوم سازی پیشنهادیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—- 73
شکل 2-3 مدل سه بعدی پل در نرم افزار Sap2000- 75
شکل 2-4 منحنیهای هیسترزیس آزمایش شده میراگر فلزی جاری شوندهبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد- 76
شکل 2-5- (الف) چگونگی تشکیل مفاصل پلاستیک در پایه میانی(ب)بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—— 77
شکل 2-6- منحنی هیسترزیس میراگر فلزی در زلزله کوبه(طرح (الف)، زلزله طبس(ب)—— 79
شکل 2-7- تاریخچه زمانی تغییر مکان پایه میانی در حالت بدون میراگر و با میراگر در زلزله کوبه(طرح)       79
شکل 2-8- تاریخچه زمانی نیرو انتقال یافته از عرشه به پایه در زلزله کوبهبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد 79
شکل 2-9- منحنی هیسترزیس میراگر ویسکوز در زلزله کوبه(طرح (الف)، زلزله طبس(ب)— 81
شکل 2-10- تاریخچه زمانی نیرو انتقال یافته از عرشه به پایه در زلزله کوبه————— 81
شکل 2-11- منحنی هیسترزیس جداساز سربی- لاستیکی در زلزله کوبه(طرح (الف)، زلزله طبس(ب)         82
شکل 2-12- تاریخچه زمانی نیرو انتقال یافته از عرشه به پایه در زلزله کوبه————— 83
شکل 2-13- تاریخچه زمانی تغییر مکان نسبی عرشه نسبت به پایه در زلزله طبس——— 83
شکل 2-14) قطع پیوستگی آرماتور دورپیچ در ناحیه تشکیل مفصل خمیری در پای ستون‌های پل‌   86
شکل 2-15) وصله آرماتور طولی در ناحیه تشکیل مفصل خمیری در پای ستون‌های پل‌—— 87
شکل 2-16) عدم تامین طول لازم برای نشیمن تیرهای بتن مسلح پیش ساخته عرشه پل‌— 88
شکل 2-17) اقدام آوری نامناسب بتن عرشه و ایجاد ترک‌های انقباضی‌بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد— 89
شکل 2-18) اجرای نامناسب درزهای انبساط‌——— 89
شکل 2-19) اجرای نامناسب نرده های پل‌———– 90
شکل 3-1: وزن و ابعاد کامیون بر اساس آیین نامه‌ی ایرانبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————– 125
شکل 3-2: بار معادل در آئین‌نامه ایران————– 125
شکل 3-3: ابعاد یک تانک استاندارد در بارگذاری پل— 126
شکل 3-4 : ابعاد و نیروهای محور چرخ تریلی تانک بر در بارگذاری پلبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—- 127
شکل 3-5 موقعیت کامیون 45 تنی برای لنگر حداکثر و برای36/11 متر————- 138
شکل 3-6 موقعیت کامیون 45 تنی برای لنگر حداکثر و برای 36/11 <L متر————- 138
شکل 3-7 موقعیت کامیون 45 تنی برای برش حداکثر- 138
شکل 3-8 موقعیت باریکنواخت بعلاوه بار منفرد برای لنگر حداکثربلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——- 139
شکل 3-9 موقعیت بار یکنواخت بعلاوه بار منفرد برای برش حداکثربلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—— 139
شکل 3-10 موقعیت تانک ارتشی برای لنگر حداکثر— 140
شکل 3-11 موقعیت تانک ارتشی برای برش حداکثر— 140
شکل 3-12 پل مرکب بتنی به دهانه 20 متر——— 143
شکل3-13-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—- 147
شکل 3-14-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد— 159
شکل 3-15-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد— 160
شکل 3-16-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد— 161
شکل 3-17-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد— 161
شکل 3-18-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد— 162
شکل 3-19-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد— 163
شکل 3-20-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد— 164
شکل 3-21-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد— 165
شکل 3-22-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد— 166
شکل 3-23-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد— 166
شکل 3-24-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد— 167
شکل 3-25-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد— 168
شکل 3-26-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد— 170
شکل 3-27-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد— 170
شکل 3-28-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد— 170
شکل 3-29-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد— 171
شکل 3-30-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد— 171
شکل 3-31-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد— 171
شکل 3-32-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد— 172
شکل 3-33-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد— 173
شکل 3-34-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد— 174
شکل 3-35-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد— 175
شکل 3-36-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد— 176
شکل 3-37-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد— 177
شکل 3-38-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد— 177
شکل 3-39-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد— 178
شکل 3-40-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد— 179
شکل 3-41-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد— 179
شکل 3-44-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد— 180
شکل 3-45-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد— 180
شکل 3-46-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد— 181
شکل 3-47-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد— 181
شکل 3-48-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد— 182
شکل 3-49-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد— 182
شکل 3-50 پایه پل پیش تنیده قافلانکوه———— 183
شکل 3-51-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد— 184
شکل 3-52 رفتار کاهنده‌ی یک تیر ـ ستون بتونی—- 184
شکل 4-1 مدل سه بعدی پل در نرم افزار Sap2000- 188
 
فهرست جداول
عنوان                                                                                                 صفحه
 
جدول 3-1: ضریب کاهش نیروهای داخلی به علت عدم همزمانی بارهابلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—-
جدول 3-2 : اختلاف دما در سطح فوقانی و تحتانی عرشه‌ی پل بر حسب درجه سانتیگراد—
جدول 3-3 : ضریب رفتار پل (R)–
 فصل اول
«مطالعه انواع پلها و سیستمهای انتقال‌بار در آنها»
 
1-1 مقدمه
پل سازی، تاریخچه‌ای بیش و کم به اندازه راه سازی دارد. کاوش‌های باستان شناسان گواه از آن دارد که نخستین پل‌ها ساده و کم دوام اما کارآمد برای برقراری روابط بین جوامع نخستین بشری بوده می باشد. هم چنان که پل سازی رو به تکامل نهاد، برقراری روابط نیز آسان تر گردید. بر این اساس ایرانیان نیز که از پیشگامان عرصه ساخت و ساز بناهای ابتدایی تا شکوهمند بودند، در پل سازی توانمندی‌های قابلی را پیش روی جهانیان گذاشتند.
امروزه توسعه انواع عبورگاه‌های پل نسبت به هر زمان دیگر (از شروع انقلاب صنعتی) پیشرفت چشمگیری را نشان می‌دهد. هر چند که طرحهای موفقی، همچون پل بریتانیا ساخت رابرات استفنسون، اندک هستند؛ اما به گونه کلی تنوع محلهای مختلف احداث پل، رقابت شدیدی را در به‌ کارگیری نبوغ مهندسین برای طرح فرمهای سازه‌ای جدیدتر و مصالح بهتر ایجاد نموده می باشد.
در این فصل انواع مختلف اصلی عبورگاه‌های پل که در حال حاضر مورد بهره گیری قرار می‌گیرند مطالعه و سپس طبقه‌بندی می شوند و همچنین به روشهای تحلیلی عبورگاه‌ها در فصلهای بعدی مورد بحث قرار خواهند گرفت، تصریح‌ای می گردد.
 
1-2 تاریخچه پل:
ایجاد گذرگاهها وپلها برای عبور از دره‌ها و رودخانه ها از قدیمی ترین فعالیتهای بشر می باشد. پلهای قدیمی معمولا از مصالح موجود در طبیعت مثل چوب و سنگ والیاف گیاهی به صورت معلق یا با تیرهای حمال ساخته شده اند.پلهای معلق از کابلهایی از جنس الیاف گیاهی که از دو طرف به تخته سنگها و درختها بسته شده و پلهای با تیر حمال از تیرهای چوبی که روی آنها با مصالح سنگی پوشیده می‌گردید، ساخته شده‌اند.
ساخت پلهای سنگی به دوران قبل از رومیها بر می گردد که در خاور میانه و چین پلهای زیادی بدین شکل برپا شده می باشد. در اروپا نیز اولین پلهای طاقی را 800 سال قبل از میلاد مسیح، برای عبور از رودخانه‌ها از جنس مصالح سنگی ساخته اند. اغلب پلهای ساخته شده توسط رومیها از طاقهای سنگی دایره شکل با پایه‌های ضخیم تشکیل یافته می باشد. در ایران نیز ساختن پلهای کوچک وبزرگ از زمانهای بسیار قدیم رواج داشته و پلهایی نظیر سی و سه پل، پل خواجو و پل کرخه بیش از 400 سال عمر دارند.
از قرن یازدهم به بعد روشهای ساختن پلها پیشرفت قابل توجهی نمود و به تدریج بهره گیری از دستگاههای فشاری از مصالح سنگی و آجر با ملاتهای مختلف و دستگاههای خمشی از چوب متداول گردیده و تا اوایل قرن بیستم ادامه پیدا نمود. شروع قرن بیستم همراه با بهره گیری وسیع از پلهای فلزی و سپس پلهای بتن مسلح می‌باشد.
از اوایل قرن نوزدهم ساخت پلهای معلق، قوسی یا با تیر حمال از آهن آغاز گردید. اولین پل معلق از آهن در سال 1796 به دهانه 21 متر در آمریکا ساخته گردید، همچنین در سال 1850 یکی از مهمترین پلهای با تیر حمال از جنس آهن متشکل از دو دهانه 140 متر و دو دهانه 70 متری در انگلستان ساخته گردید.
طویل ترین پل معلق به طول تقریبی 7 کیلومتر در سانفرانسیسکو ساخته و بزرگترین دهانه معلق به طول تقریبی 14700 متر در انگلیس (روی رودخانه هامبر) طراحی شده اند. در سالهای اخیر طرح پلهای ترکه‌ای فلزی (با کابل مستقیم) نیز برای دهانه‌های بزرگ مورد توجه قرار گرفته و بعد از نخستین پل که در سال 1955 به دهانه 183 متر در سوئد ساخته شده، پلهای زیادی اجرا شده می باشد.
در تعریف قدیمی چنین می‌گفتند که پل طاقی می باشد بر روی رودخانه، دره، یا هر نوع گذرگاه که رفت‌و‌آمد را ممکن می‌سازد. اما امروزه در مبحث مدیریت شهری، پل را سازه‌ای برای عبور از موانع فیزیکی قلمداد می‌کنند تا ضمن بهره گیری از فضا (نه صرفا سطح زمین) بتواند عبورومرور و دسترسی به اماکن را تسهیل کند.
 
1-2-1 تعریف پل:
پل عبارت از سازه‌ای می باشد  که روی یک جریان آب چه در راههای درون شهری جه در راههای برون شهری، بین دو نقطه یک دره در راههای مواصلاتی بین شهرها ساخته می گردد تا از روی آن آمد و گردید انجام گردد. در حالی که آبرو عبارت از سازه‌ای می باشد که جهت عبور آبهای سطحی از یک طرف راه به طرف دیگر آن احداث می گردد. مرزبندی بین این دو اختیاری می باشد اما معمولاً سازه هایی از این قبیل که دهانه آن تا 6 متر می باشد را آبرو و بیشتر از 6 متر را پل می‌نامند
 
1-2-2 پل و نخستین نمونه‌های آن
طاق و گذرگاهی برای عبور از رودخانه، دره، خندق و سایر عوارض طبیعی را پل می‌گویند.
از این مختصر تعریف پیداست ؛ طاق‌های به هم پیوسته که بر رودخانه برای وصل کردن راه در محل بریده شدن آن توسط موانع طبیعی مانند رودخانه و دره، استوار می‌کرده اند را پل می‌گویند. معبر، جسر و قنطره معانی عربی پل هستند که در منابع تاریخی و ادبی بسیار دیده می شوند. از آن میان در تاریخ بیهقی آمده می باشد:
واژه پل در زبان فارسی بر گرفته از پوهل پهلوی (پول) و بارزترین نشانه آن در نام دزفول (دژپول= قلعه نگهدارنده پل) قابل مطالعه می باشد.
 
به لحاظ تاریخی، نخستین پل ها، تیرهای ساده از جنس تخته سنگ یا چند تیر چوبی بود که روی پایه‌های سنگی احداث شده در کنار رودخانه می‌انداختند.
در دهانه‌های بزرگ برآوردن تیرها با بهره گیری از الیاف، سبب می‌گردید تا پل‌ها به صورت معلق در آیند. اما ردپای واقعی تاریخی پل سازی را بایستی در پل‌های قوسی یک دهانه وپس از تکامل تدریجی آن در پل‌های قوسی چند دهانه روی رودهای عریض جست و جو نمود. در پژوهش‌های باستان شناسی، طاق به مثابه یک سازه در 4000 ق.م در خاورمیانه کاربرد داشته می باشد و ایرانیان از پیشگامان این سازه معماری بوده اند.
 
شکوفایی مجدد هنر پل سازی در اروپا به قرن دوازدهم میلادی، می‌رسد. از پل‌های معروف این دوره می‌توان از پل طاقی سنگی سه دهانه اویگنان در فرانسه نام برد که طول هر دهانه آن حدود 33 متر می باشد، این پل هنوز پابرجاست. ساخت پل‌های طاقی (قوسی) سنگی تا قرن نوزدهم میلادی ادامه داشت.
 
 
پس از ساختن مقاومت کشش چدن، ساخت طاق‌ها و خرپاهای چدنی ویا ترکیبی از چوب و چدن رواج پیدا نمود که این تکامل در پل سازی همزمان بود با ساخت لوکوموتیوهای بخاری و در نتیجه شروع ساخت پل‌های راه آهن.
از مشهوری ترین پل ساز‌های این دوره می‌توان جان رنه، توماس تلفورد و جرج استنفنس را نام برد که فرد اخیر مخترع لوکوموتیو بخاری نیز بود و پل سازی را نیز با ساخت پل‌های راه آهن ادامه می‌داد. اگر اروپاییان بنیان گذار پل‌های طاقی جدید و براساس پل‌های طاقی رومی دانسته شوند، بایستی اذعان نمود که افتخار ساخت پل‌های خرپایی از جنس چدن و یا از جنس چوب از آن آمریکا ییان می باشد.
 
1-2-3 قدیمی ترین پل جهان در دزفول
قدیمی ترین پل جهان در دزفول با گذشت بیش از 10 قرن از ساخت آن همچنان سالم و با دوام محل تردد عابرین و خودروهای سواری می باشد.
این پل در سال 260 میلادی به دستور شاپور اول ساسانی توسط 70 هزار اسیر رومی دربند ایرانیان احداث گردید و در حالی که بیش از 10 قرن از عمر آن می‌گذرد به عنوان باستانی ترین پل جهان اکنون نیز محل تردد خودروهای سواری دزفول و اندیمشک می باشد. این پل دارای 14 دهانه می باشد و آب رودخانه دز از زیر آن عبور می کند.
پل مزبور از سنگ ساروج و آهک بنا شده و در دوران حکومت عضدالدوله دیلمی، صفویان و پهلوی چندین بار بازسازی شده اما پایه‌های پل حکایت از دوران ساسانی دارد.
 تعداد صفحه :241
قیمت : 14700 تومان

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه ارشد: آرایش بهینه‌ی نصب مصالح FRP در مقاوم‌سازی برشی تیرهای بتن مسلح

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :        ****       [email protected]

دسته‌ها: عمران